Lag (2002:1146) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003

SFS nr
2002:1146
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-20

För 2003 lämnas bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om
bostadsbidrag med följande avvikelse.

Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 4 §
skall studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå med
80 procent.