Finansinspektionens tillkännagivande (2002:1175) om ändring i vissa skadelivräntor

SFS nr
2002:1175
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
2003-01-16

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen
(2002:709) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 2003 den
11 december 2002 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor
(Dnr 02-8891-320) enligt följande.

1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före
utgången av år 1973:

a) trafiklivränta ökas med sex procent (jfr SFS 1967:663 och
SFS 1967:666),

b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med sex procent
(jfr SFS 1971:14),

c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b)
ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214).

Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som
har fastställts före den 1 februari 2003.

2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter
utgången av år 1973:

a) Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser
alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 2003.
Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom
har fastställts senare, om dom i målet i första instans har
meddelats före denna dag.

b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs
under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.