Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling

SFS nr
2002:135
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1386

1 § Pensionsmyndigheten ska senast den 30 april varje år
göra en samlad redovisning av det inkomstgrundade
ålderspensionssystemets finansiella ställning och
utveckling. Vid denna redovisning får skulden avseende
tillläggspensionssystemet för förvärvsaktiva beräknas
utifrån visade antaganden. Redovisningen ska avse systemets
finansiella ställning vid utgången av året före det år
redovisningen upprättas.

Pensionsmyndigheten ska även senast vid den tidpunkt som
anges i första stycket göra en framskrivning av systemets
antagna långsiktiga utveckling. Förordning (2009:1194).

2 § Första–Fjärde och Sjätte AP-fonderna ska senast den 1
februari varje år lämna Pensionsmyndigheten de uppgifter
som behövs för att redovisningen enligt 1 § första stycket
ska kunna upprättas. Förordning (2010:1386).

3 § Pensionsmyndighetens redovisning och framskrivning ska
årligen ges ut i en särskild publikation.
Förordning (2009:1194).

Övergångsbestämmelser

2002:135

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2002. Under år
2002 skall Riksförsäkringsverket göra redovisningen och
prognosen senast den 30 juni och myndigheterna skall lämna
Riksförsäkringsverket de behövliga uppgifterna för
redovisningen senast den 15 maj.

2010:1386

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och
tillämpas första gången vid redovisningen avseende år
2010.