Lag (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

SFS nr
2002:149
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-04-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:755
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:841

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om utgivning av
elektroniska pengar.

För banker och kreditmarknadsföretag som ger ut elektroniska
pengar skall endast bestämmelserna om säkerhet och kontroll i 4
kap. 2 § och om inlösen i 4 kap. 3 § tillämpas.

För utländska företags verksamhet genom filial i Sverige gäller
bestämmelserna i denna lag och i övrigt lagen (1992:160) om
utländska filialer m.m.

Lagen gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges
riksbank.

Definitioner

2 § I denna lag betyder

elektroniska pengar: ett penningvärde som representerar en
fordran på utgivaren och som, utan att finnas på ett
individualiserat konto, är lagrat på ett elektroniskt medium
och godkänns som betalningsmedel av andra företag än
utgivaren,

institut för elektroniska pengar: ett svenskt aktiebolag
eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd
enligt denna lag att ge ut elektroniska pengar,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning,
varvid även ett utländskt företags etablering av flera
driftsställen i Sverige anses som en enda filial,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vidare ska enligt denna lag ett institut för elektroniska
pengar och ett annat företag anses ha nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom
dotterföretag äger minst 20 procent av kapitalet eller
disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i det
andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag
till det andra eller det finns en annan likartad förbindelse
mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad
förbindelse med en och samma juridiska person eller står i
ett motsvarande förhållande till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett institut
för elektroniska pengar, om

1. den fysiska personen

a) äger minst 20 procent av kapitalet i institutet,

b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i
institutet, eller

c) på annat sätt har sådant inflytande över institutet att
personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i
förhållande till ett dotterföretag, eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna
person och institutet. Lag (2009:358).

2 kap. Förutsättningar för tillstånd m.m.

Tillståndsplikt

1 § Elektroniska pengar får ges ut endast efter tillstånd av
Finansinspektionen, om inte annat följer av denna lag.
Tillstånd får ges till ett svenskt aktiebolag, en svensk
ekonomisk förening och ett utländskt företag.

2 § Tillstånd att ge ut elektroniska pengar får ges till ett
svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening endast
om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag
och andra författningar,

2. det finns skäl att tro att den planerade verksamheten
kommer att ha en sund administration och redovisning som
möjliggör tillräcklig intern kontroll,

3. den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i
institutet bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande
över ledningen av ett institut,

4. den som ska ingå i styrelsen för institutet eller vara
verkställande direktör i det, eller dennes ställföreträdare,
har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av ett institut för elektroniska pengar och även i
övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna
lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om en innehavare
är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det
ska också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att institutets verksamhet
drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och
andra författningar som reglerar institutets verksamhet,
eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om
straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

Om den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget
är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat
finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av
innehavarens anseende särskilt beaktas om dess ledning
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant
företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar respektive 5 kap. 16 §
lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Om institutet kommer att ha nära förbindelser med någon
annan, får tillstånd ges endast om förbindelserna inte
hindrar en effektiv tillsyn av institutet. Lag (2009:358).

2 a § Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd
samråda med behörig myndighet i ett annat land inom EES, om
företaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett företag
för elektroniska pengar, ett kreditinstitut, ett
försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med
auktorisation i det landet,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget
till ett företag för elektroniska pengar, ett kreditinstitut,
ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med
auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av
samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll
över ett företag för elektroniska pengar, ett kreditinstitut,
ett försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med
auktorisation i det landet. Lag (2006:541).

3 § En ansökan om tillstånd skall ges in till
Finansinspektionen och innehålla en plan där systemet för
elektroniska pengar och verksamheten beskrivs.

4 § Bolagsordning eller stadgar för ett institut för
elektroniska pengar skall godkännas av Finansinspektionen i
samband med att företaget får tillstånd att ge ut elektroniska
pengar.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får
inte registreras innan det har godkänts av inspektionen.

Startkapital

5 § Ett institut för elektroniska pengar skall när verksamheten
inleds ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslutet om
tillstånd motsvarar minst en miljon euro.

Undantag

6 § Finansinspektionen får medge att ett svenskt aktiebolag
eller en svensk ekonomisk förening som avser att ge ut
elektroniska pengar undantas från lagens bestämmelser om det
penningvärde som skall lagras på varje särskilt utgivet medium
inte överstiger 150 euro och om

1. den planerade verksamheten endast har sådan omfattning att
utestående skulder hänförliga till utgivna elektroniska pengar
normalt inte överstiger fem miljoner euro och aldrig överstiger
sex miljoner euro, eller

2. de elektroniska pengar som skall ges ut endast används som
betalningsmedel mellan utgivaren och

a) ett dotterföretag som utför operativa uppgifter eller andra
uppgifter med anknytning till elektroniska pengar som utgivaren
ger ut eller distribuerar,

b) ett moderföretag till utgivaren, eller

c) ett annat dotterföretag till moderföretaget, eller

3. de elektroniska pengar som skall ges ut godkänns som
betalningsmedel endast av ett begränsat antal företag

a) med verksamhet i samma lokaler eller inom ett annat
begränsat område eller

b) som står i ett nära finansiellt eller affärsmässigt
förhållande till utgivaren.

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som medgetts
undantag från lagens bestämmelser skall årligen till
Finansinspektionen lämna en redogörelse för verksamheten och en
redovisning av utestående skulder hänförliga till de
elektroniska pengar som getts ut.

Filialverksamhet i ett land utanför EES för ett institut för
elektroniska pengar

7 § Ett institut för elektroniska pengar som planerar att
inrätta en filial i ett land utanför EES skall ansöka om
tillstånd hos Finansinspektionen. Ett sådant tillstånd skall
lämnas om det finns skäl att tro att den planerade rörelsen
kommer att uppfylla kraven på en sund verksamhet.

En ansökan om tillstånd skall innehålla en plan för
filialverksamheten med uppgifter om filialens organisation,
ansvarig ledning, i vilket land filialen skall inrättas och
filialens adress.

Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med
säte i ett land utanför EES

8 § Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar
med säte i ett land utanför EES att ge ut sådana pengar från
filial här i landet får ges endast om

1. företaget ger ut elektroniska pengar i det land där det har
sitt säte och där står under tillsyn av en behörig myndighet,
och

2. det finns skäl att tro att den planerade rörelsen kommer att
uppfylla kravet på en sund verksamhet.

Ledning och huvudkontor

9 § Ett institut för elektroniska pengar skall ha en styrelse
med minst fem ledamöter. Institutet skall ha en verkställande
direktör.

För varje institut för elektroniska pengar skall det finnas ett
huvudkontor i Sverige.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets
förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga
för europabolag (SE-förordningen) eller artiklarna 37-41 i
rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om
stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)
(SCE-förordningen) skall bestämmelserna om styrelsen i 2 kap.
2 § första stycket 4 om ledningsprövning samt i 6 kap. 13 §
första stycket 5 och andra stycket om återkallelse av tillstånd
tillämpas på tillsynsorganet. Vad som sägs om styrelseledamöter
i 4 kap. 6 § om meddelandeförbud skall tilllämpas på ledamöter
i tillsynsorganet.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag
samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om
europakooperativ framgår att bestämmelserna om styrelsen eller
dess ledamöter i tredje stycket skall tillämpas också på ett
europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller
förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

I ett europabolag eller ett europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i tredje stycket skall både
ledningsorganet och tillsynsorganet ha minst fem ledamöter. I
ett europabolag eller ett europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE-
förordningen respektive artiklarna 42-44 i SCE-förordningen
skall förvaltningsorganet ha minst fem ledamöter.

Ett europakooperativ skall upprätta årsredovisning och, i
förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de
bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag som är tillämpliga på
institut för elektroniska pengar som drivs i ekonomisk
förening. Lag (2006:610).

Revisor

10 § Ett institut för elektroniska pengar ska ha minst en
revisor som utses av stämman. Bara den som är auktoriserad
eller godkänd revisor får vara revisor. Minst en revisor som
stämman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godkänd
revisor som har avlagt revisorsexamen. Lag (2010:841).

3 kap. Kapitalkrav m.m.

Kapitalbas

1 § Ett institut för elektroniska pengar som bedriver
verksamhet skall ha en kapitalbas som med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stor.

Kapitalbasen får aldrig understiga startkapitalet och inte
heller ett belopp motsvarande två procent av det högsta av
värdet av utestående elektroniska pengar och det genomsnittliga
värdet under de närmast föregående sex månaderna av utestående
elektroniska pengar. För ett institut som ännu inte varit
verksamt i sex månader skall det genomsnittliga värdet i
stället beräknas på det totalbelopp av utestående elektroniska
pengar som fastställts som mål efter sex månader från det att
verksamheten har inletts.

Krav som gäller tillgångarna

2 § Ett institut för elektroniska pengar skall vid varje
tidpunkt ha tillgångar till ett värde som minst motsvarar
värdet av institutets skulder hänförliga till utestående
elektroniska pengar.

Tillgångarna får endast placeras i fordringsrätter med låg
risk. Ränte- och valutakursanknutna finansiella instrument
(derivatinstrument) får användas för att skydda tillgångarna
mot marknadsrisker. Tillgångarna skall även i övrigt placeras
på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås och så att
institutets betalningsberedskap är tillfredsställande.

Rapporteringsplikt

3 § Ett institut för elektroniska pengar skall två gånger per
år göra beräkningar av kapitalbasen och förhållandet mellan
tillgångar och skulder enligt 1 och 2 §§.

Institutet skall snarast därefter överlämna resultatet av dessa
beräkningar och de uppgifter som legat till grund för
beräkningarna till Finansinspektionen.

4 kap. Regler om verksamheten

Verksamheten

1 § Ett institut för elektroniska pengar får endast driva
verksamhet som har anknytning till egen eller någon annans
utgivning av elektroniska pengar och får äga aktier eller
andelar endast i företag som bedriver sådan verksamhet.

Säkerhet och kontroll

2 § Ett system för utgivning av elektroniska pengar skall vara
utformat på ett sätt som garanterar hög säkerhet samt gör det
möjligt att kontrollera och spåra transaktioner i systemet.

Inlösen

3 § Utgivaren skall lösa in utestående elektroniska pengar i
sedlar och mynt eller genom överföring till ett konto, om
innehavaren begär det under den avtalade giltighetstiden. Vid
inlösen får utgivaren ta ut en avgift, om det kan visas att den
motsvarar en kostnad som varit absolut nödvändig för att
genomföra transaktionen.

Utgivaren och innehavaren får avtala om ett minsta belopp för
inlösen. Beloppet får inte vara högre än tio euro.

I avtalet mellan utgivaren och innehavaren skall villkoren för
inlösen klart anges.

Tystnadsplikt

4 § Enskildas förhållanden till ett institut för elektroniska
pengar får inte obehörigen röjas.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den
som bryter mot förbudet i första stycket.

Uppgiftsskyldighet

5 § Ett institut för elektroniska pengar är skyldigt att lämna
ut uppgifter om enskildas förhållanden till institutet, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en
annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.
Lag (2004:328).

Meddelandeförbud

6 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter
enligt 5 § får förordna att institutet samt dess
styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller
för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 5 §
eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en
utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren
besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2005:492).

Ansvarsbestämmelse

7 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 6 §.
Lag (2005:492).

5 kap. Marknadstillträde inom EES

Marknadstillträde till ett land inom EES för ett institut för
elektroniska pengar

1 § Ett institut för elektroniska pengar får driva verksamhet i
ett annat land inom EES genom att institutet inrättar en filial
i det landet eller direkt erbjuder och tillhandahåller tjänster
där.

Bestämmelserna i 2-5 §§ är inte tillämpliga på en utgivare av
elektroniska pengar om

a) de medel som utgivaren erhållit i utbyte mot utgivna
elektroniska pengar understiger värdet på dessa, eller

b) utgivaren har medgetts undantag från lagens bestämmelser
enligt 2 kap. 6 §.

2 § Ett institut för elektroniska pengar som avser att inrätta
en filial i ett annat land inom EES skall underrätta
Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Underrättelsen
skall innehålla en verksamhetsplan med den information som
beskrivs i 2 kap. 7 § andra stycket.

Om det inte finns skäl att ifrågasätta institutets
administrativa struktur eller finansiella situation, skall
Finansinspektionen inom tre månader från det att underrättelsen
togs emot vidarebefordra den till behörig myndighet i det land
där filialen skall inrättas. Till underrättelsen skall
inspektionen foga uppgift om storleken av institutets
kapitalbas.

Inspektionen skall även underrätta institutet när den
vidarebefordrar underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar
för att vidarebefordra underrättelsen, skall inspektionen fatta
beslut om det inom tre månader från det att underrättelsen togs
emot.

3 § Verksamheten vid filialen får påbörjas två månader efter
det att den behöriga myndigheten i det andra landet tog emot de
uppgifter som avses i 2 § första stycket. Verksamheten får
påbörjas dessförinnan, om myndigheten medger det.

4 § Om något av de förhållanden som angetts i institutets
underrättelse till Finansinspektionen enligt 2 § första stycket
skall ändras efter det att filialen inrättats, skall institutet
underrätta inspektionen och den behöriga myndigheten i det
andra landet minst en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen anser att ändringen inte får göras, skall
inspektionen fatta beslut om det inom en månad från det att
underrättelsen kom in till inspektionen. Den behöriga
myndigheten i det andra landet skall genast underrättas om
beslutet.

5 § Ett institut för elektroniska pengar som vill erbjuda sina
tjänster i ett land inom EES utan att inrätta filial skall
innan verksamheten påbörjas underrätta Finansinspektionen om i
vilket land verksamheten skall bedrivas.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att
underrättelsen togs emot lämna över den till en behörig
myndighet i det land där verksamheten skall bedrivas.

Marknadstillträde till Sverige för ett utländskt företag för
elektroniska pengar med säte i ett land inom EES

6 § Ett utländskt företag som har säte i ett land inom EES och
som har tillstånd i hemlandet att ge ut elektroniska pengar får
driva verksamhet här i landet. Verksamheten får bedrivas genom
att företaget inrättar en filial här i landet eller direkt
erbjuder och tillhandahåller tjänster här.

7 § Ett utländskt företag som avses i 6 § får börja en
filialverksamhet två månader efter det att Finansinspektionen
från en behörig myndighet i företagets hemland har fått en
underrättelse med ett sådant innehåll som anges i 2 kap. 7 §
andra stycket. Finansinspektionen kan dock medge att
verksamheten får påbörjas dessförinnan.

Ett sådant företag får börja att direkt erbjuda och
tillhandahålla tjänster utan att bedriva filialverksamhet så
snart Finansinspektionen från en behörig myndighet i utgivarens
hemland har fått en underrättelse med ett sådant innehåll som
anges i 5 § första stycket.

6 kap. Tillsyn m.m.

Hur tillsynen över institut för elektroniska pengar skall
bedrivas

1 § Ett institut för elektroniska pengar står under tillsyn av
Finansinspektionen. Varje institut skall på tid och sätt som
Finansinspektionen bestämmer lämna upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter till
inspektionen.

Ett institut skall, utöver vad som anges i första stycket, i
enskilda fall lämna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet som inspektionen begär. Inspektionen får genomföra
undersökning hos ett institut för elektroniska pengar när
inspektionen anser det nödvändigt.

2 § Om ett institut för elektroniska pengar ingår i en koncern,
skall andra företag i koncernen, även om de inte omfattas av
Finansinspektionens tillsyn, lämna inspektionen de upplysningar
om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som
inspektionen behöver för sin tillsyn över institutet.

Ett institut för elektroniska pengar får ge koncernbidrag
endast efter medgivande av Finansinspektionen.

3 § Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över instituten
för elektroniska pengar se till att en sund utveckling av
verksamheten främjas.

4 § Om ett institut för elektroniska pengar är en ekonomisk
förening, är styrelsen skyldig att genast upprätta en särskild
balansräkning, om det finns skäl att tro att institutet inte
kan uppfylla kravet på kapitalbas enligt 3 kap. 1 §.
Balansräkningen skall granskas av institutets revisorer. Om
granskningen visar att kraven inte är uppfyllda, skall
institutets styrelse genast underrätta Finansinspektionen.

5 § Finansinspektionen får förordna en revisor som med övriga
revisorer deltar i revisionen av ett institut för elektroniska
pengar. Inspektionen får när som helst återkalla ett sådant
förordnande och utse ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode från institutet för sitt
arbete. Storleken på arvodet bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för revisor som
förordnats av inspektionen.

6 § När ett institut för elektroniska pengar har försatts i
konkurs, skall Finansinspektionen förordna ett allmänt ombud.
Det allmänna ombudet skall som konkursförvaltare delta i
konkursboets förvaltning tillsammans med den eller de
förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en
sådan framställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

Även om beslut om delning av konkursboets förvaltning har
fattats, får det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess
helhet.

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare
gäller också det allmänna ombudet.

Rapporteringsskyldighet för revisor och särskild granskare

7 § En revisor skall omgående rapportera till
Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt
uppdrag i ett institut för elektroniska pengar får kännedom om
förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som
reglerar institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen
eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt
9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap.
13 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han
eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första
stycket vid fullgörande av uppdrag i ett instituts moderföretag
eller ett dotterföretag eller ett företag som har en likartad
förbindelse med institutet.

Rapporteringsskyldigheten gäller också en sådan särskild
granskare i ett institut för elektroniska pengar som avses i 10
kap. 21 § aktiebolagslagen eller 8 kap. 17 § lagen om
ekonomiska föreningar. Lag (2005:929).

Särskilt om tillsynen över filialer i Sverige till utländska
företag för elektroniska pengar med säte i ett land inom EES

8 § Finansinspektionen skall i samarbete med behörig
hemlandsmyndighet utöva tillsyn över att likviditeten är
tillfredsställande i en här i landet inrättad filial till ett
utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett land
inom EES.

Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet
i ett annat land inom EES göra en undersökning hos en sådan
filial som anges i första stycket.

9 § När ett sådant utländskt företag som avses i 8 § driver
verksamhet i Sverige från filial eller genom att direkt
tillhandahålla tjänster, skall Finansinspektionen lämna de
uppgifter som behörig myndighet i företagets hemland behöver
för sin tillsyn av företaget.

Ägarprövning m.m.

10 § Vad som föreskrivs om kreditinstitut i 14 kap. lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall tillämpas på
institut för elektroniska pengar. Lag (2004:328).

Ingripande mot institut för elektroniska pengar

11 § Om ett institut för elektroniska pengar har fattat ett
beslut som strider mot denna lag eller någon annan författning
som reglerar dess verksamhet, mot föreskrift som meddelats med
stöd av sådan författning, mot bolagsordningen eller stadgarna
eller villkor som förenats med tillståndet att ge ut
elektroniska pengar, får Finansinspektionen förbjuda
verkställighet av beslutet. Har beslutet redan verkställts får
inspektionen förelägga institutet att göra rättelse, om det är
möjligt.

12 § Finansinspektionen skall förelägga ett institut att vidta
lämpliga åtgärder för att rätta till förhållandet om ett
institut

1. har en kapitalbas som understiger det minsta belopp som
krävs enligt 3 kap. 1 §, eller

2. har tillgångar till ett värde som understiger värdet av
institutets skulder hänförliga till utestående elektroniska
pengar.

13 § Ett tillstånd för ett institut att ge ut elektroniska
pengar skall återkallas av Finansinspektionen om

1. institutet inom ett år efter det att tillstånd beviljades
inte har börjat ge ut elektroniska pengar eller dessförinnan
förklarat sig avstå från tillståndet,

2. institutet under en sammanhängande tid av ett år inte
bedrivit utgivning av elektroniska pengar,

3. institutet genom att överträda en bestämmelse som avses i 11
§ eller på annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan
rörelse som tillståndet avser,

4. institutets kapitalbas understiger startkapitalet enligt 2
kap. 5 § och bristen inte har täckts inom tre månader från det
att den blev känd för institutet,

5. någon som ingår i institutets styrelse eller är
verkställande direktör eller dennes ställföreträdare inte
uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första stycket 4.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i
första stycket 2 och 3 i stället för att återkalla tillståndet
meddela varning. I det fall som avses i första stycket 4 får
inspektionen medge förlängd tid för att bristen skall täckas,
om det finns särskilda skäl. I de fall som avses i första
stycket 5 får tillstånd återkallas bara om Finansinspektionen
först beslutat att anmärka på att personen ingår i styrelsen
eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare
och om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid av
högst tre månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen
eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

Om tillståndet återkallas får inspektionen besluta om hur
avvecklingen av verksamheten skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta
verksamheten.

14 § Har Finansinspektionen av en behörig myndighet i ett annat
land inom EES underrättats om att ett institut för elektroniska
pengar har överträtt föreskrifter som i det landet gäller för
institutet, skall inspektionen vidta de i 11-13 §§ angivna
åtgärderna mot institutet, om det föreligger någon omständighet
som avses där. Inspektionen skall underrätta den behöriga
myndigheten i det andra landet om vilka åtgärder som vidtagits.

Ingripanden mot utländska företag för elektroniska pengar med
säte i ett land inom EES

15 § Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag för
elektroniska pengar som har säte inom EES och som bedriver
verksamhet i Sverige att göra rättelse, om företaget överträder
en bestämmelse som avses i 11 § eller i övrigt visar sig
olämpligt att driva sådan verksamhet.

Inspektionen skall underrätta behörig myndighet i företagets
hemland, om företaget inte följer föreläggandet.

Om företaget inte gör rättelse, får inspektionen förbjuda
företaget att göra nya åtaganden här i landet. Inspektionen
skall innan den meddelar ett förbud underrätta den behöriga
myndigheten i företagets hemland. I brådskande fall får
inspektionen meddela förbud utan att hemlandsmyndigheten har
underrättats. Inspektionen skall i ett sådant fall underrätta
myndigheten så snart det kan ske.

16 § Om ett utländskt företag som avses i 15 § har fått sitt
verksamhetstillstånd återkallat i hemlandet, skall
Finansinspektionen genast förbjuda företaget att göra nya
åtaganden i Sverige.

Ingripanden mot utländska företag för elektroniska pengar med
säte i ett land utanför EES

17 § Om ett företag för elektroniska pengar som har säte i ett
land utanför EES och som driver verksamhet från filial här i
landet överträder en bestämmelse som avses i 11 § eller på
annat sätt visar sig olämpligt att ge ut elektroniska pengar,
får Finansinspektionen återkalla filialtillståndet eller, om
det är tillräckligt, meddela varning.

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 13 § tredje och
fjärde styckena. Inspektionen skall underrätta behörig
myndighet i det land där företaget har sitt säte om åtgärder
som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

Ingripanden mot den som saknar tillstånd

18 § Om någon driver verksamhet som omfattas av denna lag utan
att vara berättigad till det, skall Finansinspektionen
förelägga denne att upphöra med verksamheten. Inspektionen får
besluta om hur avvecklingen av verksamheten skall ske.

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet,
får inspektionen förelägga den som driver verksamheten att
lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behöver
för att bedöma om så är fallet.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna
paragraf riktas mot såväl företaget som den som här i landet är
verksam för dess räkning.

Avgifter till Finansinspektionen

19 § Institut för elektroniska pengar och utländska företag för
elektroniska pengar med filial här i landet skall med årliga
avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning
till denna lag enligt de närmare föreskrifter som regeringen
meddelar.

Vite

20 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud
enligt denna lag, får inspektionen också förelägga vite.

7 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 18 § andra stycket
får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud,
föreläggande eller återkallelse skall gälla omedelbart.
Lag (2006:541).

2 § Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 2
kap. 1 § inte fattar beslut inom sex månader från det att
ansökan gavs in till inspektionen, skall inspektionen
underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter
begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt
uppehålls. Om Finansinspektionen inte har fattat beslut inom
sex månader från det att en sådan förklaring avgetts, skall
ansökan anses ha avslagits.

Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underrättelse som
avses i 5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet i
utlandet inom tre månader från det att underrättelsen togs emot
och inte heller inom samma tid fattar beslut enligt fjärde
stycket samma paragraf, skall inspektionen underrätta sökanden
om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av
kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrättelsen
inte har vidarebefordrats inom tre månader från det att en
sådan förklaring avgetts, skall beslut enligt 5 kap. 2 § fjärde
stycket anses ha fattats.

8 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
skall meddela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2
kap. 5 §,

2. beräkning av storleken på kapitalbasen enligt 3 kap. 1 §,

3. beräkning av förhållandet mellan tillgångar och skulder,
tillåtna tillgångsslag, värderings- och begränsningsregler samt
användningen av derivatinstrument enligt 3 kap. 2 §.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 3 §,

2. den årliga redogörelse och redovisning som skall lämnas
enligt 2 kap. 6 § andra stycket,

3. omfattningen av tillåten verksamhet enligt 4 kap. 1 §,

4. säkerhet och kontroll i system för utgivning av elektroniska
pengar enligt 4 kap. 2 §,

5. vilka upplysningar som ett institut för elektroniska pengar
skall lämna till inspektionen enligt 6 kap. 1 § första stycket.

3 § Regeringen får i fråga om institut för elektroniska
pengar meddela föreskrifter om handläggningen av
tillståndsärenden enligt 14 kap. 1, 2 och 2 b §§ lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2009:358).

Övergångsbestämmelser

2002:149

1. Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.

2. Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller
ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett
land utanför EES som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande
driver verksamhet som omfattas av lagen får fortsätta att driva
verksamheten till och med den 27 oktober 2002 eller, om ansökan
om tillstånd eller om undantag inkommit till Finansinspektionen
senast vid den tidpunkten, till dess ansökan har prövats
slutligt.

2009:358

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2. I fråga om ansökningar om tillstånd enligt 2 kap. 1 § att
ge ut elektroniska pengar eller om tillstånd till förvärv
enligt 6 kap. 10 § denna lag jämförd med 14 kap. 1 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska äldre
bestämmelser gälla om ansökan har kommit in till
Finansinspektionen före lagens ikraftträdande. Hänvisningarna
i 6 kap. 10 § till bestämmelser i lagen om bank- och
finansieringsrörelse ska då avse de bestämmelsernas lydelse
före den 1 juli 2009.

3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier eller
andelar i ett institut för elektroniska pengar i sådan
omfattning att han eller hon skulle ha varit skyldig att
ansöka om tillstånd enligt 6 kap. 10 § denna lag jämförd med
14 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse om aktierna eller andelarna hade
förvärvats efter lagens ikraftträdande ska, om tillstånd inte
tidigare har meddelats, anmäla sitt innehav till
Finansinspektionen senast den 2 november 2009.