Föreskrift (2002:2) om garantiavgift enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder

SFS nr
2002:2
Departement/myndighet
Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad
2002-01-09
Ändring införd
t.o.m. 2002:802

Statens bostadskreditnämnd föreskriver att garantiavgiften
enligt 12 § förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti
för bostäder skall motsvara 0,5 procent av det garanterade
lånebeloppet, om inte Bostadskreditnämnden i ärende om
kreditgaranti beslutat att annan avgift skall gälla.
Föreskrift (2002:802).

Övergångsbestämmelser

2002:2

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2002 och
tillämpas i fråga om avgifter som betalas in efter
ikraftträdandet.

2002:802

Denna författning träder i kraft den 1 december 2002. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
augusti 2002.