Förordning (2002:231) om upphävande av vissa författningar inom det sociala området

SFS nr
2002:231
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-04-25

Regeringen föreskriver att följande fyra förordningar och andra
författningar skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2002:

1. brevet (1941:756) till Medicinalstyrelsen angående rätt för
legitimerade läkare och medicine kandidater att vid befordran
på läkarbanan åtnjuta tjänsteårsberäkning för viss tjänstgöring
vid armén, marinen eller flygvapnet,

2. kungörelsen (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa
anstalter,

3. kungörelsen (1968:716) om ersättning till läkare i allmän
tjänst för undersökning rörande alkoholpåverkan m.m.,

4. cirkuläret (1970:513) till Socialstyrelsen,
Skolöverstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser,
polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och
skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd,
skola och polis,

5. förordningen (1982:1040) om vissa arbetstagare vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala,

6. förordningen (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de
statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna,

7. förordningen (1984:554) om statsbidrag under viss tid till
anordnande av daghem och fritidshem,

8. förordningen (1985:160) om underlag för beräkning av
statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen
(1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg,

9. förordningen (1991:1277) om övertagande av vissa sjukhem
och andra vårdinrättningar.