Förordning (2002:25) om samverkan genom Sveriges nätuniversitet

SFS nr
2002:25
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-01-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:435
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1237

1 § Universitet och högskolor får samverka under benämningen
Sveriges nätuniversitet i enlighet med denna förordning. Sådan
samverkan avser kurser och program som

1. utgör högskoleutbildning,

2. bedrivs på distans och grundas på informations- och
kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning), och

3. registrerats hos Myndigheten för nätverk och samarbete inom
högre utbildning.

Med universitet eller högskola avses i denna förordning ett
universitet eller en högskola som har en offentlig huvudman
enligt högskolelagen (1992:1434) eller en enskild
utbildningsanordnare i fråga om utbildning som kan leda fram
till en examen som utbildningsanordnaren får utfärda enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
Förordning (2005:1237).

2 § De universitet och högskolor som medverkar i Sveriges
nätuniversitet skall samverka i frågor som rör utbildningen,
såsom antagning, tillgodoräknande, vägledning och information.

Varje universitet och högskola anordnar och svarar dock själv
för den utbildning som ingår i nätuniversitetet. Utbildningen
anordnas i enlighet med bestämmelserna i högskolelagen
(1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100).

3 § Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
skall meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en
anmälan för registrering skall innehålla.
Förordning (2005:1237).