Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

SFS nr
2002:265
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-05-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:466

1 § När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd
eller ansvar för brott enligt personuppgiftslagen (1998:204),
skall en kopia av domen sändas till Datainspektionen.

2 § När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om
sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av domen eller
beslutet sändas till Datainspektionen. Förordning (2013:466).

3 § När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd
eller ansvar för brott enligt kameraövervakningslagen
(2013:460) eller ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 37 §
samma lag, ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen.

När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga enligt
kameraövervakningslagen, ska en kopia av domen eller beslutet
sändas till Datainspektionen.

När en länsstyrelse har prövat en fråga enligt
kameraövervakningslagen, ska en kopia av beslutet sändas till
Datainspektionen. Förordning (2013:466).

4 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag
från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §.
Förordning (2013:466).