Förordning (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter till Pensionsmyndigheten från Skatteverkets beskattningsdatabas

SFS nr
2002:290
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1717
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1109

1 § Skatteverket ska på begäran av Pensionsmyndigheten
lämna ut uppgifter ur Skatteverkets beskattningsdatabas
för beräkning av garantipension enligt lagen (1998:702) om
garantipension. Förordning (2010:1109).

2 § Uppgiftsskyldigheten enligt 1 § omfattar endast
uppgifter om tjänstepension som har redovisats i
kontrolluppgifter för inkomståren 2004–2009 och som avser
personer som är födda år 1937 eller tidigare för vilka
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta har tillämpats. Förordning (2010:1109).

Övergångsbestämmelser

2010:1717

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:290) om
utlämnande av vissa uppgifter från Skatteverkets
beskattningsdatabas ska upphöra att gälla vid utgången av
2010.

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om
uppgifter i kontrolluppgifter för inkomståren 2004–2009.