Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen

SFS nr
2002:34
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2002-02-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:632

Samverkansorgan

1 § Med samverkansorgan avses i denna lag en kommunal
beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att
svara för regionala utvecklingsfrågor i länet.

2 § Ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som
medlemmar och där även landstingen kan ingå som medlem kan
utgöra ett samverkansorgan. Lag (2010:632).

Uppgifter

3 § Ett samverkansorgan har till uppgift att

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med
andra parter,

2. samordna insatser för genomförandet av strategin,

3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (1991:900)
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete,

4. upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur, och

5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen
redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.
Lag (2010:632).

3 a § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser
för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.
Lag (2010:632).

Bildandet av samverkansorgan

4 § De kommunala organ som beslutar att bilda ett
samverkansorgan skall anmäla detta till regeringen.

Regeringen beslutar från vilken tidpunkt som samverkansorganet
skall ha de uppgifter som framgår av 3 §.

Samverkansorganets förhållande till statliga myndigheter m.fl.

5 § Samverkansorganet ska samverka med

1. länets kommuner,

2. landstinget, och

3. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.
Lag (2010:632).

6 § Samverkansorganet ska samråda med företrädare för berörda
organisationer och näringslivet i länet. Lag (2010:632).

7 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska
beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina
verksamhetsområden lämna samverkansorganet det biträde som det
behöver för det regionala tillväxtarbetet och regional
transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande
informera samverkansorganet om pågående och planerade
verksamheter som har betydelse för länets utveckling.
Lag (2010:632).

8 § Har upphävts genom lag (2010:632).

Avveckling av samverkansorgan

9 § Ett samverkansorgan kan hos regeringen begära att det
befrias från sina uppgifter. Om en kommun träder ut ur ett
kommunalförbund som är samverkansorgan eller detta upplöses
skall samverkansorganet anmäla detta till regeringen.

Om ett samverkansorgan framställt en begäran eller gjort en
anmälan enligt första stycket skall samverkansorganet
avvecklas. Regeringen beslutar från vilken tidpunkt uppgifterna
enligt denna lag inte skall åvila samverkansorganet.

10 § Har upphävts genom lag (2010:632).

Övergångsbestämmelser

2002:34

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. Bestämmelserna i 3 § tillämpas från och med den 1 januari
2003.

3. De regionala självstyrelseorgan i Gotlands län och Kalmar
län som omfattas av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning anses från den 1 januari 2003
utan anmälan enligt 4 § utgöra samverkansorgan enligt denna lag
om det regionala självstyrelseorganet inte dessförinnan begärt
att det skall befrias från uppgifterna. I Kalmar län får ett
nybildat kommunalförbund utgöra samverkansorgan när
regionförbundet likvideras.