Förordning (2002:42) om Centrum för miljövetenskaplig forskning i Umeå

SFS nr
2002:42
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-01-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:215
Upphävd
2013-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1788

Inledande bestämmelser

1 § Vid Umeå universitet ska det finnas Centrum för
miljövetenskaplig forskning i Umeå. Förordning (2010:1788).

Uppgifter

2 § Centrumet skall stödja och utveckla miljövetenskaplig
forskning genom att åstadkomma en samverkan mellan Umeå
universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Totalförsvarets
forskningsinstitut. Centrumet skall i frågor av gemensamt
intresse samråda med dessa myndigheter. Lag (2007:476).

3 § Centrumet skall särskilt

1. ta initiativ till, samordna och stödja forskningsprojekt med
miljövetenskaplig inriktning,

2. stödja och utveckla samspelet mellan långsiktig
kunskapsuppbyggnad och metodutveckling samt
tillämpningsinriktad forskning, samt

3. informera om forskningsrön inom det miljövetenskapliga
området.

Centrumet får även åta sig att utföra särskilda uppdrag inom
sitt verksam- hetsområde.

Ledning och organisation

4 § Centrumet leds av en styrelse som skall bestå av en
ordförande och tre andra ledamöter. Ordföranden skall utses av
regeringen. Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och
Totalförsvarets forskningsinstitut skall utse en ledamot var.
Styrelsen skall inom sig utse en vice ordförande.

Ledamöter skall förordnas för en tid av högst tre år.

För varje ledamot, utom ordföranden, får det finnas en
ersättare. Ersättare skall utses på samma sätt och för samma
tid som ledamöterna. Lag (2007:476).

5 § Under styrelsen skall centrumet ledas av en föreståndare.
Föreståndaren skall utses av Umeå universitet för en tid av
högst tre år sedan förslag hämtats in från centrumets styrelse.

Styrelsens uppgifter

6 § Centrumets styrelse skall

1. avgöra frågor om inriktningen på centrumets verksamhet och
dess arbetsformer,

2. besluta om fördelning av de medel som ställs till förfogande
för centrumets verksamhet,

3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning,
samt

4. följa upp verksamheten och analysera resultaten samt se till
att resurserna utnyttjas effektivt.

7 § För att styrelsen skall vara beslutför krävs det att alla
ledamöter är närvarande. Lag (2007:476).

Övriga bestämmelser

8 § Närmare föreskrifter om centrumet meddelas av styrelsen för
Umeå universitet efter samråd med centrumets styrelse.