Förordning (2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

SFS nr
2002:518
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2002-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:856
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1337

Uppgifter

1 § Krisberedskapsmyndigheten är central förvaltningsmyndighet
för frågor om samhällets säkerhet när det gäller krishantering
och civilt försvar. Med krishantering avses i detta sammanhang
åtgärder vid sådana situationer som beskrivs i 9 § förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Myndigheten
skall i samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att
minska samhällets sårbarhet samt utveckla och stärka samhällets
krishanteringsförmåga inom detta område.

Krisberedskapsmyndigheten skall

1. bidra till att stärka krishanteringsförmågan hos kommuner,
landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter,

2. verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer
och näringsliv, samt

3. kunna lämna stöd till offentliga organ i krissituationer.
Förordning (2006:961).

2 § Krisberedskapsmyndigheten skall inom sitt område

1. bedriva omvärldsbevakning och genomföra omvärldsanalyser,

2. initiera forskning och studier samt ta del av, analysera och
förmedla forskningsresultat, samt

3. sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser och genomföra
övergripande analyser av dessa.

3 § Krisberedskapsmyndigheten skall samordna planeringen av
åtgärder som stärker beredskapen när det gäller krishantering
och civilt försvar genom att särskilt

1. utarbeta planeringsinriktning,

2. till regeringen ge in planeringsunderlag avseende bl.a.
förslag till fördelning av de medel som regeringen har anvisat,

3. mot bakgrund av regeringens beslutade
planeringsförutsättningar betala ut belopp, av de medel som
myndigheten disponerar, inom de samverkansområden som framgår
av bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och
höjd beredskap,

4. utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalyser,

5. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av
genomförda beredskapsåtgärder,

6. verka för ökad samverkan och samordning mellan
samverkansområden då det gäller beredskapen mot nukleära,
biologiska och kemiska stridsmedel,

7. samordna planeringen för det civila försvaret med
motsvarande planering för det militära försvaret, samt

8. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som
har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov
av samhällets resurser om inte något annat följer av särskilda
föreskrifter m.m. Förordning (2006:961).

4 § Krisberedskapsmyndigheten skall sprida kunskap om och
stärka samhällets krishanteringsförmåga genom att särskilt

1. samordna kompetensutveckling samt informera och utbilda inom
områdena samhällets sårbarhet, krishantering, säkerhetspolitik
och totalförsvar,

2. initiera, planera och genomföra utbildning och övningar,

3. samordna personal- och kompetensförsörjningen för det civila
försvaret inklusive hemskyddet,

4. utveckla metoder för kriskommunikation och krishantering,

5. verka för att de frivilliga försvarsorganisationernas
kunskaper och förmåga uppmärksammas och tas till vara, samt

6. efter överenskommelse med trossamfunden leda och samordna
deras medverkan på området.

5 § Krisberedskapsmyndigheten skall ha ett sammanhållande
myndighetsansvar för samhällets informationssäkerhet genom att
sammanställa en helhetsbild av informationssäkerheten.
Myndigheten skall i detta arbete

1. analysera omvärldsutvecklingen inom området mot bakgrund av
erhållet underrättelseunderlag och årligen lämna en samlad
bedömning till regeringen,

2. utveckla samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv,

3. arbeta förebyggande med utbildning och information i dessa
frågor.

6 § Krisberedskapsmyndigheten skall utveckla och förvalta
tekniskt stöd för ledning och beslutsfattande. Myndigheten
skall även samordna signalskyddsverksamheten inom sitt
verksamhetsområde.

7 § Krisberedskapsmyndigheten får åta sig att mot avgift
utveckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt
åt kommuner och landsting. Avgifternas storlek bestäms av
myndigheten.

7 a § Krisberedskapsmyndigheten skall införa, förvalta och
utveckla radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet
(RAKEL-systemet). Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan
med företrädare för användarna av systemet.
Krisberedskapsmyndigheten skall verka för en så stor anslutning
som möjligt till systemet.

Systemet skall tillhandahållas mot avgift. Avgiftens storlek
bestäms av myndigheten.

Krisberedskapsmyndigheten skall följa den internationella
utvecklingen för radiokommunikationssystem för skydd och
säkerhet och samverka med myndigheter eller organisationer med
liknande verksamhet i andra länder. Förordning (2003:1155).

8 § Krisberedskapsmyndigheten skall ha förmåga att vid sådana
krissituationer som avses i 1 §, kunna bistå Regeringskansliet
med främst områdesvisa lägesbeskrivningar.

9 § Krisberedskapsmyndigheten skall följa den internationella
utvecklingen och lämna underlag och analyser till
Regeringskansliet om internationella frågor inom sitt
verksamhetsområde. Myndigheten skall även samverka med
myndigheter med liknande verksamhet i andra länder. Myndigheten
skall vidare stödja Regeringskansliet i det löpande arbetet
inom ramen för Partnerskap för fred. I detta arbete ingår att
sammanhålla deltagandet för de myndigheter som bedriver civil
verksamhet.

Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall
bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet
och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges
medverkan i Partnerskap för freds planerings- och
översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

10 § Krisberedskapsmyndigheten skall ha förmåga att kunna
samordna civil verksamhet inom sitt verksamhetsområde i samband
med internationella övningar inom ramen för främst Europeiska
unionen och Partnerskap för fred. Myndigheten skall vidare,
efter regeringens beslut, kunna ansvara för sådana övningar.

Myndigheten skall, samtidigt som den lämnar in sin
årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
ge in en förteckning över och kopior av samtliga
internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som
myndigheten ingått under året. För varje överenskommelse skall
det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för
överenskommelsen.

11 § Krisberedskapsmyndigheten skall i beredskapsplaneringen
och under höjd beredskap stödja Försvarsmakten med
beslutsunderlag och information om beredskapsläget inom det
civila försvaret.

12 § Krisberedskapsmyndigheten skall tillhandahålla underlag
för tillämpning av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen
(1987:10) avseende civilt försvar.

Verksförordningens tillämpning

13 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 32 §. Förordning (2006:1337).

Myndighetens ledning

14 § Krisberedskapsmyndighetens generaldirektör är chef för
myndigheten. Vid myndigheten skall det finnas en överdirektör
som är generaldirektörens ställföreträdare.

Organisation

15 § Till Krisberedskapsmyndigheten är knutet ett råd för
näringslivssamverkan. Generaldirektören är ordförande i rådet.

Rådet skall bistå myndigheten och arbeta fram förslag till hur
offentliga organ och näringslivet gemensamt kan arbeta med att
minska sårbarheten i samhället. Arbetet skall ske på en
övergripande nivå.

16 § Till Krisberedskapsmyndigheten är knutet ett råd för
trossamfundens medverkan i krishantering och civilt försvar.
Rådet skall bistå myndigheten i dess arbete enligt 4 § 6.
Generaldirektören är ordförande i rådet.

16 a § Vid Krisberedskapsmyndigheten finns en delegation för
RAKEL-systemet. Delegationen skall bistå myndigheten i dess
uppgift enligt 7 a § genom att lämna förslag till beslut i
strategiska frågor som rör utvecklingen av systemet och om
användaravgifter. Delegationen består av generaldirektören
eller den som generaldirektören utser i sitt ställe och högst
10 andra ledamöter samt ersättare för dessa. Representanter för
användarna av systemet skall ingå i delegationen.
Generaldirektören eller den som generaldirektören utser är
delegationens ordförande. Förordning (2003:1155).

Personalföreträdare

17 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Anställningar m.m.

18 § Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut
av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten.

19 § Ledamöterna i de råd som anges i 15 och 16 §§ och
ledamöterna och ersättarna i den delegation som anges i 16 a §
utses av Krisberedskapsmyndigheten för en bestämd tid.
Förordning (2003:1155).

Överklagande

20 § Krisberedskapsmyndighetens beslut i andra ärenden än
anställningsärenden får överklagas hos regeringen.
Förordning (2006:1337).

Övergångsbestämmelser

2002:518

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002, då
förordningen (1988:1122) med instruktion för Överstyrelsen för
civil beredskap skall upphöra att gälla.

2. Föreskrifter som meddelats av Överstyrelsen för civil
beredskap skall upphöra att gälla senast den 30 juni 2003, om
inte Krisberedskapsmyndigheten efter den 1 juli 2002 meddelat
att de skall fortsätta att gälla.

2006:1337

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.

2007:856

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då
förordningen (2002:518) med instruktion för
Krisberedskapsmyndigheten ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för
överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari
2008.