Förordning (2002:644) om bidrag till arbetslivsmuseer

SFS nr
2002:644
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-06-13

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag till
arbetslivsmuseer.

2 § Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till
syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska
värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller
offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för
allmänheten.

3 § Bidrag får lämnas för särskilda insatser som syftar till
att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv.

4 § Frågor om bidrag prövas av Riksantikvarieämbetet. Beslut om
bidrag skall fattas i samråd med Statens kulturråd samt även i
samråd med Riksarkivet, Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen
Tekniska museet och Stiftelsen Arbetets museum i den mån deras
hörande kan vara av betydelse.

5 § Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

6 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2002:644

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002 och gäller
till och med den 31 december 2002. Den skall dock tillämpas för
tid från och med den 1 januari 2002. Förordningen skall
tillämpas på ansökningar som kommit in till
Riksantikvarieämbetet till och med den 31 december 2002.