Lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram

SFS nr
2002:683
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2002-07-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala
investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i
samhället eller för klimatinvesteringsåtgärder får, trots
bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), använda det för att
ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de
föreskrifter som gäller för bidraget.