Förordning (2002:710) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

SFS nr
2002:710
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2002-08-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1218
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:740

1 § Folke Bernadotteakademin har till uppgift att genomföra
sådan särskild utbildning och samträning som tillsammans med
andra myndigheters insatser krävs för att förbereda personal
för deltagande i internationella katastrof-, krishanterings-
och fredsinsatser eller andra liknande uppdrag.

Akademin skall, i samverkan med berörda myndigheter och andra
organisationer, utveckla arbetssätt och metoder för effektiva
och samordnade insatser.

Akademin skall vara nationell kontaktpunkt för det
internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde.

2 § Folke Bernadotteakademin skall inom sitt verksamhetsområde

1. initiera, planera och genomföra utbildning och samträning,

2. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av
erfarenheter från genomförda fältinsatser,

3. samordna utbildningsinsatser för internationella uppdrag,

4. följa och bidra till kunskaps- och doktrinutveckling,

5. initiera forskning och studier samt ta del av, genomföra och
förmedla analyser och forskningsresultat.

Folke Bernadotteakademin skall samverka med institutioner med
liknande verksamhet i andra länder samt med Europeiska unionen
(EU), Förenta Nationerna, Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE), Europarådet, Nato och andra
internationella organisationer. Akademin skall kunna delta i
arbetet inom EU för träning av experter i civila
krishanteringsinsatser.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall, med undantag av 4, 5,
10-14, 21, 22, 33 och 34 §§, tillämpas på akademin.

Myndighetens ledning

4 § Akademins generaldirektör är chef för myndigheten.

Program- och verksamhetsråd

5 § Inom akademin finns ett program- och verksamhetsråd med
högst 14 ledamöter.

6 § Program- och verksamhetsrådet skall verka som insynsråd
enligt verksförordningen (1995:1322) och som rådgivande organ
för myndighetens verksamhet.

7 § Ledamöterna i program- och verksamhetsrådet utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande i rådet.

Avgifter

8 § Akademin får ta ut avgifter för utbildningsverksamheten.
Akademin bestämmer avgifternas storlek.

9 § Folke Bernadotteakademin får behandla sådana känsliga
personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) i
den mån det fordras för att kunna etablera och föra ett
digitalt forskningsarkiv över svenskt deltagande i
fredsinsatser. Förordning (2007:740).