Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

SFS nr
2002:760
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1300

1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som
huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får
bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna
förordning.

Definitioner

2 § Med högskola avses i fortsättningen såväl universitet som
högskola, och med uppdragsutbildning utbildning som anordnas
mot avgift från annan än en fysisk person för den som
uppdragsgivaren utser.

Utbildningar

3 § En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den
knyter an till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller
avancerad nivå som högskolan har examensrätt för.

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal
myndighet, ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig
uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) gäller utöver första stycket att
uppdraget ska avse

1. personalutbildning, eller

2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av
biståndspolitiska skäl.

Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse
utbildning av personer som inte är anställda hos
uppdragsgivaren, om utbildningen enligt beslut av regeringen
ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd kategori av
personer.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller i
stället utöver första stycket att uppdraget ska avse
personalutbildning som är ägnad att få betydelse för
deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren. Förordning (2010:1779).

3 a § Trots det som anges i 3 § första och andra styckena får
grundutbildning till polisman enligt 4 § förordningen
(2014:1105) om utbildning till polisman bedrivas som
uppdragsutbildning, om utbildningen enligt beslut av
regeringen får ges av en högskola på uppdrag av svenska
staten. Förordning (2014:1300).

Utbildningarnas bedrivande

4 § Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt
eller i en sådan omfattning att den får en negativ inverkan på
den högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som
högskolan ska bedriva.

När en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar
studier motsvarande mer än 60 högskolepoäng, ska högskolan
skriftligen underrätta Universitetskanslersämbetet om det.
Förordning (2012:718).

Avgifter

5 § Vid uppdragsutbildning tillämpas avgiftsförordningen
(1992:191). Högskolorna får själva bestämma avgiftens storlek.
Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Examensbevis och kursbevis

6 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och
examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma
kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande
högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar
behörighet för tillträde till högskoleutbildning.
Förordning (2007:424).

Tillgodoräknande

7 § Den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som
avses i 6 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
Förordning (2007:424).

Ytterligare föreskrifter

8 § Universitets- och högskolerådet får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2012:718).

Övergångsbestämmelser

2007:424

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en
uppdragsutbildning men då inte slutfört den har rätt att
tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande
högskoleutbildning enligt de äldre bestämmelserna, dock längst
till och med utgången av juni 2015.