Lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting

SFS nr
2002:833
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
2002-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:544
Upphävd
2006-09-01

1 § Denna lag reglerar kommuners och landstings organisation
och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker
från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun
eller ett landsting.

Vid höjd beredskap skall i stället lagen (1988:97) om
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m. och lagen
(1994:1720) om civilt försvar tillämpas.

Plan för hanteringen av extraordinära händelser

2 § Kommuner och landsting skall för varje ny mandatperiod
fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära
händelser.

Krisledningsnämnd

3 § I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser
(krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om
krisledningsnämnden finns i denna lag. I övrigt tillämpas
kommunallagens (1991:900) bestämmelser.

Krisledningsnämndens verksamhet

4 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon
har förhinder, vice ordföranden bedömer när en extraordinär
händelse medför att nämnden skall träda i funktion.

Ordföranden eller, om han eller hon har förhinder, vice
ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana
beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.

5 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela
eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i
kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och
omfattning.

När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta
att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder
skall återgå till ordinarie nämnd.

6 § Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast
följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om
omfattningen av redovisningen och formerna för denna.

7 § Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet
skall upphöra. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår
de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit
till ordinarie nämnd.

Bistånd mellan kommuner och landsting

8 § Kommuner och landsting får på begäran bistå andra kommuner
och landsting som drabbats av en extraordinär händelse. Om
bistånd har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till
skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget.

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en
extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till
ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära
händelsen.

Stöd till enskild

9 § Kommuner och landsting får under en extraordinär händelse
lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av
händelsen.

Hälso- och sjukvård

10 § Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att
bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- och
sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse finns i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).