Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

SFS nr
2002:956
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:864
Upphävd
2014-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:826

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 3 § lagen
(1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision i
fråga om 6 § och i övrigt med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen.

Förordningen kompletterar lagen om frivillig miljöledning och
miljörevision samt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings-
och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av
förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut
2001/681/EG och 2006/193/EG. Förordning (2011:699).

2 § Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i
förordning (EG) nr 1221/2009 vara ackrediterade för uppgiften
av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:826).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:699).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:699).

5 § Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet är behörigt
registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr
1221/2009, om Miljöstyrningsrådet har åtagit sig att vara ett
sådant organ. Förordning (2011:699).

6 § För de uppgifter som Aktiebolaget Svenska
Miljöstyrningsrådet fullgör enligt förordning (EG) nr
1221/2009 får Miljöstyrningsrådet besluta om sådana avgifter
som avses i artikel 39 i samma förordning.
Förordning (2011:699).

7 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.