Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

SFS nr
2002:986
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 20103:54

Ansökan m.m.

1 § I 110 kap. 4 och 9 §§ socialförsäkringsbalken finns
bestämmelser om ansökan rörande aktivitetsersättning och
sjukersättning. Dessa bestämmelser tillämpas också i fråga om
begäran enligt 36 kap. 16 § socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1720).

2 § Har upphävts genom förordning (2012:266).

3 § Till ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning
eller om ökning av sådan förmån ska läkarutlåtande om den
försäkrades hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om
särskilda skäl talar emot det eller i fall som avses i 33 kap.
8 § socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1720).

4 § Har upphävts genom förordning (2008:877).

Utbetalning

5 § Har upphävts genom förordning (2008:877).

6 § Sjukersättning och aktivitetsersättning skall kunna lyftas
av mottagaren följande datum i utbetalningsmånaden. För den som
är född någon av dagarna den 1-15 i månaden skall ersättningen
kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För
den som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden skall
ersättningen kunna lyftas av mottagaren den 19 i
utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en
omedelbart därpå följande helgdag, skall ersättningen kunna
lyftas närmast påföljande vardag. Om utbetalningsdagen infaller
på en annan helgdag, på en lördag eller på midsommarafton,
skall ersättningen kunna lyftas närmast föregående vardag.

7 § När ett beslut om vilandeförklaring av sjukersättning eller
aktivitetsersättning upphävs enligt 36 kap. 16 eller 17 §
socialförsäkringsbalken och ersättningen åter ska betalas ut
ska den första utbetalningen ske från och med månaden näst
efter den då anledningen till att upphäva beslutet uppkom.
Förordning (2010:1720).

8 § Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning
av

1. sjukersättning eller aktivitetsersättning till den som
vistas utomlands, och

2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut
om sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Försäkringskassan får meddela närmare föreskrifter om
beräkningen av tillägg och avgift enligt 37 kap. 15 §
socialförsäkringsbalken. Förordning (2013:54).