Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

SFS nr
2002:989
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:963

Allmän bestämmelse

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till
organisationer och stiftelser för verksamhet som syftar till
att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel. Vid fördelning av stöd
bör en geografisk spridning över hela landet eftersträvas.
Förordning (2014:963).

Förutsättningar för stöd

2 § Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse för
verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering enligt
1 § genom

1. avgiftsfri rådgivning och information till en enskild om hur
han eller hon kan ta till vara på sina rättigheter, och

2. opinionsbildning, kurs- och seminarieverksamhet samt allmän
information och rådgivning.

3 § Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse om

1. verksamheten bedrivs utan vinstsyfte,

2. verksamheten bedrivs med tydliga mål och metoder,

3. verksamheten har en långsiktig inriktning, och

4. det finns personer i verksamheten som har kunskaper om
diskriminering och om de bestämmelser som gäller inom området.

Beslutande myndighet

4 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fattar
beslut om stöd enligt denna förordning efter ansökan.

Stödet beviljas för ett år i sänder. Förordning (2014:90).

Utbetalning

5 § Stödet betalas ut förskottsvis två gånger per år.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får besluta
att ett beviljat stöd inte skall betalas ut om det kan antas
att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.
Förordning (2014:90).

Uppföljning och utvärdering

6 § En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt
denna förordning skall för uppföljning och utvärdering av
verksamheten till Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor lämna de redovisningshandlingar,
verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor bestämmer.
Förordning (2014:90).

Återkrav

7 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
besluta att kräva tillbaka stöd om

1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,

2. det inte har använts för det ändamål det beviljats för,
eller

3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar sådana
uppgifter som avses i 6 §. Förordning (2014:90).

Överklagande

8 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors beslut
enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2014:90).

Bemyndigande

9 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställighet av denna förordning. Förordning (2014:90).