Förordning (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten

SFS nr
2003:1125
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2003-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:488
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1317

Verksamhetens mål

1 § Djurskyddsmyndighetens mål är att säkerställa ett gott
djurskydd.

Uppgifter

2 § Djurskyddsmyndigheten skall, som central
förvaltningsmyndighet inom djurskyddsområdet, särskilt

– följa och utvärdera tillämpningen av djurskyddslagen och, vid
behov, föreslå ändringar av lagen eller av bestämmelser
utfärdade med stöd av lagen,

– hålla regeringen informerad om den nationella utvecklingen
inom djurskyddsområdet,

– i enlighet med bemyndigande i lag eller förordning meddela
föreskrifter inom sitt verksamhetsområde,

– vägleda, utbilda och stödja övriga kontrollmyndigheter,
inklusive de av Livsmedelsverket anställda officiella
veterinärerna och officiella assistenterna,

– genom information öka kunskapen om djurskyddslagstiftningen
hos myndigheter, djurhållare och allmänhet,

– lämna stöd till utveckling av djurskyddsfrämjande åtgärder,

– främja utveckling av alternativa metoder till djurförsök,
särskilt genom att lämna stöd till sådana metoder,

– samordna och planera frågor som rör djurskydd och djurförsök,

– bistå regeringen i det nationella och det internationella
arbetet med djurskyddsfrågor. Förordning (2006:849).

2 a § Djurskyddsmyndigheten skall inom sitt verksamhetsområde
bistå Livsmedelsverket med underlag till den samlade
kontrollplan och den årliga rapport som avses i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd. Underlaget skall utarbetas i enlighet med artiklarna
42 och 43 respektive artikel 44 i samma förordning.
Förordning (2006:849).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Djurskyddsmyndigheten med undantag för 17 §.
Förordning (2006:1317).

Myndighetens ledning

4 § Djurskyddsmyndighetens generaldirektör är chef för
myndigheten.

5 § Vid myndigheten finns en styrelse. Styrelsen består av
generaldirektören och högst åtta andra ledamöter.

6 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322).
Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag
eller av större vikt.

Myndighetens organisation

7 § Djurskyddsmyndigheten bestämmer själv sin organisation med
undantag för vad som anges i 7 a och 8 §§.
Förordning (2006:849).

Djurförsöksetiska nämnder

7 a § Inom myndigheten finns det djurförsöksetiska nämnder. De
djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden
enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om
nämndernas organisation och sammansättning finns i
djurskyddsförordningen (1988:539). Förordning (2006:849).

Rådgivande organ

8 § Vid Djurskyddsmyndigheten skall det finnas

– ett djurskyddsråd,

– ett råd för utveckling av alternativa metoder till
djurförsök, och

– ett råd för alternativa behandlingsmetoder.

Råden skall bestå av högst tolv ledamöter vardera, varav en är
representant för myndigheten. Råden skall vara allsidigt
sammansatta och innefatta representanter för myndigheter och
organisationer. Djurskyddsmyndigheten utser ledamöter och
ordförande för en bestämd tid. För viss fråga eller visst
uppdrag kan ytterligare personer tillfälligt adjungeras till
råden.

9 § Vid arbete inom försöksdjurssektorn skall
Djurskyddsmyndigheten efter samråd med Vetenskapsrådet och
Statens veterinärmedicinska anstalt få biträde av dessa
myndigheter.

Medel för utveckling

10 § Djurskyddsmyndigheten skall, efter samråd med de
myndigheter eller andra organisationer som skall förvalta medel
för utveckling som beviljats av Djurskyddsmyndigheten,
fastställa villkor för användningen av dessa.

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Djurskyddsmyndigheten.

Överklagande

12 § Andra beslut av Djurskyddsmyndigheten än beslut som enligt
22 a § förvaltningslagen (1986:223) överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten
att överklaga, 35 § verksförordningen (1995:1322) eller andra
föreskrifter. Djurskyddsmyndighetens beslut i ärenden om medel
för utveckling får inte överklagas. Förordning (2006:1317).

Övergångsbestämmelser

2006:1317

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.