Lag (2003:113) om elcertifikat

SFS nr
2003:113
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1200
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:599

1 kap. Ändamål och definitioner m.m.

Lagens ändamål

1 § Lagens ändamål är att främja produktion av elektricitet med
användande av förnybara energikällor och torv (förnybar el). I
detta syfte innehåller lagen bestämmelser om dels en rätt för
producenter av förnybar el att bli tilldelade elcertifikat av
staten, dels en skyldighet för elleverantörer och vissa
elanvändare att inneha elcertifikat i förhållande till sin
försäljning respektive användning av el (kvotplikt).
Lag (2006:1016).

Definitioner

2 § I denna lag används följande beteckningar med den betydelse
som här anges:

1. förnybar energikälla: vindkraft, solenergi, vågenergi,
geotermisk energi, biobränslen och vattenkraft,

2. elcertifikat: ett av staten utfärdat bevis om att en
megawattimme förnybar el har producerats med iakttagande av
bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen,

3. certifikatberättigad producent: en innehavare av en godkänd
produktionsanläggning för förnybar el,

4. elleverantör: den som yrkesmässigt levererar el som har
producerats av honom själv eller av någon annan,

5. elintensiv industri: ett företag i sin helhet eller en del
av ett företag som utgör en egen verksamhet eller
verksamhetsgren, där det

a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits
industriell tillverkning i en process i vilken det använts i
genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor
av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion,
eller

b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en
process i vilken det används eller beräknas användas i
genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor
av förädlingsvärdet av den elintensiva industrins produktion,
eller

c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på
elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen
(1994:1776) om skatt på energi,

6. förädlingsvärde: skillnaden mellan den elintensiva
industrins sammanlagda omsättning och sammanlagda inköp, så som
dessa begrepp är att förstå enligt 1 kap. 8 § lagen om skatt på
energi. Lag (2008:1332).

Myndigheter

3 § Regeringen skall utse två myndigheter som skall handlägga
de frågor som enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen, ligger på tillsynsmyndigheten
respektive kontoföringsmyndigheten.

2 kap. Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat

Elproduktion som berättigar till elcertifikat

1 § Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av
en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras
med användande av en eller flera av följande förnybara
energikällor:

1. vindkraft,

2. solenergi,

3. vågenergi,

4. geotermisk energi, eller

5. biobränslen.

Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i
närheten av varandra och gemensamt matar in el på
ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid
tillämpningen av denna lag.

Innehavaren av en produktionsanläggning enligt första stycket
där produktionen sker med användning av flytande biobränslen
är berättigad att bli tilldelad elcertifikat endast om
biobränslena är att anse som hållbara enligt lagen (2010:598)
om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen.

Om produktionskapaciteten till följd av investeringar i
produktionshöjande åtgärder varaktigt ökats i en anläggning
som avses i 1 eller 1 a § efter utgången av år 2006, ska den
ökade produktionen av förnybar el berättiga innehavaren att
bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. vad som avses med biobränslen i första stycket 5, och

2. villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt fjärde
stycket. Lag (2010:599).

1 a § Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även
innehavaren av ett enligt 5 § godkänt kraftvärmeverk, där el
produceras med användande av torv. Lag (2004:98).

2 § Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även
innehavaren av en enligt 5 § godkänd produktionsanläggning
där el produceras med användande av vattenkraft, om
produktionen sker

1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003
och som då hade en installerad effekt som inte var högre än
1 500 kilowatt,

2. i annat fall än som avses i 1

a) i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli
2001 och som därefter tagits i drift efter utgången av år
2002, eller

b) i en anläggning som tagits i drift första gången efter
utgången av år 2002.

Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1
finns i närheten av varandra och gemensamt matar in el på
ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar vid
tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten i en anläggning ökats efter
utgången av april 2003, ska den ökade produktionen av el
berättiga innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om villkoren för
att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket.
Lag (2009:269).

3 § Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren
av en produktionsanläggning, där el produceras med användande
av vattenkraft och som inte omfattas av bestämmelsen i 2 §,
om tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet finner att

1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller
förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska bedrivas
eller hur anläggningen ska vara utformad och detta innebär
att verksamhetens ekonomiska förutsättningar ändras på ett
sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produktion
inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat,
eller

2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra
omfattande ombyggnader eller andra stora investeringar i
anläggningen och dessa är så kostsamma att en långsiktigt
lönsam produktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas
elcertifikat.

Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt första stycket 2
har endast innehavare av en anläggning som har en installerad
effekt om högst 15 megawatt. Lag (2009:269).

3 a § Om det i en produktionsanläggning, som är eller har
varit godkänd av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, har gjorts
sådana omfattande ombyggnader eller andra investeringar att
anläggningen ska anses som en ny anläggning, är innehavaren
berättigad att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om de åtgärder
som krävs för att en anläggning ska anses som ny.
Lag (2009:269).

Förhandsbesked

3 b § Tillsynsmyndigheten ska, efter ansökan av
produktionsanläggningens innehavare, lämna förhandsbesked om
möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat
enligt 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket eller 3 a §.

Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 §
kommer att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och
är bindande vid prövning av en ansökan om ett sådant
godkännande. Lag (2010:599).

Mätning och rapportering

4 § Elcertifikat får bara tilldelas för sådan el vars inmatade
mängd och dess fördelning över tiden har mätts och rapporterats
till kontoföringsmyndigheten enligt de föreskrifter som
meddelats av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten.

Om inmatningen från produktionsanläggningen sker till ett elnät
som används utan stöd av nätkoncession skall innehavaren av
produktionsanläggningen svara för mätningen och rapporteringen.

Om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar
till elcertifikat, skall innehavaren särskilt beräkna och
rapportera sådan elproduktion enligt de föreskrifter som
meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten.

Godkännande av anläggningar

5 § Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av
förnybar el som sker i en produktionsanläggning som
tillsynsmyndigheten har godkänt för tilldelning av
elcertifikat.

Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan från
anläggningens innehavare besluta att en anläggning ska
godkännas för tilldelning av elcertifikat, om

1. anläggningen har tagits i drift och uppfyller kraven i 1,
1 a, 2, 3 eller
3 a §, och

2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och
rapportering som anges i 4 § första stycket.
Lag (2009:269).

Tilldelning av elcertifikat

6 § Kontoföringsmyndigheten skall tilldela en
certifikatberättigad producent ett elcertifikat för varje
megawattimme förnybar el som har producerats i anläggningen och
för vilken certifikat får tilldelas.

Varje elcertifikat skall ha ett identifieringsnummer och en
uppgift om vilken dag det tilldelats producenten.

Begränsningar i rätten att tilldelas elcertifikat

7 § För produktionsanläggningar som för första gången har
tagits i drift före den 1 maj 2003 har producenten inte rätt
att tilldelas elcertifikat

1. efter utgången av år 2014, om elen produceras med användande
av biobränslen, vindkraft eller vattenkraft och statligt
bidrag till en investering eller ombyggnad i anläggningen har
getts efter den 15 februari 1998 enligt ett program för vissa
investeringar inom energiområdet, eller

2. i andra fall än de som avses i 1, efter utgången av år 2012.
Lag (2006:1589).

8 § För produktionsanläggningar som för första gången har
tagits i drift efter den 30 april 2003 har producenten inte
rätt att tilldelas elcertifikat

1. när femton år har gått från det att tilldelningen började,
eller

2. om tilldelningen har börjat år 2021 eller senare, efter
utgången av år 2035. Lag (2010:490).

9 § För ökad produktionskapacitet i anläggningar som avses i
1 § fjärde stycket och 2 § tredje stycket har producenten inte
rätt att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från
den dag då produktionen av förnybar el ökade. Elcertifikat
får inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

För anläggningar som avses i 3 a § har producenten inte rätt
att tilldelas elcertifikat när femton år har gått från den
dag då anläggningen, enligt tillsynsmyndighetens beslut om
godkännande enligt 5 §, är att anse som ny. Elcertifikat får
inte heller tilldelas efter utgången av år 2035.

Om en ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat
enligt 1 § fjärde stycket, 2 § tredje stycket eller 3 a §
kommer in till tillsynsmyndigheten efter det att
anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats
enligt 6 kap. 6 § 3 a, får elcertifikat endast tilldelas från
tillsynsmyndighetens nya beslut om godkännande för
tilldelning av elcertifikat. Lag (2010:599).

9 a § Om en anläggnings godkännande för tilldelning av
elcertifikat har återkallats enligt 6 kap. 6 §, får
elcertifikat inte tilldelas för samma produktionsanläggning
om anläggningen endast har flyttats till en annan plats.

Tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet
enligt 1 § fjärde stycket eller 2 § tredje stycket får dock
ske trots vad som sägs i första stycket. Lag (2010:599).

10 § Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad
att tilldelas elcertifikat får tillsynsmyndigheten, om det
finns synnerliga skäl, efter ansökan av producenten medge en
förlängning av en tilldelningsperiod som följer av 7, 8 eller
9 §. En sådan förlängning ska motsvara den tid producenten
har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst
till utgången av år 2035. Lag (2010:490).

3 kap. Kontoföring av elcertifikat

Elcertifikatsregister

1 § Kontoföringsmyndigheten skall kontoföra elcertifikat i ett
elcertifikatsregister. Registret skall föras med hjälp av
automatiserad behandling.

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
skall inte tillämpas på kontoföringen av elcertifikat.

2 § Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton,
som ska läggas upp för certifikatberättigade producenter och
för dem som är kvotpliktiga och deklarationsskyldiga och har
registrerats enligt 4 kap. 7, 7 a eller 8 §. Lag (2009:269).

3 § Kontoföringsmyndigheten skall efter skriftlig ansökan lägga
upp ett certifikatkonto för den som inte omfattas av
bestämmelsen i 2 §. En sådan ansökan skall innehålla uppgifter
om sökandens namn, identifieringsnummer, telefonnummer och
postadress.

Registrering av elcertifikat

4 § Ett elcertifikat tilldelas en certifikatberättigad
producent genom att elcertifikatet registreras på dennes
certifikatkonto. Registreringen skall ske utan oskäligt
dröjsmål sedan rapport om den certifikatberättigande
elproduktionen kommit kontoföringsmyndigheten till handa.

Ansökan om registrering i elcertifikatsregistret

5 § Kontoföringsmyndigheten skall, efter ansökan eller
underrättelse som avses i 6-9 §§, genast på ett certifikatkonto
registrera de uppgifter som anges i ansökan eller
underrättelsen samt ange tidpunkten för registreringen.

Om samtliga villkor inte är uppfyllda skall en preliminär
registrering av uppgifterna ske. När samtliga villkor är
uppfyllda skall en slutlig registrering ske.

6 § När ett elcertifikat har överlåtits skall efter ansökan
från överlåtaren det överlåtna certifikatet registreras på
förvärvarens certifikatkonto.

Har förvärvaren ansökt om att det överlåtna certifikatet skall
registreras på hans konto, skall en preliminär registrering av
överlåtelsen göras på överlåtarens certifikatkonto.
Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga överlåtaren
att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han
fått del av föreläggandet. Om överlåtaren inte invänder mot
ansökan inom denna tid, skall de överlåtna certifikaten
registreras på förvärvarens konto.

7 § Har panträtt upplåtits i ett elcertifikat skall efter
ansökan från pantsättaren pantsättningen registreras på
pantsättarens certifikatkonto.

Har panthavaren ansökt om att en pantsättning skall
registreras, skall en preliminär registrering av pantsättningen
göras på pantsättarens konto. Kontoföringsmyndigheten skall
därefter förelägga pantsättaren att yttra sig över ansökan inom
två veckor från det att han fått del av föreläggandet. Om
pantsättaren inte invänder mot ansökan inom denna tid, skall
pantsättningen slutligt registreras på pantsättarens konto.

8 § Om kontoföringsmyndigheten har underrättats om att en
innehavare av ett certifikatkonto gått i konkurs skall detta
registreras på certifikatkontot. Detsamma gäller om myndigheten
har underrättats om att ett elcertifikat eller en rättighet som
är registrerad enligt denna lag har utmätts, belagts med
kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

När kontoföringsmyndigheten har underrättats om att ett
konkursbeslut upphävts, att en konkurs avslutats eller att en
sådan åtgärd som avses i första stycket har upphävts eller
återgått, skall en sådan registrering som nämns i första
stycket tas bort.

9 § När en pantsättning av ett elcertifikat har upphört, skall
efter ansökan från panthavaren registreringen om pantsättningen
tas bort från pantsättarens konto.

Har pantsättaren gjort en ansökan om att registreringen om
pantsättningen skall tas bort, skall en preliminär registrering
om pantsättningens upphörande göras på pantsättarens konto.
Kontoföringsmyndigheten skall därefter förelägga panthavaren
att yttra sig över ansökan inom två veckor från det att han
fått del av föreläggandet. Om panthavaren inte invänder mot
ansökan inom denna tid, skall registreringen om pantsättningen
tas bort.

10 § Den som gör en ansökan enligt 6, 7 eller 9 § skall göra
detta på formulär som tillhandahålls av
kontoföringsmyndigheten. Ansökan skall vara egenhändigt
undertecknad av sökanden eller dennes ombud.

En ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt
som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
kontoföringsmyndigheten föreskriver.

11 § En ansökan om registrering i elcertifikatsregistret skall
innehålla uppgifter om

1. den registrering som begärs,

2. överlåtarens eller pantsättarens namn, identifieringsnummer
samt postadress,

3. förvärvarens eller panthavarens namn, identifieringsnummer
samt postadress, och

4. de certifikatkonton som berörs av överlåtelsen eller
pantsättningen och, i förekommande fall, försäljningspriset för
certifikaten.

12 § Om en ansökan inte uppfyller kraven i 10 § eller med stöd
av den paragrafen meddelade föreskrifter, skall ansökan
omedelbart avvisas.

13 § Om en ansökan enligt 3 § inte uppfyller de krav som där
anges, eller om en ansökan enligt 6, 7 eller 9 § inte uppfyller
de krav som anges i 11 §, skall sökanden föreläggas att
komplettera sin ansökan.

14 § Kontoföringsmyndigheten skall avslå en ansökan om
certifikatkonto eller en ansökan om registrering, om ett
föreläggande om komplettering enligt 13 § inte följs.
Kontoföringsmyndigheten skall även avslå en ansökan om
registrering på ett certifikatkonto,

1. om en överlåtare eller en pantsättare gjort invändning mot
en ansökan enligt 6 § andra stycket eller 7 § andra stycket och
invändningen inte uppenbarligen saknar fog,

2. om en panthavare gjort invändning enligt 9 § andra stycket
och invändningen inte uppenbarligen saknar fog,

3. om ansökan om registrering avser överlåtelse av ett
elcertifikat för vilket pantsättning är registrerad, eller

4. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med
en befintlig registrering enligt 7 eller 8 §.

15 § När kontoföringsmyndigheten gjort en registrering på ett
certifikatkonto, skall kontohavaren skriftligen underrättas om
det. Om ansökan överförts elektroniskt enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 10 §, får även underrättelsen överföras
elektroniskt.

16 § En uppgift på ett certifikatkonto skall rättas, om den
innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel,
räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något
tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges möjlighet att
yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller
yttrandet annars är uppenbart obehövligt.

Rättsverkan av en registrering

17 § En innehavare av ett certifikatkonto skall, med de
begränsningar som framgår av registreringar på kontot, anses ha
rätt att förfoga över de elcertifikat som finns registrerade på
kontot.

18 § Har samma elcertifikat överlåtits till flera var för sig,
har den överlåtelse företräde som registrerades först.
Registreringen ger dock inte en överlåtelse företräde framför
en tidigare överlåtelse om förvärvaren, när överlåtelsen
registrerades, kände till eller borde ha känt till den tidigare
överlåtelsen.

Detta skall tillämpas även på förvärv genom bodelning, arv,
testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt, när fråga
uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en annan
överlåtelse.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall en
preliminär registrering ha samma rättsverkan som en slutlig
registrering.

19 § Har ett elcertifikat i annat fall än som avses i 18 §
överlåtits av någon som inte ägde det, blir överlåtelsen giltig
om certifikatet vid tidpunkten för överlåtelsen var registrerat
på överlåtarens certifikatkonto och överlåtelsen har
registrerats samt förvärvaren då varken kände till eller borde
ha känt till att överlåtaren inte ägde certifikatet. Vad nu
sagts gäller även vid överlåtelse från den som ägde
elcertifikatet, men som saknade rätt att förfoga över det genom
överlåtelse.

Vid tillämpningen av första stycket skall en preliminär
registrering ha samma rättsverkan som en slutlig registrering.

20 § En pantsättning av ett elcertifikat behandlas lika med en
överlåtelse vid tillämpningen av 18 och 19 §§.

Behandling av personuppgifter i elcertifikatsregistret

21 § Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen
(1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av
elcertifikat i elcertifikatsregistret.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som
utförs i elcertifikatsregistret.

22 § I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål
att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten eller kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser elcertifikat som registreras i
elcertifikatsregistret,

b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till
information om elcertifikat, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,

2. omsättning av elcertifikat, samt

3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där information om elcertifikat utgör
underlag för prövningar eller beslut.

23 § Kontoföringsmyndigheten skall på begäran lämna ut uppgift
i elcertifikatsregistret till tillsynsmyndigheten.
Tillsynsmyndigheten får ha direktåtkomst till
elcertifikatsregistret.

Prisinformation m.m.

24 § Kontoföringsmyndigheten skall fortlöpande offentliggöra
information om överlåtelser av elcertifikat. Informationen
skall avse tidpunkten för överlåtelsen, antalet överlåtna
certifikat och priset för certifikaten. Myndigheten skall
vidare fortlöpande offentliggöra dels det volymvägda
medelvärdet av priset på elcertifikaten under de närmast
föregående tolv månaderna, dels antalet certifikat som
tilldelats elproducenter under samma period.

25 § Kontoföringsmyndigheten skall årligen, senast vid januari
månads utgång, underrätta certifikatkontohavaren om innehållet
på hans konto per den 31 december föregående kalenderår.

4 kap. Kvotplikt m.m.

1 § Kvotpliktiga är

1. elleverantörer som levererar el till elanvändare,

2. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de
själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska
elbörsen, och

3. elintensiva industrier som registrerats. Lag (2008:1332).

2 § Den som är kvotpliktig skall den 1 april varje år inneha
elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive
användning av el under det föregående kalenderåret
(beräkningsåret). Lag (2006:1016).

Kvotpliktens omfattning

3 § Kvotplikten beräknas enligt vad som framgår av följande
tabell.

Beräkningsår Antal elcertifikat
för kvotplikt per såld eller använd MWh el

2003 0,074

2004 0,081

2005 0,104

2006 0,126

2007 0,151

2008 0,163

2009 0,170

2010 0,179

2011 0,179

2012 0,179

2013 0,135

2014 0,142

2015 0,143

2016 0,144

2017 0,152

2018 0,168

2019 0,181

2020 0,195

2021 0,190

2022 0,180

2023 0,170

2024 0,161

2025 0,149

2026 0,137

2027 0,124

2028 0,107

2029 0,092

2030 0,076

2031 0,061

2032 0,045

2033 0,028

2034 0,012

2035 0,008

Om den beräknade kvotplikten inte omfattar elcertifikat till
ett fullt heltal, ska antalet avrundas till närmaste heltal.
Kvotplikten ska dock alltid omfatta minst ett elcertifikat.

Vid beräkningen av en elleverantörs kvotplikt ska
leverantörens försäljning av el anses motsvara den mängd el
som leverantören har fakturerat elanvändare under
beräkningsåret och som inte omfattas av en elanvändares
kvotplikt.

Vid beräkningen av en elanvändares kvotplikt ska den del av
användningen som består av el som köpts från en elleverantör
anses motsvara den mängd el som elanvändaren fakturerats för
under beräkningsåret. Lag (2010:490).

4 § Vid beräkning av kvotplikten beaktas inte följande el.

1. El som matats in på det elektriska nätet i syfte att
upprätthålla nätets funktion (förlustel).

2. El som en elleverantör har levererat till en elanvändare
utan ersättning i enlighet med ett avtal om intrångsersättning.
Detta gäller dock bara om leveransen sker vid en lägre effekt
än 50 kilowatt (frikraft).

3. El som har använts i den industriella tillverkningsprocessen
om den elintensiva industrin har registrerats enligt 1 kap. 2 §
5 a eller b, eller el som har använts i sådan omfattning som
avses i 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på
energi om den elintensiva industrin har registrerats enligt 1
kap. 2 § 5 c.

Om kvotplikten för en registrerad elintensiv industri endast
omfattar sådan el som inte ska beaktas enligt första stycket
och övrig el som inte överstiger 60 megawattimmar per år för
det eller de år som ligger till grund för registreringen
beaktas inte heller den övriga elen vid beräkning av
kvotplikten.

4. El som en elanvändare själv har producerat och använt, om
produktionsanläggningens generator har en märkeffekt om högst
50 kilowatt.

5. El som har använts i produktionen av el (hjälpkraft).
Lag (2008:1332).

5 § Om en elanvändare producerar förnybar el för egen
användning utan att bestämmelsen i 2 kap. 4 § första stycket
iakttas, får det antal elcertifikat räknas bort från
kvotplikten som elanvändaren skulle ha haft rätt till om
bestämmelsen hade iakttagits, dock bara om den producerade elen
deklareras enligt 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket.
Lag (2006:1016).

Kvotpliktens inträde

6 § Kvotplikten inträder

1. när en elleverantör som avses i 1 § 1 börjar leverera elen,

2. när en elanvändare som avses i 1 § 2 börjar använda elen,
och

3. när en elintensiv industri har registrerats.
Lag (2008:1332).

Registrering

7 § Den som är kvotpliktig enligt 1 § 1 eller 2 ska skriftligen
anmäla sig hos tillsynsmyndigheten senast två veckor efter det
att kvotplikten inträdde.

När anmälan gjorts ska den som anmälan avser registreras hos
tillsynsmyndigheten. Lag (2008:1332).

7 a § Efter skriftlig ansökan ska tillsynsmyndigheten pröva om
kraven för att vara en elintensiv industri enligt 1 kap. 2 § 5
uppfylls.

Om tillsynsmyndigheten finner att sökanden är en elintensiv
industri enligt vad som anges i 1 kap. 2 § 5 ska myndigheten
fatta beslut om registrering.

Ett sådant beslut om registrering innebär att kvotplikt
inträder och att sådan el som avses i 4 § 3 inte ska beaktas
när kvotplikten beräknas.

När en registreringsperiod har löpt ut ska tillsynsmyndigheten
pröva och besluta i frågan om fortsatt registrering.
Lag (2008:1332).

7 b § Ett beslut om registrering som elintensiv industri gäller
för en period om tre år från tidpunkten för beslutet. Om en
elintensiv industri registreras enligt 1 kap. 2 § 5 b gäller
dock ett beslut om registrering endast för ett år.
Lag (2008:1332).

7 c § I samband med att frågan om registrering som elintensiv
industri prövas ska tillsynsmyndigheten pröva frågan om
befrielse från deklarationsskyldigheten enligt 9 § andra
stycket.

Ett beslut om befrielse från deklarationsskyldigheten gäller
för samma period som ett beslut om registrering som elintensiv
industri. Tillsynsmyndighetens ställningstagande i fråga om
befrielse från deklarationsskyldigheten ska framgå av beslutet
om registrering som elintensiv industri. Lag (2008:1332).

8 § Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att anta
att någon är kvotpliktig enligt 1 § 1 eller 2 utan att ha
anmält sig för registrering enligt 7 §, ska myndigheten
registrera denne.

Innan en sådan registrering sker, ska den som berörs av
åtgärden få tillfälle att yttra sig. Lag (2008:1332).

Deklarationsskyldighet

9 § Den som är kvotpliktig ska senast den 1 mars varje år ge in
en deklaration till tillsynsmyndigheten med uppgifter om

1. den sålda eller använda el som ska ligga till grund för
beräkningen av kvotplikten enligt 4 kap. 3 §,

2. det antal elcertifikat som enligt 10 § ska annulleras och, i
förekommande fall,

3. sådan elanvändning som avses i 4 § 1-3 eller 5, eller

4. sådan elproduktion som avses i 5 §.

En registrerad elintensiv industri är inte deklarationsskyldig
enligt första stycket, om kvotplikten endast omfattar sådan el
som enligt 4 § 3 inte ska beaktas vid beräkning av kvotplikten.
Lag (2008:1332).

Annullering av elcertifikat

10 § Kontoföringsmyndigheten skall den 1 april varje år på ett
certifikatkonto annullera det antal elcertifikat som
kontohavaren angivit i sin deklaration enligt 9 § 2. Därvid får
annullering dock inte ske av elcertifikat

1. som har pantsatts enligt en preliminär eller slutlig
registrering på kontot,

2. som har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål
för betalningssäkring, eller

3. som har överlåtits enligt en preliminär registrering på
kontot. Lag (2006:1016).

Garantipris

11 § En certifikatberättigad producent har under åren 2004 till
och med 2008 rätt att från den 30 april till och med den 30
juni hos tillsynsmyndigheten lösa in elcertifikat som han
blivit tilldelad under det föregående kalenderåret. Det pris
som myndigheten skall betala per certifikat framgår av
nedanstående tabell.

Elcertifikat tilldelade år Pris

2003 60 kr

2004 50 kr

2005 40 kr

2006 30 kr

2007 20 kr

5 kap. Kvotpliktsavgift

1 § Den som är kvotpliktig skall till staten betala en särskild
avgift (kvotpliktsavgift), om

1. den kvotpliktige i sin deklaration enligt 4 kap. 9 § 2 eller
6 kap. 7 c § första stycket har angett ett mindre antal
elcertifikat än som omfattas av kvotplikten, eller

2. i annat fall, det antal elcertifikat som omfattas av
kvotplikten enligt en deklaration enligt 4 kap. 9 § eller 6
kap. 7 c § första stycket inte kunnat annulleras på den
kvotpliktiges certifikatkonto.

Avgiften beräknas per certifikat som enligt bestämmelserna i
första stycket inte annullerats på den kvotpliktiges
certifikatkonto och uppgår till 150 procent av det volymvägda
medelvärdet av certifikatpriset under perioden från och med den
1 april beräkningsåret till och med den 31 mars påföljande år.
De kvotpliktsavgifter som belöper på åren 2004 och 2005 skall
inte överstiga 175 respektive 240 kronor per elcertifikat.
Lag (2006:1016).

2 § Frågor om uttagande av kvotpliktsavgift prövas av
tillsynsmyndigheten. Myndigheten skall besluta om
kvotpliktsavgift senast den 1 september varje år. Om
myndigheten inte fattat beslut inom den angivna tiden,
förfaller frågan om kvotpliktsavgift.

3 § Om den kvotpliktige i sin deklaration eller i en ansökan om
registrering har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter
av betydelse för kvotpliktens omfattning, får
tillsynsmyndigheten efter den 1 september besluta om eller
ändra ett beslut om kvotpliktsavgift. Ett sådant beslut får
dock inte meddelas efter utgången av det femte året efter det
kalenderår då beslut skulle ha fattats enligt 2 §.
Lag (2008:1332).

6 kap. Tillsyn m.m.

1 § Tillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden
av denna lag och av de föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen. Tillsynen omfattar dock inte kontoföringsmyndigheten.

Tillsynsmyndighetens allmänna befogenheter

2 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen. En begäran får förenas med vite.

3 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs
för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av
tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

4 § Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till
produktionsanläggningar samt lokaler och områden som hör till
sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för
tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för
tillsynen.

5 § Om det finns anledning anta att den som omfattas av
tillsynen har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite
att medverka i utredning av en fråga som har samband med den
gärning som brottsmisstanken avser.

Återkallelse av godkännande och av förhandsbesked

6 § Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för
tilldelning av elcertifikat

1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna
för ett godkännande enligt 2 kap. 5 §,

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller
vilseledande uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa
haft betydelse för innehavarens rätt att tilldelas
elcertifikat,

3. om tidsperioden för tilldelning av elcertifikat har löpt
ut

a) enligt 2 kap. 7, 8 eller 9 §,

b) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2
kap. 10 §, eller

4. om tillsynsmyndigheten har fattat ett nytt beslut om
godkännande enligt 2 kap. 3 a §. Lag (2009:269).

6 a § Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om
möjligheten till godkännande för tilldelning av elcertifikat

1. om de förutsättningar som låg till grund för beslutet
ändrats, eller

2. om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller
vilseledande uppgifter och dessa haft betydelse för ärendets
avgörande. Lag (2009:269).

Beslut om sanktionsavgift

7 § Om elcertifikat har tilldelats anläggningens innehavare på
grund av oriktiga eller vilseledande uppgifter i en ansökan om
godkännande enligt 2 kap. 5 §, vid rapportering enligt 2 kap.
4 § andra och tredje styckena eller i en ansökan om en förlängd
tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 § och om uppgifterna har
haft betydelse för innehavarens rätt att få elcertifikat, skall
anläggningens innehavare betala en sanktionsavgift till staten
för de elcertifikat som felaktigt har tilldelats innehavaren.

Frågor om att ta ut en sådan avgift prövas av
tillsynsmyndigheten. Därvid skall bestämmelserna om
kvotpliktsavgift i 5 kap. 1 § andra stycket tillämpas, varvid
perioden för beräkning av certifikatpriset skall vara den
tolvmånadersperiod som föregår dagen för beslutet. Ett sådant
beslut får inte avse elcertifikat som har tilldelats
anläggningens innehavare mer än två år före
tillsynsmyndighetens beslut. Lag (2006:1016).

Kvotpliktens upphörande och avregistrering av kvotpliktiga

7 a § Kvotplikten upphör

1. när en kvotpliktig elleverantör inte längre levererar el
till elanvändare,

2. när en kvotpliktig elanvändare inte längre använder el som
avses i 4 kap. 1 § 2, eller

3. när en elintensiv industri har avregistrerats.

Den som inte längre är kvotpliktig enligt 4 kap. 1 § 1 eller 2
ska inom två veckor från det att kvotplikten upphörde
skriftligen anmäla det till tillsynsmyndigheten. När anmälan
gjorts ska den som anmälan avser avregistreras hos
tillsynsmyndigheten.

En registrerad elintensiv industri ska avregistreras

a) när en registreringsperiod har löpt ut och kraven för att
registreras för en ny period inte uppfylls,

b) om den elintensiva industrin begär det, eller

c) om registreringen baserats på oriktiga eller vilseledande
uppgifter. Lag (2008:1332).

7 b § Om tillsynsmyndigheten har en välgrundad anledning att
anta att någons kvotplikt har upphört och om denne inte har
gjort en sådan anmälan som avses i 7 a § första stycket, skall
myndigheten avregistrera denne. Innan en sådan avregistrering
sker, skall den som berörs av åtgärden få tillfälle att yttra
sig. Lag (2006:1016).

7 c § När kvotplikten har upphört ska den som var kvotpliktig
och deklarationsskyldig enligt 4 kap. 9 § första stycket senast
den 1 mars året efter det beräkningsår då kvotplikten upphörde
ge in en slutlig deklaration. Deklarationen ska innehålla de
uppgifter som anges i 4 kap. 9 § första stycket.

Kontoföringsmyndigheten ska den 1 april samma år annullera det
antal elcertifikat som kontohavaren angett i sin slutliga
deklaration. Elcertifikat som anges i 4 kap. 10 § får dock inte
annulleras. Lag (2008:1332).

Vissa särskilda skyldigheter m.m.

8 § Den som är eller har varit kvotpliktig ska genom
räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt se till att det
finns underlag för att fullgöra deklarationsskyldigheten eller,
om deklarationsskyldighet inte föreligger, underlag för att
styrka elintensitet och undantag från deklarationsskyldighet.
Sådant underlag ska bevaras i sju år efter utgången av året
efter beräkningsåret för kvotplikt. Lag (2008:1332).

9 § Om den som är deklarationsskyldig enligt 7 c § första
stycket eller 4 kap. 9 § inte lämnar deklaration i rätt tid,
eller om en deklaration är ofullständig, får
tillsynsmyndigheten förelägga den deklarationsskyldige att
lämna en deklaration eller göra de kompletteringar som behövs.
Tillsynsmyndigheten får också förelägga den
deklarationsskyldige att lämna uppgifter och visa upp
handlingar i den utsträckning det behövs för kontroll av att
deklarationen är korrekt.

Ett föreläggande får förenas med vite. Lag (2006:1016).

10 § Innehavare av nätkoncession är skyldig att på begäran av
tillsynsmyndigheten lämna uppgifter om den överföring av el som
skett till elanvändare som avses i 4 kap. 1 §. En sådan begäran
får förenas med vite. Lag (2006:1016).

10 a § Certifikatberättigade producenter samt elleverantörer
skall efter tillsynsmyndighetens begäran lämna de
statistikuppgifter som myndigheten behöver.

En sådan begäran får förenas med vite. Lag (2006:1016).

Avgifter

11 § För kontoföring och registrering av överlåtelser av
elcertifikat har kontoföringsmyndigheten rätt att ta ut
avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen
meddelar. Den registrering som sker dels när elcertifikat
tilldelas en certifikatberättigad producent, dels när ett
elcertifikat annulleras, skall inte vara avgiftsbelagd.

12 § Om en deklaration enligt 7 c § första stycket eller 4 kap.
9 § första stycket inte lämnas i rätt tid, ska den
deklarationsskyldige betala en förseningsavgift med 1 000
kronor till staten. Tillsynsmyndigheten ska pröva frågor om
sådana avgifter.

En förseningsavgift ska efterges, om underlåtenheten att lämna
deklaration i rätt tid framstår som ursäktlig med hänsyn till
omständigheter som den deklarationsskyldige inte har kunnat
råda över. Avgiften ska också efterges om det framstår som
uppenbart oskäligt att ta ut den. Lag (2008:1332).

Indrivning

13 § Om en kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 eller 3 §, en
sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 § eller förseningsavgift enligt
12 § inte har betalats efter betalningsuppmaning, skall
avgiften lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning
finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken
ske. Lag (2006:1016).

Elektronisk hantering

14 § Ansökningar, anmälningar och deklarationer med därtill
hörande handlingar får överföras elektroniskt till
tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan
överföring. Lag (2008:1332).

15 § Ny beteckning 14 § genom lag (2006:1016).

7 kap. Straff och skadestånd

Straff

1 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap.
7 § första stycket eller, när det gäller elanvändare, 6 kap.
7 a § andra stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § första stycket
eller 6 kap. 7 c § första stycket lämnar en oriktig eller
vilseledande uppgift om mängden såld, använd eller producerad
el.

Är ett brott som avses i första stycket att anse som grovt,
ska dömas till fängelse i högst två år. I ringa fall döms
inte till ansvar. Lag (2009:270).

2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
lämnar oriktig uppgift till kontoföringsmyndigheten i en
ansökan enligt 3 kap. 11 § om det pris till vilket elcertifikat
har överlåtits. I ringa fall döms inte till ansvar.

3 § Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är
belagd med straff enligt brottsbalken.

4 § Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till
ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av
föreläggandet.

Skadestånd

5 § Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på
grund av tekniskt fel i elcertifikatsregistret.

Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt
falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom
att utan skälig anledning låta bli att vidta åtgärder för att
bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt
har medverkat till skadan genom eget vållande.

6 § En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till
följd av ett beslut om rättelse enligt 3 kap. 16 § har rätt
till ersättning av staten. Ersättning lämnas dock inte om den
skadelidande med hänsyn till felets art eller andra
omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

7 § Utöver vad som följer av 5 och 6 §§ gäller bestämmelserna i
48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid
behandling av personuppgifter enligt denna lag.

8 § Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 5 och 6 §§
av den myndighet som regeringen bestämmer.

8 kap. Överklagande

1 § Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 2
kap. 3 b §,

2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,

3. registrering och befrielse från deklarationsskyldighet
enligt 4 kap. 7 a och 7 c §§ och registrering enligt 4 kap. 8
§,

4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,

5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,

6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,

7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 § och av
förhandsbesked enligt 6 kap. 6 a §,

8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,

9. avregistrering enligt 6 kap. 7 a § tredje stycket och 6
kap. 7 b §,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,

11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,

12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och

13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §. Lag (2009:270).

2 § Beslut av kontoföringsmyndigheten i följande frågor får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

1. tilldelning av elcertifikat enligt 3 kap. 4 §,

2. registrering på ett certifikatkonto enligt 3 kap. 6, 7 eller
9 §,

3. avvisning enligt 3 kap. 12 §,

4. avslag på ansökan enligt 3 kap. 14 §,

5. rättelse enligt 3 kap. 16 §,

6. avslag på ansökan om information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204), och

7. annullering av elcertifikat enligt 4 kap. 10 § och 6 kap.
7 c § andra stycket. Lag (2006:1016).

3 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

4 § Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2003:113

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

2. Innehavare av produktionsanläggning som före den 1 juli 2003
ansöker om godkännande av anläggningen har rätt att bli
tilldelad elcertifikat från och med den 1 maj 2003, om
ansökningen leder till ett beslut om godkännande.

3. Har upphävts genom lag (2006:1016).

4. Kvotplikten enligt 4 kap. 1 § skall för år 2003 beräknas på
åtta tolftedelar av en elanvändares förbrukning av el under
samma år.

2006:1016

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. En elleverantör som vid lagens ikraftträdande har ett
gällande avtal om elpris har, så länge avtalet gäller, rätt att
av elanvändaren ta ut en ersättning som motsvarar leverantörens
kostnad för inköp av elcertifikat för den el som sålts till
elanvändaren.

3. Tillsynsmyndigheten skall senast den 28 februari 2007
avregistrera sådana elanvändare som till följd av 4 kap. 6 §
andra stycket i dess äldre lydelse var registrerade för att
hantera kvotplikten. Om en sådan elanvändare har betalat en
avgift enligt 6 kap. 12 § i dess äldre lydelse avseende
beräkningsåret 2007, skall tillsynsmyndigheten återbetala
avgiften. Även om en sådan avregistrering har gjorts, skall
elanvändaren senast den 1 mars 2007 ge in en sådan slutlig
deklaration som avses i 6 kap. 7 c § första stycket.

4. En elanvändare som den 1 januari 2007 omfattas av
skyldigheten att anmäla sig för registrering enligt 4 kap. 7 §
första stycket eller att anmäla sig för avregistrering enligt 6
kap. 7 a § första stycket skall göra en sådan anmälan senast
den 31 januari 2007.

2008:1332

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Om en ansökan enligt 4 kap. 7 a § kommer in till
tillsynsmyndigheten senast den 31 januari 2009 och den som
ansökt om registrering uppfyller kraven för att vara
registrerad som elintensiv industri, ska tillsynsmyndighetens
beslut om registrering gälla från och med den 1 januari 2009.

3. Om ett företag som varit registrerat som kvotpliktigt enligt
1 kap. 2 § 5 i dess lydelse före den 1 januari 2009 inte
inkommer med en ansökan enligt 4 kap. 7 a § senast den 31
januari 2009, ska tillsynsmyndigheten avregistrera företaget i
enlighet med vad som anges i 6 kap. 7 b §. Ett sådant beslut om
avregistrering gäller omedelbart. Ett företag som
avregistrerats med stöd av vad som anges i denna
övergångsbestämmelse är inte kvotpliktigt för tid från och med
den 1 januari 2009.

2009:269

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

2. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § i sin nya lydelse tillämpas från
och med den 1 januari 2009.