Finansinspektionens tillkännagivande (2003:1151) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
2003:1151
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
2003-12-30

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen
(2003:576) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2004 den 10 december 2003 beslutat om ändring av vissa
skadelivräntor (FI Dnr 03-8179-320) enligt följande.

1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före
utgången av år 1973:

a) trafiklivränta ökas med 1,81 procent (jfr SFS 1967:663 och
SFS 2003:832),

b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med 1,81 procent
(jfr SFS 1971:14),

c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b)
ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS
1973:214).

Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som
har fastställts före den 1 januari 2004.

2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter
utgången av år 1973:

a) Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser
alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 2004.
Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom
har fastställts senare, om dom i målet i första instans
meddelats före denna dag.

b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs
under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.