Förordning (2003:1176) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

SFS nr
2003:1176
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1163

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt
samarbete i brottsutredningar. Förordning (2005:499).

Framställning

2 § En framställning om att inrätta en gemensam utredningsgrupp
bör innehålla uppgifter om

1. den åklagare eller myndighet som handlägger ärendet, eller
någon annan person på myndigheten som kan kontaktas,

2. adress, telefon- och telefaxnummer samt, i förekommande
fall, e-postadress,

3. syftet med gruppens arbete och tiden som den gemensamma
utredningsgruppen skall vara verksam, samt

4. förslag på den gemensamma utredningsgruppens sammansättning.

En ansökan om kontrollerad leverans eller bistånd i en
brottsutredning med användning av skyddsidentitet skall
innehålla de uppgifter som anges i första stycket 1 och 2 samt
uppgifter om den åtgärd som begärs. Förordning (2005:499).

3 § En ansökan från en utländsk myndighet om att inrätta en
gemensam utredningsgrupp, om biträde med en kontrollerad
leverans i Sverige eller om bistånd i en brottsutredning med
användning av skyddsidentitet ges in till behörig åklagare
eller behörig myndighet.

En ansökan om biträde med en kontrollerad leverans får även
ges in till Polismyndigheten, Tullverket eller
Kustbevakningen. Om en ansökan har getts in till någon av
dessa myndigheter ska den överlämnas till åklagare.

En ansökan som avses i första stycket får även ges in till
Justitiedepartementet. Förordning (2014:1163).

3 a § En ansökan från en svensk åklagare eller myndighet om att
inrätta en gemensam utredningsgrupp, om bistånd i en
brottsutredning med användning av skyddsidentitet eller om
biträde med en kontrollerad leverans utomlands skickas direkt
till den behöriga myndigheten i den andra staten, om den andra
staten tillåter det.

En ansökan som avses i första stycket får även skickas till
Justitiedepartementet för vidarebefordran till den andra
staten. Förordning (2005:499).

Samråd och underrättelse

4 § Den åklagare eller myndighet som avser att ingå en
överenskommelse om att inrätta en gemensam utredningsgrupp
ska samråda med andra berörda svenska myndigheter innan en
överenskommelse ingås.

Åklagare ska underrättas innan överenskommelsen ingås.

Polismyndigheten ska underrättas när överenskommelsen har
ingåtts. Förordning (2014:1163).

Överenskommelse

5 § En överenskommelse om att inrätta en gemensam
utredningsgrupp och ändringar i överenskommelsen skall vara
skriftliga.

6 § I rådets rekommendation av den 8 maj 2003 finns en modell
för överenskommelse om inrättande av en gemensam
utredningsgrupp.