Förordning (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

SFS nr
2003:1179
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:111

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av
lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder.

2 § De termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i lagen (2003:1156) om överlämnande från
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.
Förordning (2015:111).

Utredningen i ett ärende om överlämnande från Sverige

3 § Om en arresteringsorder har skickats till en åklagare som
inte är behörig att handlägga ärendet, skall arresteringsordern
lämnas över till en behörig åklagare. Den behöriga åklagaren
skall underrätta den utfärdande myndigheten om åtgärden.

4 § Den eftersökte ska underrättas om innehållet i
arresteringsordern så snart som möjligt efter att han eller
hon har anträffats. Samtidigt ska han eller hon få skriftlig
information om sin möjlighet att lämna sådant samtycke som
avses i 4 kap. 9 § lagen (2003:1156) om överlämnande från
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och om
innebörden av ett sådant samtycke.

Om arresteringsordern avser verkställighet av en
frihetsberövande påföljd som har dömts ut efter en
förhandling där den eftersökte inte var personligen
närvarande och han eller hon begär att få en kopia av domen,
ska åklagaren snarast underrätta den utfärdande myndigheten
om begäran, om den utfärdande myndigheten i intyget har
bekräftat att villkoren i artikel 4a.1 d i rambeslutet är
uppfyllda. Domen ska överlämnas till den eftersökte så snart
den inkommit från den utfärdande myndigheten.
Förordning (2015:111).

5 § Om överlämnande begärs för en gärning på
tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens
områden, skall åklagaren samråda med och vid behov inhämta
yttrande från Justitiekanslern.

Begäran om verkställighet i Sverige av en frihetsberövande
påföljd

6 § När en svensk medborgare begärs överlämnad för
verkställighet av en frihetsberövande påföljd, skall åklagaren
eller, på uppdrag av åklagaren en polisman som biträder vid
utredningen, fråga den eftersökte om han eller hon begär att
påföljden skall verkställas i Sverige.

Den eftersökte skall upplysas om innebörden av att påföljden
verkställs i Sverige.

En begäran om att påföljden skall verkställas i Sverige skall
lämnas skriftligen enligt formulär som fastställs av
Riksåklagaren.

7 § Om den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i
Sverige, ska åklagaren omedelbart underrätta den utfärdande
myndigheten om den eftersöktes begäran.

Åklagaren ska underrätta Kriminalvården om den eftersöktes
begäran att påföljden ska verkställas i Sverige och om andra
förhållanden som har betydelse för beslutet om verkställighet
här.

Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2003:1156) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder har avslagit en begäran om överlämnande,
ska åklagaren omedelbart underrätta Kriminalvården.

I 3 kap. 19 § förordningen (2015:109) om erkännande och
verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska
unionen finns bestämmelser om Kriminalvårdens skyldighet att
underrätta den behöriga myndigheten i den andra
medlemsstaten. Förordning (2015:111).

8 § När en svensk medborgare begärs överlämnad för lagföring,
skall åklagaren eller, på uppdrag av åklagaren en polisman som
biträder vid utredningen, fråga den eftersökte om han eller hon
begär att en efter överlämnandet ådömd frihetsberövande påföljd
skall verkställas i Sverige. Bestämmelserna i 6 § andra och
tredje styckena skall tillämpas.

9 § Har upphävts genom förordning (2015:111).

Samtycke och medgivande

10 § Samtycke och medgivande som avses i 4 kap. 9 § lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder lämnas till åklagaren. Återkallelse av lämnat
samtycke eller medgivande lämnas till åklagare eller till en
polisman.

Samtycket och medgivandet samt återkallelse av sådant samtycke
eller medgivande ska antecknas på ett formulär som fastställs
av riksåklagaren. Formuläret för samtycke och medgivande ska om
möjligt vara skrivet på det språk som normalt används av den
eftersökte. Om ett annat språk används ska det antecknas på
handlingen vilka åtgärder som har vidtagits för att kontrollera
att den eftersökte har förstått innebörden av samtycket och
medgivandet.

Åklagaren ska i samband med att ett beslut om överlämnande
verkställs underrätta den utfärdande myndigheten om att den som
överlämnas har lämnat ett sådant samtycke och medgivande som
avses i första stycket. Förordning (2012:571).

11 § Har upphävts genom förordning (2012:571).

Underrättelse när tidsfristerna överskrids

12 § Åklagaren ska underrätta den utfärdande myndigheten om
frågan om överlämnande inte har avgjorts genom ett
lagakraftvunnet beslut inom

1. sextio dagar från det att den eftersökte gripits, eller, när
något gripande i ärendet inte har skett, sextio dagar från det
att den eftersökte har underrättats om innehållet i
arresteringsordern, eller

2. tio dagar från det att den eftersökte har lämnat samtycke
till överlämnande.

Om frågan om överlämnande inte senast trettio dagar från en av
de tidpunkter som avses i första stycket är avgjord genom ett
beslut som har vunnit laga kraft mot den eftersökte, ska
åklagaren underrätta den utfärdande myndigheten om det.
Förordning (2012:571).

Underrättelse vid överlämnande av svensk medborgare m.fl.

13 § Om överlämnande beviljas med ett sådant villkor om
återförande som avses i 3 kap. 2 § lagen (2003:1156) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder, ska åklagaren underrätta den utfärdande
myndigheten om att myndigheten ska kontakta Kriminalvården
när återförandet kan äga rum. Förordning (2015:111).

14 § Om överlämnande beviljas med ett sådant villkor om
återförande som avses i 3 kap. 2 § lagen (2003:1156) om
överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder, ska domstolen sedan beslutet om
överlämnande fått laga kraft sända en kopia av beslutet till
Kriminalvården. Förordning (2015:111).

15 § Om någon som är svensk medborgare eller som är folkbokförd
i Sverige har överlämnats, skall åklagaren sända en kopia av
beslutet om överlämnande till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet).

Underrättelse vid avslag med hänvisning till Europakonventionen

16 § Om en begäran om överlämnande har avslagits med stöd av 2
kap. 4 § 2 lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige
enligt en europeisk arresteringsorder, skall domstolen sedan
beslutet om överlämnande vunnit laga kraft sända en kopia av
beslutet till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Underrättelse om ett beslut i fråga om överlämnande

17 § När frågan om överlämnande är avgjord genom ett beslut
som har vunnit laga kraft mot den eftersökte, ska åklagaren
omedelbart underrätta Polismyndigheten och den utfärdande
myndigheten om beslutet. Om beslutet innebär att överlämnande
beviljas, ska det av underrättelsen framgå när beslutet
senast ska verkställas.

Åklagaren ska så snart som möjligt sända en kopia av beslutet
till den utfärdande myndigheten. Förordning (2014:1165).

Verkställighet av ett beslut om överlämnande

18 § Åklagaren ansvarar för att ett beslut om överlämnande
verkställs inom rätt tid.

19 § Åklagaren och Polismyndigheten ska utbyta information
i den utsträckning det behövs för att ett beslut om
överlämnande ska kunna verkställas.

Polismyndigheten ska underrätta åklagaren när beslutet har
verkställts.

Polismyndigheten ska omedelbart underrätta åklagaren om den
som ska överlämnas inte hämtas inom rätt tid.
Förordning (2014:1165).

20 § Åklagaren skall underrätta den utfärdande myndigheten om
frihetsberövanden som har ägt rum i Sverige med anledning av en
begäran om överlämnande.

Underrättelse vid uppskjutet överlämnande

21 § Har verkställigheten av ett beslut om överlämnande
skjutits upp med stöd av 6 kap. 1 § andra stycket 1 lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder för att den som skall överlämnas avtjänar en
frihetsberövande påföljd, skall den myndighet som ansvarar för
verkställigheten av påföljden underrätta åklagaren i god tid
innan frigivning sker.

Underrättelse vid villkorat överlämnande från Sverige

22 § När överlämnande beviljats med ett sådant villkor om
återförande som avses i 6 kap. 1 § tredje stycket lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder, skall åklagaren underrätta den utfärdande
myndigheten om att myndigheten skall kontakta Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) när återförandet kan äga rum. Åklagaren
skall sända en kopia av underrättelsen till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet).

Ansvariga myndigheter i Sverige

23 § Har upphävts genom förordning (2015:111).

Underrättelse vid omvandling av påföljd

24 § Har upphävts genom förordning (2015:111).

Underrättelse vid villkorat överlämnande till Sverige

25 § Om någon i ett fall som sägs i 8 kap. 1 § lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder ska återföras till en annan medlemsstat,
ska åklagaren underrätta Polismyndigheten när återförandet
ska äga rum. Förordning (2014:1165).

Utvidgat överlämnande och vidareöverlämnande

26 § Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga
delar i ärenden om utvidgat överlämnande och vidareöverlämnande
enligt 6 kap. 8 § lagen (2003:1156) om överlämnande från
Sverige enligt en europeisk arresteringsorder.

I fråga om vidareöverlämnande från Sverige av någon som har
överlämnats hit tillämpas 16 och 17 §§ förordningen (2003:1178)
om överlämnande till Sverige enligt en europeisk
arresteringsorder.

Övergångsbestämmelser

2003:1179

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
Förordningen skall dock inte tillämpas i förhållande till en
medlemsstat i Europeiska unionen som när ärendet inleds inte
har genomfört rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och
överlämnande mellan medlemsstaterna.

2012:571

1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före
ikraftträdandet.

2015:111

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före
ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser tillämpas vid handläggningen av ett
ärende i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska
unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rådets
rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning
av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar
avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i
syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen.

4. Äldre bestämmelser tillämpas i förhållande till en
medlemsstat inom Europeiska unionen som avgett en förklaring
enligt artikel 28.2 i rambeslut 2008/909/RIF av den 27
november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt
erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra
frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom
Europeiska unionen om att i förhållande till en dom som fått
laga kraft före ett visst datum ska rambeslutet inte
tillämpas.