Förordning (2003:120) om elcertifikat

SFS nr
2003:120
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1480
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:804

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2003:113) om elcertifikat.

2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 1 kap.
3 § lagen (2003:113) om elcertifikat. Affärsverket svenska
kraftnät är kontoföringsmyndighet enligt samma paragraf.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2003:113) om elcertifikat.

Biobränslen

4 § En produktionsanläggnings innehavare är berättigad att
tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 1 § 5 lagen (2003:113) om
elcertifikat om det i anläggningen används biobränslen som
består av

1. träd, träddelar, avverkningsrester samt andra rest- och
biprodukter från skogsbruk,

2. bark, returlutar, slam, tallolja, flis, spån samt andra
restmaterial och biprodukter från skogsindustrins processer,

3. energiskog, energigrödor, spannmål, olivkärnor, nötskal,
halm och vass,

4. källsorterat träavfall och träavfall som är utsorterat från
blandade avfall, eller

5. biogas, som bildats när organiskt material såsom gödsel,
slam från kommunala och industriella reningsverk,
hushållsavfall samt avfall från livsmedelsproduktion,
restauranger och handeln brutits ned av metanproducerande
bakterier under syrefria förhållanden.

Detsamma gäller pellets, briketter, pulver och vätskor, eller
andra förädlade former av de biologiska material som anges i
1-4. Förordning (2004:99).

5 § Har upphävts genom förordning (2009:645).

Ökning av produktionskapacitet

6 § En produktionsanläggnings innehavare är berättigad att
tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 2 § tredje stycket lagen
(2003:113) om elcertifikat om en dokumenterad och verifierad
varaktig ökning av produktionskapaciteten i en anläggning är
en följd av

1. en ökning av det genomsnittliga använda vattenflödet genom
anläggningen,

2. minskade förluster i vattenvägarna, eller

3. minskade förluster i energiomvandlingssystemet.

Om en ökning av produktionskapaciteten endast är en följd av
en löpande underhållsåtgärd i anläggningen, eller i de
vattenvägar som hör till anläggningen, ska den ökade
kapaciteten inte beaktas.

En innehavare av en anläggning som tilldelats elcertifikat
för ökad produktionskapacitet omfattas inte av bestämmelsen i
9 § andra stycket.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
villkoren för tilldelning av elcertifikat enligt denna
paragraf. Förordning (2009:645).

7 § En produktionsanläggnings innehavare är berättigad att
tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 1 § tredje stycket lagen
(2003:113) om elcertifikat om en dokumenterad och verifierad
varaktig ökning av den förnybara elproduktionen är en följd
av investeringar i produktionshöjande åtgärder i
elproduktionsanläggningen, såsom ombyggnader. Ökningen ska
inte beaktas om den endast är en följd av en löpande
underhållsåtgärd.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
villkoren för tilldelning av elcertifikat enligt denna
paragraf. Förordning (2009:645).

8 § Statens energimyndighet ska i sitt beslut om godkännande
av den ökade förnybara elproduktionskapaciteten fastställa
den andel av den totala förnybara elproduktionen i
anläggningen efter åtgärd som ska ligga till grund för
tilldelningen av elcertifikat. Förordning (2009:645).

Ny anläggning

8 a § Vid bedömning av om en anläggning ska anses som ny
enligt 2 kap. 3 a § lagen (2003:113) om elcertifikat ska en
anläggning för förnybar elproduktion anses omfatta följande
delar:

a) vattenvägar, turbin, generator och styr- och reglersystem
för vattenkraftverk,

b) panna, turbin, generator, rökgassystem och styr- och
reglersystem för kraftvärmeverk och industriellt mottryck,

c) rotor, maskinhus och styr- och reglersystem för
vindkraftverk, eller

d) gasmotor eller gasturbin, generator och styr- och
reglersystem för gasmotor- eller gasturbinanläggningar.

För att en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap. 3 a §
lagen om elcertifikat ska omfattande ombyggnader eller andra
investeringar ha gjorts på de delar som räknas upp i första
stycket. Elproduktionsanläggningens livslängd ska efter
åtgärderna motsvara en ny sådan anläggnings livslängd.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
vilka ombyggnader eller andra investeringar som ska ha gjorts
på de delar som räknas upp i första stycket samt de övriga
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
paragraf. Förordning (2009:645).

Beräkning, mätning och rapportering av certifikatberättigande
elproduktion

9 § Om inmatningen från en produktionsanläggning sker till
ett elnät som används utan stöd av nätkoncession, ska
anläggningens innehavare mäta mängden inmatad el under varje
timme och rapportera den certifikatberättigande
elproduktionen till Affärsverket svenska kraftnät.

Om elproduktionen i en anläggning sker med biobränsle som
avses i 4 § eller med torv, med användning av olika tekniska
utrustningar eller om i ett annat fall endast en del av
elproduktionen i en anläggning berättigar till elcertifikat,
ska anläggningens innehavare särskilt beräkna och rapportera
sådan elproduktion till Affärsverket svenska kraftnät.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om
hur mätning, beräkning och rapportering enligt första och
andra styckena ska göras.

Föreskrifter om mätning och rapportering av
certifikatberättigande elproduktion för inmatning från
produktionsanläggningar som sker till ett elnät som omfattas
av nätkoncession finns i 9 § förordningen (1999:716) om
mätning, beräkning och rapportering av överförd el.
Förordning (2010:804).

9 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av
mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana
föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.
Förordning (2010:804).

Vissa bemyndiganden

10 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om förhandsbesked
enligt 2 kap. 3 b § lagen (2003:113) om elcertifikat, i en
ansökan om godkännande av en produktionsanläggning enligt 2
kap. 5 § lagen om elcertifikat och en ansökan om förlängd
tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 § lagen om elcertifikat.
Förordning (2009:645).

Underrättelse om beslut

11 § När ett beslut om godkännande av en produktionsanläggning
enligt 2 kap. 5 §, ett beslut om förlängd tilldelningsperiod
enligt 2 kap. 10 § eller ett beslut om återkallelse av ett
godkännande enligt 6 kap. 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat
har vunnit laga kraft, skall Statens energimyndighet genast
skicka beslutet till Affärsverket svenska kraftnät och till den
nätkoncessionshavare till vars nät anläggningen är ansluten.
Förordning (2006:1302).

Avgifter för kontoföring och registrering i
elcertifikatsregistret

12 § För kontoföring och registrering av överlåtelser av
elcertifikat får Affärsverket svenska kraftnät ta ut avgifter
enligt 13-15 §§. Avgifterna skall betalas efter beslut av
Affärsverket svenska kraftnät och beräknas på den
tremånadersperiod (avgiftsperiod) som föregår beslutet. Den
sammanlagda avgiften skall avrundas till närmaste heltal
kronor.

13 § Den som har ett certifikatkonto ska betala en avgift för
kontot. Kontoavgiften ska beräknas på det högsta antalet
elcertifikat som samtidigt varit registrerade på kontot under
avgiftsperioden och vara 0,07 kronor för varje registrerat
certifikat. Kontoavgiften ska dock alltid vara lägst 50 kronor.
Förordning (2008:1068).

14 § Har en ansökan om registrering enligt 3 kap. 6 § lagen
(2003:113) om elcertifikat inte överförts elektroniskt, skall
den som ansökt om registreringen betala en administrativ avgift
om 100 kr. Förordning (2006:1108).

15 § Om en kontoavgift eller en administrativ avgift inte har
betalats efter betalningsuppmaning, skall avgiften lämnas för
indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet enligt utsökningsbalken ske.
Förordning (2006:1108).

Kvotplikt

16 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som ska lämnas i en anmälan enligt 4 kap. 7 §, en
ansökan enligt 4 kap. 7 a §, en deklaration enligt 4 kap. 9 §
första stycket och en anmälan enligt 6 kap. 7 a § andra stycket
lagen (2003:113) om elcertifikat.

Statens energimyndighet får även meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som ska lämnas vid prövning av frågan om fortsatt
registrering. Förordning (2008:1068).

Garantipris

17 § En certifikatberättigad producent som vill lösa in
elcertifikat till garantipris enligt 4 kap. 11 § lagen
(2003:113) om elcertifikat skall anmäla det skriftligen.
Anmälan skall vara ställd till Statens energimyndighet, men ges
in till Affärsverket svenska kraftnät.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som skall lämnas i en sådan anmälan.

17 a § Har upphävts genom förordning (2006:1302).

Elektronisk hantering

18 § Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter om
elektronisk signering och överföring av en ansökan om
registrering enligt 3 kap. 10 § lagen (2003:113) om
elcertifikat.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om sättet för
elektronisk överföring av ansökningar, anmälningar och
deklarationer med därtill hörande handlingar enligt 6 kap. 14 §
lagen (2003:113) om elcertifikat. Förordning (2008:1068).

Övriga bemyndiganden

19 § Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät
får inom sina respektive ansvarsområden meddela ytterligare
föreskrifter för verkställigheten av lagen (2003:113) om
elcertifikat.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

21 § Bestämmelser om överklagande av beslut om godkännande av
anläggningar finns i 8 kap. 1 § 1 lagen (2003:113) om
elcertifikat.

Övergångsbestämmelser

2009:645

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Den ska dock
tillämpas för tid från och med den 1 maj 2009.