Lag (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus

SFS nr
2003:1204
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:754

Tillämpningsområde

1 § Ägare av fastighet i Sverige tillgodoräknas under de
förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag
skattereduktion för utgifter för miljöförbättrande
installationer av

1. biobränsleeldade uppvärmningssystem och

2. energieffektiva fönster.

2 § Skattereduktion för utgifter för installation av
biobränsleeldade uppvärmningssystem får ges till fysiska
personer vid nyproduktion av småhus.

Skattereduktion för utgifter för installation av
energieffektiva fönster i småhus får ges till fysiska personer
och privatbostadsföretag enligt bestämmelserna i 2 kap. 17 §
inkomstskattelagen (1999:1229), dock inte vid nyproduktion.

Ett småhus anses nyproducerat till och med nybyggnadsåret. Med
nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av småhuset
togs eller kunde ha tagits i bruk.

Definitioner

3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet
eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera
fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet.

4 § Med ett biobränsleeldat uppvärmningssystem avses en
anläggning som

1. är avsedd att eldas med biobränsle och

2. har funktioner som medger samtidig uppvärmning av
inomhusluft och vatten i hela bostaden.

Med biobränsle avses bränsle där biomassa är utgångsmaterial.
Med biomassa avses material med biologiskt ursprung som inte
eller i endast ringa grad omvandlats kemiskt.

5 § Med energieffektiva fönster avses fönster, inklusive karm
och båge, där värmegenomgångskoefficienten inte överstiger 1,2.

Med värmegenomgångskoefficient avses stationärt värmeflöde
dividerat med area och med temperaturdifferensen mellan
omgivningen på var sida av ett system, mätt i watt per
kvadratmeter och grad Kelvin.

Villkor för skattereduktion

6 § Skattereduktion tillgodoräknas ägaren till en fastighet som
utgjordes av en småhusenhet, om ägaren under tid som den
miljöförbättrande installationen utfördes var bosatt i
småhuset. Vad som nu sagts gäller även för det fall småhuset
var inrättat till en bostad åt högst två familjer med
tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet.

Var ägaren under tiden för installationen ett
privatbostadsföretag, tillgodoräknas företaget
skattereduktionen under förutsättning att en medlem eller en
delägare i företaget då var bosatt i småhuset.

Ägaren eller, i fall som avses i andra stycket, medlemmen eller
delägaren anses bosatt på den fastighet där han rätteligen
skall vara folkbokförd.

7 § Vid installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem i
ett nybyggt småhus får skattereduktion ges till ägaren av
fastigheten eller beställaren av småhuset under förutsättning
att han bosatt sig där under nybyggnadsåret och är ägare vid
tidpunkten för bosättningen.

Skattereduktion får vidare ges endast om det biobränsleeldade
uppvärmningssystemet uppfyller högt ställda krav på säkerhet
och energieffektivitet samt ger låga utsläpp.

Skattereduktion för vedpanna får endast ges om pannan
kombineras med en ackumulatortank med en minsta
ackumulatorvolym som är 18 gånger större än eldstadens volym i
pannan.

Underlag för skattereduktion

8 § Underlaget för skattereduktion utgörs av utgifter för
material för en miljöförbättrande installation som har
påbörjats tidigast den 1 januari 2004 och avslutats senast den
31 december 2006 och som är betald senast vid tidpunkten för
ansökan. I underlaget för skattereduktion för installation av
energieffektiva fönster räknas även utgifter för arbete in,
under förutsättning att den som utför installationen innehar F-
skattsedel.

En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnats
i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling
som även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn
och adress samt betalningsmottagarens personnummer,
samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om
innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som
betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

Skattereduktionens storlek

9 § Skattereduktion för utgifter för en miljöförbättrande
installation tillgodoräknas ägaren med 30 procent av den del av
underlaget enligt 8 § som överstiger 10 000 kronor.
Skattereduktion får ges med högst 10 000 kronor för
installation av energieffektiva fönster och med högst 15 000
kronor för installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem.
Vad sålunda sagts om skattereduktionens storlek gäller per
småhus för tiden den 1 januari 2004 – den 31 december 2006.

10 § En delägare av en fastighet tillgodoräknas högst så stor
andel av den totala skattereduktionen enligt 9 § som svarar mot
delägarens andel av fastigheten vid tiden för den
miljöförbättrande installationen.

Ansökan och beslut

11 § En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos
Skatteverket.

12 § Ansökan skall innehålla uppgifter om

1. sökandens personnummer eller organisationsnummer,

2. fastighetens beteckning,

3. sökandens andel i fastigheten,

4. den installation som gjorts, samt

5. underlag för skattereduktionen.

Sökanden skall samtidigt lämna en kopia av faktura eller
jämförlig handling som visar

1. vilken installation som utförts,

2. utgiften för installationen och hur stor del av utgiften som
avser arbete respektive material.

Av ansökan eller bifogad handling skall det framgå när
betalning har skett.

13 § En ansökan som avser installation av biobränsleeldat
uppvärmningssystem skall även innehålla ett underlag som visar
att systemet uppfyller de krav som anges i 4 §.

En ansökan som avser installation av energieffektiva fönster
skall även innehålla ett underlag som visar att de krav som
anges i 5 § är uppfyllda.

14 § En ansökan skall ha kommit in till Skatteverket senast den
2 maj året efter det år då den miljöförbättrande installationen
avslutades. Skattereduktionen skall tillgodoräknas vid
debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen samma år
eller, om taxering inte sker detta år, vid närmast följande
taxering. Kommer ansökan in senare än den 2 maj året efter det
år då installationen avslutades tillgodoräknas inte
skattereduktion.

15 § Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

Skattetillägg, omprövning och överklagande

16 § Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap.
skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om
uppgifter som avses i denna lag.

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas
enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen.

Om Skatteverkets beslut behöver ändras till följd av ett annat
beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol som rör
skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller
debitering av fastighetsskatt, får sådan ändring ske genom
omprövning även efter utgången av tid som föreskrivs för
omprövning i skattebetalningslagen men senast sex månader efter
det beslut som föranleder ändringen. Lag (2004:754).

Övriga bestämmelser

17 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad
som gäller om debitering av slutlig skatt enligt
skattebetalningslagen (1997:483).

Skattereduktionen skall räknas av mot kommunal och statlig
inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion vid
beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 §
skattebetalningslagen. Lag (2004:132).

18 § Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av
skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av
skatt.

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av
preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

19 § Vid avyttring av en fastighet skall skattereduktionen inte
beaktas vid beräkning av anskaffningsutgifter och
förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

Skattereduktionen skall inte heller beaktas vid beräkning av
anskaffningsvärdet för en byggnad enligt 19 kap.
inkomstskattelagen.

Övergångsbestämmelser

2004:132

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004 och tillämpas första
gången i fråga om slutlig skatt enligt 2005 års taxering.