Lag (2003:1217) om fortsatt lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst i vissa fall

SFS nr
2003:1217
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:858

1 § Sådan försöksverksamhet som avses i lagen (1994:566) om
lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst får
bedrivas till och med utgången av år 2006 om
försöksverksamheten har inletts före den 1 juli 2003 och
fortfarande pågår vid utgången av år 2003. Försöksverksamheten
får inte bedrivas, om det inom det geografiska försöksområdet
samtidigt bedrivs finansiell samordning enligt lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Lag (2004:858).

2 § Bestämmelserna i lagen (1994:566) om lokal
försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst skall
tillämpas i de fall försöksverksamhet bedrivs med stöd av 1 §
denna lag. Därvid skall vad som föreskrivs om allmän
försäkringskassa och Riksförsäkringsverket i stället gälla
Försäkringskassan och vad som föreskrivs om allmän
försäkringskassas styrelse i stället gälla
försäkringsdelegation hos Försäkringskassan. Lag (2004:858).

3 § Vad som i 24 § lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet
med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst föreskrivs om Riksrevisionsverket
skall i stället gälla Riksrevisionen.

4 § Den som bedriver försöksverksamhet enligt 1 § skall göra en
utvärdering av verksamheten. Utvärderingen skall avslutas inom
försöksperioden.

Övergångsbestämmelser

2004:858

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Försäkringskassan inträder som förbundsmedlem i ett
beställarförbund på samma villkor som har gällt för den
allmänna försäkringskassa som har varit medlem i förbundet.

3. De ledamöter och ersättare i beställarförbundets styrelse
som har utsetts av en allmän försäkringskassas styrelse skall
behålla sitt uppdrag under återstoden av tjänstgöringstiden, om
inte försäkringsdelegationen beslutar annat.