Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.

SFS nr
2003:234
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:159

Förordningens innehåll

1 § I denna förordning finns bestämmelser för domstolar och
statliga förvaltningsmyndigheter som avser

– tiden för tillhandahållande av handlingar (2-8 §§),

– hur handlingar tillhandahålls (9-12 §§),

– upplysningar till enskilda (13 §), och

– betalningar (14 §).

Om en annan författning innehåller någon bestämmelse som
avviker från denna förordning, gäller den bestämmelsen.

Tiden för tillhandahållande av handlingar

2 § En dom eller ett beslut i ett mål eller ärende hos en
allmän domstol skall skickas till parterna samma dag som
avgörandet har meddelats. Om avgörandet har avkunnats, skall
det i stället skickas senast en vecka efter dagen för
avkunnandet.

3 § När en hovrätt i ett tvistemål eller ett brottmål har
avkunnat en dom eller ett beslut vid ett sammanträde på någon
annan ort än den där hovrätten har sitt säte, skall avgörandet
skickas senast en vecka efter den dag då sammanträdet
avslutades.

4 § I ett mål eller ärende vid en annan domstol än allmän
domstol skall en dom eller ett beslut skickas till parterna

– när avgörandet har avkunnats: senast en vecka efter dagen för
avkunnandet,

– när det har getts till känna att avgörandet skall meddelas en
viss dag: samma dag som det meddelas,

– i andra fall: senast en vecka efter dagen för avgörandet.

5 § Hos en inskrivningsmyndighet skall handlingar som utfärdas
för en part tillhandahållas senast två veckor efter den
inskrivningsdag då ärendet behandlades.

Om ett beslut har gått sökanden eller någon annan som har hörts
i ärendet emot, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta
denne om beslutet. Förordning (2006:159).

6 § Hos registermyndigheten enligt 1 kap. 2 § andra stycket
sjölagen (1994:1009) skall handlingar som utfärdas i ett
registerärende och utdrag ur fartygsregistret tillhandahållas
genast efter det att samtliga ärenden som skall tas upp samma
dag har blivit slutligt behandlade på automatiserad väg eller
införda på ett tillfälligt upprättat registerupplägg.

Om någon begär det och om det finns särskilda skäl för det, får
handlingarna tillhandahållas samma dag som ärendet handlagts
eller registerutdraget beställts.

7 § Hos en annan myndighet än en domstol skall ett beslut
tillhandahållas

– i de fall myndigheten har gett till känna genom anslag att
det skall ske en viss dag: den dag som anges i anslaget,

– i de fall beslutet har avkunnats: senast en vecka efter dagen
för avkunnandet,

– i andra fall: så snart som möjligt.

Ett beslut med anledning av en växel- eller checkprotest bör
tillhandahållas senast dagen efter den då protesten gjordes.

8 § Om en handling av särskilda skäl inte kan tillhandahållas
inom den tid som anges i 3-7 §§, skall det i stället ske så
snart som möjligt. I ett sådant fall skall mottagaren, om det
behövs, underrättas om när handlingen kommer att
tillhandahållas.

Hur handlingar tillhandahålls

9 § En handling som skall tillhandahållas bör skickas med post,
om inte något annat har begärts. Om mottagaren skall betala en
avgift för handlingen, bör avgiften tas ut genom postförskott,
om det inte är lämpligare att det sker på något annat sätt.

10 § Om det är lämpligt får en handling skickas med telefax
eller elektronisk post eller på annat sätt tillhandahållas i
elektronisk form.

11 § Om en handling inte skickas med post, telefax eller
elektronisk post eller på annat sätt tillhandahålls i
elektronisk form, bör mottagaren underrättas om var handlingen
kan hämtas. Myndigheten bör i förekommande fall samtidigt
upplysa om den avgift för handlingen som skall betalas och om
de andra villkor som gäller för att handlingen skall
tillhandahållas.

12 § Om en myndighet enligt en bestämmelse i en författning
skall föra ett register eller en databas, gäller andra stycket
när myndigheten lämnar upplysningar ur registret eller
databasen. Bestämmelserna i andra stycket innebär dock ingen
inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift
få kopia eller utskrift av allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen.

Om någon begär upplysningar om ett förhållande som, enligt en
författning eller ett särskilt beslut av regeringen eller en
myndighet som regeringen bestämmer, skall tas upp i ett
avgiftsbelagt bevis eller utdrag ur ett register eller en
databas, skall myndigheten, om den lämnar upplysningarna
skriftligt, göra detta genom ett sådant bevis eller utdrag.

Upplysningar till enskilda

13 § I 4 och 5 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om serviceskyldighet i myndigheters
förvaltningsverksamhet. I lämplig utsträckning skall domstolar
även i den del av sin verksamhet som inte omfattas av
förvaltningslagen lämna upplysningar till enskilda i frågor som
rör den verksamheten.

Det finns också bestämmelser i 15 kap. 4 och 10-12 §§
sekretesslagen (1980:100) om upplysningar som myndigheter skall
lämna till enskilda.

Betalningar

14 § När en myndighet skall göra en betalning bör det ske genom
insättning på ett bankkonto som har anvisats av mottagaren
eller med utbetalningskort, om inte något annat har begärts.

Myndigheten skall underrätta mottagaren om betalningen.