Förordning (2003:247) om behandling av personuppgifter i Statistiska centralbyråns undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003

SFS nr
2003:247
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2003-05-22

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) vid helt eller delvis automatiserad behandling av
personuppgifter i Statistiska centralbyråns verksamhet med
undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting 2003.

2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen.

Personuppgiftsansvar

3 § Statistiska centralbyrån är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt
denna förordning.

Ändamål

4 § Personuppgifter får behandlas för framställning av
statistik.

De personuppgifter som får behandlas

5 § Behandlingen får omfatta följande personuppgifter om
personer som under 2003 innehar förtroendeuppdrag i kommuner
och landsting.

1. Namn
2. Personnummer
3. Kön
4. Födelsedatum
5. Partibeteckning
6. Typ av förtroendeuppdrag och organ
7. Ersättning för uppdraget
8. Kommun eller landsting
9. Utländsk bakgrund
10. Sysselsättning
11. Utbildning
12. Inkomst
13. Nationalitet.

Gallring av uppgifter

6 § Uppgifter om namn, personnummer och födelsedatum, utom
födelseår, skall förstöras senast den 1 april 2004.

Direktåtkomst

7 § Direktåtkomst får inte medges till personuppgifter.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

8 § Personuppgifter får inte lämnas ut på medium för
automatiserad behandling.

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.

Överklagande

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om rättelse enligt 9 § och om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock
inte överklagas.