Förordning (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun

SFS nr
2003:255
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:822

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en
försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i
Emmaboda kommun. Syftet med försöksverksamheten är att elever
ska kunna få en flexibel undervisning i form av
distansundervisning.

Med distansundervisning menas enligt denna förordning att en
elev som deltar i utbildning på ett nationellt program i
kommunens gymnasieskola får undervisning med stöd av
informations- och kommunikationsteknik i den egna skolan av en
annan utbildningsanordnare.

Försöksverksamheten gäller för utbildning som påbörjas efter
den 1 juli 2003. Utbildningen får dock påbörjas senast
höstterminen 2008. Förordning (2007:822).

2 § Distansundervisningen får

– omfatta högst 750 gymnasiepoäng,

– endast avse nationellt fastställda kurser, och

– enbart utgöra en mindre del av en kurs.

3 § Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får
inte räknas som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5
kap. 5 § skollagen (1985:1100).

4 § Bestämmelserna i gymnasieförordningen (1992:394) gäller för
försöksverksamheten, om inte annat följer av nedanstående
bestämmelser.

Undervisningstid

5 § Den tid under vilken distansundervisning bedrivs skall
anses motsvara sådan undervisningstid som avses i 1 kap. 2 §
gymnasieförordningen (1992:394).

Styrelsen för utbildningen skall ansvara för att elevens
garanterade undervisningstid uppnås för utbildningen.

Individuell studieplan

6 § Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten och om
i vilka kurser det ingår distansundervisning skall antecknas i
elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 §
gymnasieförordningen (1992:394).

Betyg

7 § Betyg på avslutad kurs skall sättas av läraren på skolan
efter samråd med den andra utbildningsanordnaren.

8 § I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har
deltagit i försöksverksamheten och i vilka kurser det
förekommit distansundervisning.

Uppföljning och utvärdering

9 § Emmaboda kommun är skyldig att medverka i uppföljning och
utvärdering av försöksverksamheten.

Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen
(1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

10 § Emmaboda kommun ska senast den 1 oktober varje år, med
början år 2004, till Statens skolverk redovisa omfattningen av
försöksverksamheten.

Skolverket ska redovisa en utvärdering av försöksverksamheten
till regeringen senast den 1 december 2011.
Förordning (2007:822).