Förordning (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

SFS nr
2003:262
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2003-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1464

Förutsättningar för bidrag

1 § Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,
statligt bidrag ges till en kommun för
klimatinvesteringsprogram med åtgärder som bidrar till att
minska utsläppen av växthusgaser i Sverige.
Klimatinvesteringsprogrammen kan innehålla åtgärder inom
energi-, avfalls- och transportområdena men även inom andra
sektorer och syfta till såväl minskning av utsläppen av
växthusgaser som energiomställning och besparing av energi.
Programmen skall utarbetas i samverkan med andra aktörer. Om
det bedöms lämpligt kan sådant bidrag också ges till andra än
kommuner.

Ett klimatinvesteringsprogram får också i begränsad omfattning
innehålla åtgärder av särskild regional eller lokal vikt som
bidrar till att uppnå andra av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmål.

Bidrag kan även ges till administrationen av programmet, dock
högst 50 procent av administrationskostnaderna.

2 § Bidrag kan ges till enstaka åtgärder eller paket av åtgärder
utan krav på ett fullständigt investeringsprogram under
förutsättning att åtgärderna är särskilt effektiva när det gäller
att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Vid prövning av ansökan om bidrag som rör konvertering till
fjärrvärme skall prioritet ges åt åtgärder som avser teknik
som framkommit genom stöd enligt förordningen (1999:344)
om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv
teknik och ny energiteknik eller förordningen (2003:564) om
bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning. Förordning (2003:566).

3 § Ett klimatinvesteringsprogram skall innehålla
folkbildnings- och informationsinsatser om programmets
åtgärder.

4 § Bidrag får ges endast till åtgärder som är
kostnadseffektiva. I fråga om åtgärder med låg
kostnadseffektivitet får bidrag endast ges i mindre omfattning
för att

1. stimulera nytänkande och helhetssyn genom användande av ny
teknik eller nya metoder, eller

2. genomföra demonstrationsprojekt.

Om ansökningarna om bidrag beräknas komma att överstiga
tillgången på medel, ges bidrag till de program eller åtgärder
som i sin helhet och i ett långsiktigt perspektiv bedöms ha
störst effekter på utsläppen av växthusgaser i förhållande till
bidragets storlek.

För bidrag till en åtgärd krävs att den som ansvarar för
åtgärden själv finansierar en del av den miljörelaterade
merkostnaden för åtgärden.

5 § Bidrag får endast lämnas till åtgärder som påbörjats efter
beslutet om bidrag och som inte är lönsamma på kort sikt.

De bidragsberättigade kostnaderna skall beräknas i enlighet med
vad som anges i punkterna 37 och 40 i Gemenskapens riktlinjer
för statligt stöd till skydd för miljön (2001/C 37/03)2.

6 § Bidrag får inte ges till åtgärder som

1. följer av skyldigheter i lag eller annan författning,

2. avser löpande underhåll, eller

3. ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha
genomförts.

Förfarandet i bidragsärenden

7 § En kommun eller annan som avser att söka bidrag skall
samråda med länsstyrelsen i sitt län om
klimatinvesteringsprogrammet.

8 § En ansökan om bidrag skall lämnas in till Naturvårdsverket
med kopia till länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en
redogörelse för klimatinvesteringsprogrammets innehåll i
enlighet med vad som framgår av 11 §. Samrådet enligt 7 § skall
också redovisas. I ansökan skall särskilt anges dels de
beräknade kostnaderna för de åtgärder för vilka bidrag söks,
dels hur stor andel av dessa kostnader som bidrag söks för.

9 § Länsstyrelsen skall till Naturvårdsverket inom en månad
från det att kommunen lämnat in ansökan yttra sig över
klimatinvesteringsprogrammet.

10 § Naturvårdsverket skall i fråga om de åtgärder som omfattas
av klimatinvesteringsprogrammet hämta in de berörda
sektorsmyndigheternas bedömning.

11 § Redogörelsen för klimatinvesteringsprogrammet skall
innehålla en redovisning av

1. kommunens förutsättningar i fråga om naturförhållanden,
befolkning, bebyggelse, näringslivsstruktur och andra faktorer
av betydelse för programmets utformning och genomförande,

2. kommunens eller annan bidragssökandes källor till utsläpp av
växthusgaser och en strategi för hur utsläppen skall kunna
minskas,

3. vilka åtgärder för en minskning av utsläppen av växthusgaser
som redan genomförs och planeras av den bidragssökande,

4. vilka åtgärder kommunen avser att stödja med ett
investeringsbidrag och hur kommunen avser att samordna bidraget
med andra offentliga insatser som kan antas bidra till en
ekologiskt hållbar samhällsutveckling,

5. åtgärdernas effekter på utsläppen av växthusgaser och andra
effekter på miljön,

6. vilka resultat och effekter i övrigt som den bidragssökande
avser att uppnå med åtgärderna och vilka metoder som skall
användas för detta ändamål,

7. på vilket sätt åtgärderna kan bidra till utveckling av ny
teknik eller utnyttjande av nya arbetsmetoder,

8. en utförlig specifikation av kostnaderna för samt behovet av
bidrag till respektive åtgärd, inkluderande en kalkyl över
åtgärdens kostnader i relation till minskad miljöpåverkan och
en lönsamhetskalkyl för åtgärden,

9. den tidsplan som skall gälla för var och en av åtgärderna,

10. vilken samverkan som ägt rum och planeras med näringsliv,
organisationer och andra aktörer när det gäller att ta fram och
genomföra programmet, hur allmänheten engageras och i vilken
utsträckning både män och kvinnor är delaktiga i utformning och
genomförande av programmet,

11. planer för kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering av
programmet och åtgärderna samt för hur kunskaper och
erfarenheter skall spridas.

Är den bidragssökande annan än kommun behöver uppgifter enligt
första stycket 1 och 4 inte ingå i redovisningen. I stället
skall den bidragssökande beskriva hur man arbetar med
miljöfrågor inom verksamheten.

12 § I de fall en ansökan avser stöd till en sådan
vinstdrivande verksamhet som avses i 20 § skall ansökan, utöver
vad som anges i 11 §, innehålla en bedömning av om stödet kan
komma att påverka konkurrensen på den marknad där verksamheten
bedrivs.

13 § Naturvårdsverket beslutar om

1. bidragets storlek,

2. de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål,

3. vilka vinstdrivande verksamheter som bidraget får betalas ut
till,

4. utbetalningen av bidrag, samt

5. det resultat som den bidragssökande skall uppnå för att ha
rätt till fullt bidrag.

Ett beslut om bidrag kan avse åtgärder under flera år.
Utbetalningen av bidraget skall fördelas över de år
investeringsprogrammet löper. Högst 75 procent av det totala
bidraget får betalas ut innan programmet slutrapporterats
enligt 17 §.

14 § Den som har fått bidrag enligt denna förordning skall
använda bidraget i enlighet med vad som sägs i beslutet.

15 § En bidragsmottagare skall senast den 1 mars efter varje år
som den har utfört bidragsberättigade åtgärder rapportera till
länsstyrelsen hur verksamheten har bedrivits.
Verksamhetsrapporten skall vara skriftlig.

16 § Länsstyrelsen skall till Naturvårdsverket lämna en samlad
redogörelse för verksamhetsrapporterna. Redogörelsen skall
lämnas in senast den 1 juni det år verksamhetsrapporterna kom
in till länsstyrelsen.

17 § När en bidragsmottagare har slutfört samtliga åtgärder för
vilka bidrag beviljats, skall bidragsmottagaren lämna en
slutrapport till Naturvårdsverket och till länsstyrelsen i sitt
län.

Länsstyrelsen skall yttra sig över slutrapporten. Yttrandet
skall lämnas till Naturvårdsverket inom en månad från det att
slutrapporten lämnades in.

Därefter beslutar Naturvårdsverket om vilket slutligt bidrag
som skall utgå till bidragsmottagaren.

18 § Länsstyrelsen skall löpande följa utvecklingen i länet när
det gäller bidrag som lämnats enligt denna förordning.

Återkrav

19 § Naturvårdsverket får besluta att en bidragsmottagare helt
eller delvis skall återbetala bidraget om

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som
gäller för bidraget enligt 13 §,

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat
inriktning utan att bidragsmottagaren har underrättat
Naturvårdsverket om förhållandet, eller

3. bidraget har beviljats på grund av att bidragsmottagaren har
lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Särskilda förutsättningar för stöd till vinstdrivande
verksamhet

20 § Med vinstdrivande verksamhet avses all offentlig eller
privat verksamhet som bedrivs med vinstsyfte oavsett
verksamhetens karaktär. Även om syftet med verksamheten inte är
att vara vinstdrivande anses den som vinstdrivande, om den
faktiskt bedrivs med vinst.

21 § Naturvårdsverket och en kommun får betala ut bidrag till
sådan vinstdrivande verksamhet som avses i 13 § första stycket
3, om de åtgärder som bidraget avser

1. uppfyller kraven i 1-6 §§ och kan antas medföra en
förbättring av miljön, och

2. utgörs av investeringar i mark, byggnader och utrustning,
som kan antas medföra sådana miljöeffekter som avses i 1 och
2 §§ och som är påtagligt bättre än vad som följer av skyldighet
i lag eller annan författning.

Bidrag får lämnas med högst 30 procent av den skäliga kostnad
som har tillkommit för att åtgärderna ges den inriktning som
sägs i första stycket.

22 § Bidrag får inte lämnas till den som är försatt i
konkurs.

Om åtgärderna utförs av ett svenskt företag eller en svensk
företagare, ska de utföras av någon som är godkänd för F-
skatt. Utländska företagare eller företag ska i stället visa
upp intyg eller någon annan handling om att de i sitt hemland
genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande
kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter.
Förordning (2011:1464).

23 § Vid bestämmande av bidragets storlek skall hänsyn tas till
annat offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats till
samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte
överskrida den nivå som anges i 21 § andra stycket.

Den som bedriver vinstdrivande verksamhet och ansöker om bidrag
enligt denna förordning skall i sin ansökan upplysa om annat
offentligt finansieringsstöd som har sökts eller har erhållits.

24 § Naturvårdsverket och en kommun ska till Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna uppgifter
för uppföljning av bidrag som de betalat ut till
vinstdrivande verksamhet. Uppgifterna ska lämnas enligt 22 §
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet
och föreskrifter meddelade med stöd av 23 § den förordningen.
Förordning (2009:167).

25 § En kommun skall besluta att stödet helt eller delvis skall
betalas tillbaka, om

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som
gäller för bidraget,

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat
inriktning utan att den som sökt eller tagit emot stöd
underrättat kommunen om förhållandet,

3. den som tagit emot bidraget har låtit bli att lämna
uppgifter i en handling eller genom oriktiga uppgifter i en
handling eller på något annat sätt orsakat att bidrag har
lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller

4. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

25 a § Har upphävts genom förordning (2010:2009).

Bemyndiganden

26 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om

1. förutsättningar för bidrag,

2. förfarandet i bidragsärenden, samt

3. rapporter, redogörelser och yttranden enligt 15-17 §§.

Överklagande

27 § Kommunens beslut enligt 25 § får överklagas hos
länsstyrelsen. Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning
får inte överklagas.