Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

SFS nr
2003:306
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:387

Regeringen föreskriver följande.

1 § En huvudman för grundskola får anordna
försöksverksamhet enligt denna förordning.

För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt
umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar
av undervisningen i årskurserna 7–9 anordnas på
umgängesspråket (tvåspråkig undervisning).

Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för
elever med ett annat umgängesspråk än svenska finns även i
9 kap. 12 och 13 §§ skolförordningen (2011:185).
Förordning (2011:421).

2 § Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig
undervisning får högst hälften ges på umgängesspråket.

Undervisningen ska planeras så att undervisningen på
svenska successivt ökar under utbildningstiden.
Förordning (2011:421).

3 § En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska
kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten.
Förordning (2011:421).

4 § En huvudman som har beslutat att delta i
försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens
skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. verksamheten vid den aktuella skolenheten,

2. motiven för att delta i försöksverksamheten,

3. utformningen av försöksverksamheten, och

4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.
Förordning (2011:421).

Övergångsbestämmelser

2008:630

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts
före ikraftträdandet.