Förordning (2003:39) om statsbidrag för folkbildning om euron

SFS nr
2003:39
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2003-01-30

Inledande bestämmelser

1 § Den 14 september 2003 skall det hållas folkomröstning i
hela landet om införande av euron i Sverige.

Statsbidrag för folkbildning inför folkomröstningen kan enligt
denna förordning lämnas till folkhögskolor och studieförbund.

Frågor om bidrag prövas av Folkbildningsrådet.

Förutsättningar för bidrag

2 § Bidrag får bara lämnas för folkbildning som till innehåll
och form på ett sakligt sätt informerar om Ekonomiska och
monetära unionen och euron och som allsidigt speglar de olika
uppfattningar som finns i den fråga som folkomröstningen
gäller.

Bidrag får inte lämnas till fasta kostnader för personal,
resor, administration eller liknande.

3 § Bidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel.

Möjligheterna för den som ansöker om bidrag att själv
finansiera en del av den verksamhet som ansökan avser skall
beaktas vid bidragsprövningen.

Vid bidragsprövningen skall hänsyn tas till behoven hos
personer med bristande kunskaper i det svenska språket och
andra som kan ha svårt att tillgodogöra sig information och
utbildning på andra vägar.

4 § Ett beslut om bidrag skall förenas med krav på redovisning.
I beslutet får också andra villkor ställas upp.

5 § Folkbildningsrådets beslut i bidragsärenden får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003. Bidrag enligt
förordningen får inte lämnas för tid efter den 14 september
2003.