Förordning (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

SFS nr
2003:440
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1139

1 § För örlogsfartyg gäller bestämmelserna i 1 kap. 3 §, 2 kap.
1, 2 och 4 §§ samt 5 § första stycket, 5 kap. 1 § första
stycket, 7 kap. 12 § första meningen samt 9 kap. 1–3 §§
fartygssäkerhetslagen (2003:364). Bestämmelsen i 5 kap. 1 §
första stycket fartygssäkerhetslagen om tillsyn av rederiers
och fartygs säkerhetsorganisation gäller dock inte för
örlogsfartyg, och 9 kap. 2 § samma lag gäller endast i den mån
Transportstyrelsen utövar tillsyn.

Högsta tillåtna antalet passagerare på ett örlogsfartyg skall
bestämmas i enlighet med vad som anges i 3 kap. 2 §
fartygssäkerhetslagen. Förordning (2008:1139).

2 § Transportstyrelsen får i fråga om örlogsfartyg meddela
föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 1 § samt
föreskrifter om anmälan av inträffade olycksfall eller
olyckstillbud, uppkomna skador samt vidtagna åtgärder av
betydelse för fartygets sjövärdighet. Förordning (2008:1139).

Övergångsbestämmelser

2003:440

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2003, då
förordningen (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg upphör
att gälla.

En föreskrift som har meddelats med stöd av den gamla
förordningen och som gäller vid ikraftträdandet skall
fortfarande gälla och vid tillämpningen av den nya förordningen
anses ha meddelats enligt denna.