Förordning (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

SFS nr
2003:477
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:581

Inledande bestämmelse

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska bedriva

1. utbildningar som leder fram till examen i säkerhets- och
räddningsarbete samt examen som skorstensfejare,

2. vidareutbildning som leder fram till examen som
skorstensfejartekniker,

3. sammanhållna vidareutbildningsprogram inom områdena
räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande åtgärder samt
systematiskt säkerhetsarbete, och

4. påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer.

Med studerande avses i denna förordning den som är antagen till
och deltar i utbildning enligt förordningen.
Förordning (2008:1020).

1 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta
om utbildningsplaner, kursplaner och betyg för utbildningar som
bedrivs enligt denna förordning. Förordning (2008:1020).

Antagning

2 § Den som vill antas till utbildning enligt denna förordning
ska anmäla det inom den tid och i den ordning som Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap bestämmer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska besluta om
antagning till utbildningarna. Ett besked som tagits fram genom
automatiserad behandling gäller som myndighetens beslut.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter om de krav på behörighet som ställs upp för
antagning till utbildningarna. Förordning (2008:1020).

3 § Om antalet platser inom en utbildning är färre än antalet
behöriga sökande, får Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap göra ett urval. Vid urvalet ska hänsyn tas till de
sökandes meriter.

Vid urvalet får urvalsgrunderna betyg, arbetslivserfarenhet,
resultat från högskoleprov som avses i 7 kap. 20 §
högskoleförordningen (1993:100) och särskilda skäl användas.
Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom
prov, intervjuer eller lottning. Urval genom prov eller
intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har
använts. Förordning (2011:581).

Studerandeinflytande

4 § De studerande skall ges möjlighet till insyn i verksamheten
och tillfälle att påverka utbildningarnas uppläggning och
genomförande. Förordning (2004:1009).

Anstånd, studieuppehåll och byte av skola

4 a § Om det finns särskilda skäl får Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap medge att den som har antagits
till en utbildning

1. får anstånd med att påbörja studierna,

2. får fortsätta studierna efter studieuppehåll, eller

3. får övergå till samma utbildning vid någon annan av
myndighetens skolor. Förordning (2008:1020).

Tillgodoräknande

4 b § En studerande har i vissa fall rätt att för del av en
utbildning enligt denna förordning tillgodoräkna sig annan
genomgången utbildning. Detta gäller om de kunskaper och
färdigheter som den studerande åberopar är av sådan art och
omfattning att de i huvudsak motsvarar den del av en utbildning
för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En studerande får
på motsvarande sätt tillgodoräkna sig kunskaper och färdigheter
som har förvärvats i yrkeslivet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska pröva om en
tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Förordning (2008:1020).

Disciplinär åtgärd

5 § En särskild nämnd vid Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap får vidta disciplinär åtgärd i form av varning mot en
studerande som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker
vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska
bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet
inom ramen för utbildningen, eller

3. utsätter en annan studerande eller en arbets- eller
uppdragstagare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
för allvarliga trakasserier.

Bestämmelser om den särskilda nämnden finns i 21 § förordningen
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Förordning (2008:1020).

Avskiljande

6 § Den särskilda nämnd som anges i 5 § får avskilja en
studerande från utbildningen, om den studerande

1. inte rättar sig efter en varning enligt 5 §,

2. lider av psykisk störning,

3. missbrukar alkohol eller narkotika,

4. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet, eller

5. på annat sätt visat sig olämplig för fortsatt utbildning.

Ett beslut om avskiljande skall alltid innebära att den
studerande tills vidare inte får fortsätta den pågående
utbildningen.

7 § Om den särskilda nämnden finner att det till följd av något
sådant förhållande som avses i 6 § första stycket finns en
påtaglig risk för att den studerande under utbildningen kan
komma att skada sig själv, en annan person eller värdefull
egendom får nämnden besluta att med omedelbar verkan avstänga
den studerande från utbildningen i avvaktan på att ärendet
slutligt avgjorts. Förordning (2006:92).

8 § När ett beslut om avskiljande eller avstängning har
fattats, skall underrättelse om detta genast lämnas till
Centrala studiestödsnämnden. Förordning (2006:92).

9 § Ett beslut om avskiljande skall, på skriftlig begäran av
den som beslutet avser, omprövas av den särskilda nämnden sedan
två år förflutit från det att beslutet meddelades.

När ett beslut om avskiljande upphävs får den studerande utan
särskild ansökan återuppta utbildningen och tillgodoräkna sig
den tidigare fullgjorda utbildningen.

Överklagande

10 § Beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på
behörighet för att bli antagen till en utbildning enligt denna
förordning får överklagas till Statens överklagandenämnd.
Detsamma gäller för beslut i ärenden enligt 4 a-7 och 9 §§.
Överklagandenämndens beslut får inte överklagas.

Andra beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som
rör studerande vid utbildning enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2008:1020).