Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

SFS nr
2003:617
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-10-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1068
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Centrala etikprövningsnämnden prövar ansökningar om
etikprövning av forskning som avser människor och utövar
tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor. Nämnden har även till uppgift att pröva
vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m.

Organisation

2 § Nämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet, som
tillhandahåller kansliresurser.

3 § Ordföranden utser en av ledamöterna till vetenskaplig
sekreterare på bestämd tid.

Den vetenskapliga sekreteraren skall förbereda ärenden inför
nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

Nämndens sammansättning

4 § I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens
sammansättning och när nämnden är beslutför.

Det skall finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i
nämnden.

Vetenskapsrådet skall lämna förslag på ledamöter och ersättare
med vetenskaplig kompetens till regeringen.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Centrala etikprövningsnämnden:

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 7, 9, 11 och 13 §§ verksförordningen.

Ärendenas handläggning

6 § Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga
sekreteraren är föredragande i nämnden. Även personal vid
nämndens kansli kan vara föredragande i nämnden.

7 § När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs
skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 § Ett överlämnande enligt 33 § tredje stycket lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor
skall ske i särskilt beslut.

Överklagande

9 § Bestämmelser om överklagande finns i 37 § lagen (2003:460)
om etikprövning av forskning som avser människor. I övrigt
gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).