Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

SFS nr
2003:770
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-11-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:870

1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

2 § En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av
ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom
den offentliga förvaltningen.

3 § Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina
utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt.
Kravet gäller dock inte för beställningar som

1. görs av Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets
materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets
forskningsinstitut eller Säkerhetspolisen, eller

2. är olämpliga att hantera elektroniskt av sekretesskäl
eller säkerhetsskyddsskäl.

Ekonomistyrningsverket får meddela föreskrifter om sådan
hantering av beställningar och om standarder eller liknande
krav som ska vara gemensamma för elektroniskt
informationsutbyte i samband med beställning, leverans och
fakturering av varor och tjänster. Verket ska vid utarbetande
av föreskrifter beakta nationell och internationell standard.
Förordning (2013:870).

4 § Ekonomistyrningsverket får i enskilda fall besluta om
undantag från kravet i 3 § första stycket och från
föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § andra stycket,
om det behövs i avvaktan på att en myndighet ska kunna
ansluta sig till sådana tjänster för elektroniska
beställningar som tillhandahålls av Statens servicecenter
eller om det finns andra särskilda skäl.
Förordning (2012:544).

5 § En myndighetsgemensam infrastruktur för säkra
elektroniska försändelser från myndigheter till enskilda ska
tillhandahållas av Skatteverket.

Till infrastrukturen ska förutom de avsändande myndigheterna
anslutas dels enskilda som begärt att få ta del av
försändelser från myndigheter på elektronisk väg, dels
tillhandahållare av elektroniska postbefordringstjänster och
elektroniska brevlådor. Till infrastrukturen får även
kommunala myndigheter anslutas.

Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till
infrastrukturen.

Personuppgifterna i registret får behandlas dels för att föra
en aktuell förteckning över sådana enskilda som anges i andra
stycket, dels för att expediera försändelser från myndigheter
på elektronisk väg.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för
inrättande och drift av infrastrukturen.
Förordning (2013:784).

Övergångsbestämmelser

2012:544

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.
Bestämmelsen i 3 § första stycket tillämpas första gången
vid hantering av beställningar som görs den 31 maj 2013.

2013:870

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. I fråga om myndigheter som inte uppräknas i den upphävda
bilagan ska 3 § första stycket tillämpas första gången vid
hantering av beställningar som görs efter den 30 juni 2014.

Bilagan har upphävts genom förordning (2013:870).