Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

SFS nr
2004:100
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2004-02-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:38

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om behovet av
att avhjälpa föroreningsskador som avses i 10 kap.
miljöbalken.

Statsbidrag får ges enligt förordningen till åtgärder för
avhjälpande av sådana skador som avses i 10 kap. 1 § första
stycket miljöbalken. Förordning (2009:1526).

Nationell plan och rapportering om avhjälpande av
föroreningsskador

1 a § Naturvårdsverket ska upprätta en nationell plan för
avhjälpande av föroreningsskador. I planen ska
prioritetsordningen för avhjälpande av föroreningsskador
anges. Planen ska utgöra utgångspunkten vid prövningen av
ansökningar om bidrag enligt denna förordning.

Naturvårdsverket ska vid behov uppdatera planen.
Förordning (2009:1526).

1 b § Naturvårdsverket ska senast den 15 april varje år till
regeringen ge in en lägesbeskrivning av arbetet med att
avhjälpa sådana föroreningsskador som avses i 10 kap.
miljöbalken. Förordning (2010:356).

Bestämmelser om bidrag

2 § I den utsträckning det finns medel får bidrag lämnas till

1. undersökning i syfte att utreda om det har uppstått en
föroreningsskada,

2. ansvarsutredning,

3. den utredning som behövs för att avhjälpandeåtgärder skall
kunna genomföras,

4. åtgärder som på grund av föroreningar behövs för att
avhjälpa skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön eller för att förebygga, hindra eller motverka att sådan
skada eller olägenhet uppstår, och

5. uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärder.
Förordning (2007:672).

3 § Bidrag enligt 2 § 2 får lämnas endast om det finns
särskilda skäl.

Bidrag enligt 2 § 3-5 får lämnas endast om

1. ansvar enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning att
utföra eller bekosta sådan verksamhet inte kan utkrävas eller
endast kan utkrävas delvis,

2. den eller de som är ansvariga för att bekosta sådan
verksamhet inte kan betala, eller

3. det finns synnerliga skäl.

4 § Från det bidragsbelopp som följer av 2 och 3 §§ ska
avräknas eventuell ersättning som en fastighetsägare är
skyldig att betala enligt 10 kap. 9 § miljöbalken eller
motsvarande äldre bestämmelser på grund av värdeökning som
uppkommit till följd av bidragsberättigat avhjälpande.
Förordning (2009:1526).

Förfarandet i bidragsärenden

5 § Ansökan om bidrag görs hos Naturvårdsverket av
länsstyrelsen. Om ett skadat område är beläget i flera län, är
det länsstyrelsen i det län där huvuddelen av området är
beläget som skall lämna in ansökan. Förordning (2007:672).

6 § Av ansökan ska det framgå vilken eller vilka åtgärder i
2 § 1–5 som ansökan avser.

Om ansökan avser bidrag till avhjälpandeåtgärder, uppföljning
och utvärdering enligt 2 § 4 eller 5 ska den innehålla

1. en motiverad ansvarsbedömning enligt 3 §,

2. en beskrivning av vilka hälso- och miljörisker som
föroreningsskadan innebär,

3. en beskrivning av föreslagen utredning eller föreslagna
avhjälpandeåtgärder samt åtgärdsmål,

4. en kostnadskalkyl,

5. en tidsplan,

6. ett förslag till huvudman för avhjälpandet,

7. uppgift om hur länsstyrelsen prioriterar att åtgärder
vidtas beträffande föroreningsskadan jämfört med andra
föroreningsskador inom länet, och

8. en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av
avhjälpandeåtgärderna ska genomföras.
Förordning (2009:1526).

6 a § Om ansökan avser kostnader för avhjälpande som uppkommer
med anledning av att den myndighet som är tillsynsmyndighet
enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) har begärt
verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljöbalken eller meddelat
beslut om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken, ska ansökan
innehålla

1. samtliga förelägganden som meddelats verksamhetsutövaren
avseende den aktuella föroreningsskadan,

2. uppgift om huruvida avhjälpandet brådskar och de
omständigheter som i så fall gör att avhjälpandet brådskar,

3. en beskrivning av vilka hälso- och miljörisker som
föroreningsskadan kan innebära,

4. en beskrivning av de avhjälpandeåtgärder som vidtagits eller
avses att vidtas,

5. en kostnadskalkyl, och

6. en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av
avhjälpandeåtgärderna avses att
genomföras. Förordning (2011:38).

7 § Naturvårdsverket får begära att länsstyrelsen lämnar in de
ytterligare uppgifter som behövs för prövningen av
bidragsansökan.

8 § När ansökan om bidrag prövas ska man beakta
föroreningsskadans farlighet, föroreningsnivån,
spridningsriskerna, omgivningens känslighet och skyddsvärde
samt den samlade risk som föroreningsskadan innebär för
människors hälsa eller miljön.

Ett bidrag ska främst avse föroreningsskador som innebär

1. ett hot mot människors hälsa, mot naturområden med stora
skyddsvärden eller mot betydande vattenförsörjningsintressen,
eller

2. skadliga halter av föroreningar som på grund av bedömd
hälso- eller miljöfarlighet har hög prioritet i miljöarbetet.
Förordning (2009:1526).

8 a § För bidragsansökningar som avses i 6 a § får man göra
avsteg från 8 § andra stycket om avhjälpandeåtgärderna
brådskar. Förordning (2009:1526).

Beslut

9 § Naturvårdsverket beslutar om bidrag.

Beslutet ska innehålla uppgift om

1. vilken länsstyrelse som tar emot bidraget,

2. den verksamhet enligt 2 § som bidraget avser,

3. bidragets storlek,

4. mottagarens skyldighet att lämna uppgift om bidragets
användning och att lämna slutlig redovisning av utförda
utredningar eller åtgärder, och

5. de övriga villkor för bidraget som Naturvårdsverket
bestämmer.

I fråga om avhjälpandeåtgärder med anledning av en sådan
begäran om verkställighet eller beslut om rättelse som avses
i 6 a § behöver beslutet inte innehålla uppgifter som avses i
andra stycket 4, om åtgärderna redan har slutförts.
Förordning (2009:1526).

Utbetalning och redovisning av bidrag

10 § Bidraget betalas till länsstyrelsen.
Förordning (2009:1526).

10 a § Länsstyrelsen får besluta att överlämna bidraget till
en kommun eller till en annan myndighet som är huvudman för
avhjälpandet.

Om bidraget är avsett att täcka kostnader för avhjälpande med
anledning av en sådan begäran om verkställighet eller beslut
om rättelse som avses i 6 a § och länsstyrelsen inte är
huvudman för avhjälpandet, ska länsstyrelsen överlämna
bidraget till den kommun eller den myndighet som är huvudman
för avhjälpandet.

Länsstyrelsens beslut om överlämnande får innehålla
ytterligare villkor utöver det som följer av 9 §.
Förordning (2009:1526).

10 b § Redovisning enligt 9 § andra stycket 4 ska göras till
länsstyrelsen av den som bidraget har överlämnats till.
Förordning (2009:1526).

Återbetalning

11 § Naturvårdsverket får besluta att kräva tillbaka bidrag
från länsstyrelsen, om bidragsbeslutet har grundats på
oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller om villkor för
bidraget inte har följts och avvikelsen inte är av mindre
betydelse.

Om en fastighetsägare, efter det att bidrag har betalats ut
enligt denna förordning, är skyldig att betala ersättning med
stöd av 10 kap. 9 § miljöbalken eller motsvarande äldre
bestämmelser på grund av värdeökning som uppstått till följd
av bidragsfinansierat avhjälpande, ska länsstyrelsen betala
tillbaka bidraget med motsvarande belopp.
Förordning (2009:1526).

Överklagande

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Rapportering

13 § Naturvårdsverket skall årligen rapportera till Europeiska
kommissionen om det statsbidrag som lämnats i enlighet med
denna förordning.