Förordning (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

SFS nr
2004:1034
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad
2004-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1041
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:683

Uppgifter

Allmänt

1 § Allmänna reklamationsnämnden har till uppgift att

1. pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör
en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har
tillhandahållit konsumenten (konsumenttvister) samt ge
rekommendation om hur tvisten bör lösas,

2. pröva tvister om skadestånd mellan å ena sidan fysiska
personer och å andra sidan juridiska personer eller enskilda
näringsidkare, om den fysiska personens anspråk på skadestånd
helt eller delvis kan komma att omfattas av motpartens
ansvarsförsäkring och skadan inte uppkommit i samband med den
fysiska personens näringsverksamhet, samt ge rekommendation om
hur tvisten bör lösas,

3. yttra sig i konsumenttvister på begäran av domstol,

4. stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i
konsumenttvister genom bl.a. utbildning, rådgivning och
information,

5. informera konsumenter och näringsidkare om nämndens praxis.

Vad som sägs i denna förordning om

– konsumenter gäller även dödsbon,

– konsumenttvister gäller även för sådana tvister som avses i
första stycket 2.

2 § I förordningen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Grupptalan

3 § Allmänna reklamationsnämnden får pröva konsumenttvister
mellan en grupp konsumenter och en näringsidkare, om

1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot
näringsidkaren med stöd av väsentligen likartade grunder,

2. tvisterna rör förhållanden som får prövas av nämnden, och

3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt.

Tvister enligt första stycket tas upp till prövning efter
anmälan av Konsumentombudsmannen eller, om
Konsumentombudsmannen för ett visst fall har beslutat att inte
göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsumenter eller
löntagare.

Tvister som inte prövas av nämnden

4 § Allmänna reklamationsnämnden prövar inte konsumenttvister
som rör

1. köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt,

2. upplåtelse av fast egendom,

3. hälso- eller sjukvård,

4. advokatverksamhet,

5. någon annan typ av vara, tjänst eller nyttighet som nämnden
föreskriver.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket 1 och 2 prövar
Allmänna reklamationsnämnden tvister som rör

– sådan upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel som
omfattas av lagen (1997:219) om konsumentskydd vid avtal om
tidsdelat boende,

– upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och
för kortare tid än nio månader i följd,

– skadestånd enligt 20 § fastighetsmäklarlagen (1995:400),

– ersättning för fastighetsmäklares uppdrag.

5 § Allmänna reklamationsnämnden prövar heller inte
konsumenttvister

1. där anmälan till nämnden har gjorts av någon annan än
konsumenten eller, när det gäller grupptalan enligt 3 §, någon
annan än Konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av
konsumenter eller löntagare,

2. där värdet av vad som yrkas understiger ett visst lägre
belopp som nämnden har föreskrivit,

3. där anmälan till nämnden har kommit in mer än sex månader
efter det att näringsidkaren helt eller delvis avvisat
konsumentens krav,

4. som är anhängiga i eller avgjorda av domstol,

5. som kan prövas eller har prövats av någon annan statlig
myndighet,

6. som kan prövas eller har prövats av Försäkringsförbundets
nämnd för rättsskyddsfrågor eller av Personförsäkringsnämnden,

7. som omfattas av en rekommendation som getts i ett ärende om
grupptalan.

Utan hinder av första stycket 1-3 kan nämnden besluta att pröva
en tvist, om tvisten är av principiellt intresse eller om det
finns andra särskilda skäl. Förordning (2007:683).

Samråd

6 § Allmänna reklamationsnämnden bör samråda med
Konsumentverket i frågor som rör båda myndigheterna.

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Allmänna
reklamationsnämnden med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 21-25 och
32-34 §§. Förordning (2006:1517).

Myndighetens ledning

8 § Allmänna reklamationsnämndens ordförande är chef för
myndigheten.

Rådet

9 § Till Allmänna reklamationsnämnden är ett råd knutet. Rådet
har till uppgift att bistå ordföranden i viktigare frågor om
verksamhetens omfattning och inriktning.

I rådet skall det ingå företrädare för konsumenter,
näringsidkare och kommuner.

Nämndens ordförande är ordförande i rådet.

Organisation m.m.

Nämndens sammansättning m.m.

10 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt
det antal avdelningsordförande, övriga ledamöter och ersättare
för dessa som regeringen bestämmer.

11 § Ordföranden, vice ordföranden och avdelningsordförandena
skall vara jurister med erfarenhet som domare.

Den som är ledamot eller ersättare får inte vara underårig
eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

12 § Nämnden är vid prövning av konsumenttvister uppdelad på
avdelningar. Vid prövning i plenum gäller 23 §.

En avdelning leds vid ett sammanträde av nämndens ordförande
eller vice ordförande eller någon av avdelningsordförandena.

Övriga ledamöter på en avdelning företräder till lika antal
konsument- och näringsidkarintressen.

Nämndens kansli

13 § Hos Allmänna reklamationsnämnden finns ett kansli som
bereder ärenden enligt vad nämnden närmare bestämmer.

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Allmänna reklamationsnämnden.

Handläggningen av konsumenttvister

15 § Om en tvist faller utanför nämndens kompetensområde enligt
denna förordning skall nämnden avvisa ärendet.

16 § Nämnden får avvisa ett ärende, om

1. komplettering som nämnden har begärt av anmälaren inte
kommer in inom förelagd tid,

2. utredningen i ärendet är bristfällig och tillräcklig
utredning inte kan erhållas,

3. ärendet i övrigt med hänsyn till nämndens arbetsformer eller
andra omständigheter inte lämpar sig för prövning av nämnden.

Sammanträde

17 § Konsumenttvister och frågor om yttranden till domstol
avgörs vid sammanträde med avdelning utom vid prövning enligt
20 och 23 §§.

Parterna har inte rätt att närvara vid sammanträde.

Beslutförhet

18 § En avdelning är beslutför när ordföranden och fyra andra
ledamöter är närvarande. En avdelning är också beslutför med
ordföranden och två andra ledamöter, om inte någon av
ledamöterna begär att fyra andra ledamöter skall delta.

Av de ledamöter som företräder konsumentintressen och
näringsidkarintressen skall lika många delta från vardera
sidan.

Nämnden i plenum är beslutför enligt vad som anges i 23 §.

19 § Om det vid en överläggning kommer fram skiljaktiga
meningar tilllämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken
om omröstning i tvistemål. Avdelningen bestämmer dock själv i
vilken turordning ledamöterna skall säga sin mening.

20 § Ett ärende får avgöras av nämndens ordförande eller vice
ordförande om det är av enkel beskaffenhet eller om
näringsidkaren inte har yttrat sig i ärendet.

Ordföranden eller vice ordföranden får även besluta att avvisa
eller avskriva ett ärende.

Ett beslut enligt första eller andra stycket får också fattas
av en annan tjänsteman i den omfattning som bestäms i
arbetsordningen eller särskilda beslut.

21 § Nämnden kan vid avgörandet av ett ärende biträdas av en
särskilt förordnad sakkunnig.

Föredragning

22 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller särskilt beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 20 § andra stycket inte behöver föredras.

Plenum

23 § En tvist får föras till behandling i plenum om den är av
principiell betydelse och det är angeläget med hänsyn till
behovet av en enhetlig rättstillämpning.

Nämndens ordförande beslutar om att föra en tvist till
behandling i plenum.

Plenum består av nämndens ordförande, vice ordförande,
avdelningsordförandena samt de övriga ledamöterna på den
avdelning dit tvisten hör. De övriga ledamöterna skall till
lika antal företräda konsument- och näringsidkarintressen. Vid
behandling i plenum leds sammanträdet av nämndens ordförande
eller vice ordförande.

Nämnden i plenum är beslutför när nämndens ordförande eller
vice ordförande, minst två tredjedelar av
avdelningsordförandena samt minst fyra övriga ledamöter är
närvarande. Av de ledamöter som företräder konsumentintressen
och näringsidkarintressen skall lika många delta från vardera
sidan.

Omprövning

24 § Nämndens avgörande av en tvist kan på begäran av den som
är part omprövas,

1. om parten gör sannolikt att han eller hon har haft giltig
ursäkt för att inte tidigare ha yttrat sig i ärendet, eller

2. om parten åberopar omständigheter eller bevis som inte
tidigare har åberopats och som kan antas leda till en
väsentligt annan utgång i ärendet och parten samtidigt gör
sannolikt att han eller hon inte tidigare har kunnat åberopa
dem, eller

3. om avgörandet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart
förbiseende eller misstag från nämndens sida och rättelse av
beslutet inte kan komma i fråga.

En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in
till nämnden inom två månader efter det att tvisten avgjordes.
Vid prövning av en sådan begäran tillämpas 20 §.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också ärenden
som har avvisats eller avskrivits.

Protokoll

25 § Vid sammanträde med en avdelning och vid sammanträde i
plenum skall protokoll föras.

Handläggningen av andra ärenden

26 § Nämndens ordförande avgör ärenden som inte skall avgöras
av personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden inte behöver prövas av ordföranden, får de
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

27 § När nämndens ordförande inte är i tjänst, tjänstgör vice
ordföranden i hans eller hennes ställe.

Vice ordföranden inträder i övrigt i ordförandens ställe i den
utsträckning som ordföranden bestämmer.

28 § När varken ordföranden eller vice ordföranden är i tjänst,
sköts myndighetschefens uppgifter av den tjänsteman som
ordföranden bestämmer.

29 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller särskilda beslut får det dock medges
att ärenden som avgörs av någon annan än myndighetens chef inte
behöver föredras.

30 § Myndighetens chef får utan föredragning fatta beslut som
inte kan uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras.

Anställningar m.m.

31 § Nämndens ordförande anställs genom beslut av regeringen.

Vice ordförande anställs genom beslut av regeringen efter
anmälan av ordföranden.

Andra anställningar beslutas av nämnden.

32 § Avdelningsordförande förordnas av regeringen för en
bestämd tid.

Övriga ledamöter i nämnden och ersättare för dem utses av
ordföranden för en bestämd tid på förslag av de myndigheter och
organisationer som regeringen bestämmer.

Andra ledamöter i rådet än ordföranden utses av regeringen för
en bestämd tid.

Överklagande

33 § Nämndens beslut i tvister som anmälts till nämnden eller
nämndens yttrande till domstol får inte överklagas.
Förordning (2006:1517).

Övergångsbestämmelser

2006:1517

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.

2007:683

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

2. Anmälningar som kommit in till Allmänna reklamationsnämnden
före den 1 september 2007 handläggs enligt äldre föreskrifter.