Automatspelsförordning (2004:1062)

SFS nr
2004:1062
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2004-11-25
Ändring införd
t.o.m. 2012:592

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på sådant automatspel som avses
i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

Ansökan

2 § Ansökan om tillstånd enligt lagen (1982:636) om anordnande
av visst automatspel skall vara skriftlig.

Lotteriinspektionen får från sökanden begära in de uppgifter
som behövs för att pröva en sådan ansökan.

3 § Sökanden skall tillsammans med ansökan lämna handlingar som
styrker

1. att sökanden inte är försatt i konkurs eller underkastad
näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken,

2. sökandens ekonomiska förhållanden, och

3. sökandens vandel.

En sökande som är en juridisk person skall tillsammans med
ansökan även lämna registreringsbevis, sina stadgar eller
bolagsordning och en verksamhetsberättelse med resultat- och
balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

3 a § När det gäller sådana handlingar som avses i 3 §,
eller om Lotteriinspektionen annars begär att sökanden ska
ge in certifikat, intyg eller annan liknande handling som
visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska
Lotteriinspektionen godta motsvarande handling från en annan
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad
översättning av handlingen till svenska.
Förordning (2009:1218).

3 b § I ett ärende om tillstånd ska ett beslut meddelas av
Lotteriinspektionen inom två månader efter det att en
fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är
nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att
handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och
om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1218).

Avgifter

4 § Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter i enlighet med 5 §
för att pröva ansökningar enligt lagen (1982:636) om
anordnande av visst automatspel. För prövning av ansökan
tillämpas i övrigt 11–14 §§ och 30 a § andra och tredje
styckena avgiftsförordningen (1992:191).
Förordning (2012:592).

5 § Avgift enligt 4 § ska tas ut med följande belopp:

Ansökan om tillstånd att anordna Avgift i kronor
automatspel som innebär att det på en plats
anordnas spel på

1–10 spelautomater 3 000

11–25 spelautomater 10 000

26 eller fler spelautomater 35 000

Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser

1. ändrad postadress, eller

2. minskning av antalet tillståndsgivna
spelautomater.
Förordning (2012:592).

6 § Lotteriinspektionen ska ta ut avgifter för den tillsyn som
inspektionen utövar enligt 7 § lagen (1982:636) om anordnande
av visst automatspel. Myndigheten får meddela föreskrifter om
avgifternas storlek. Förordning (2012:592).

Verkställighetsföreskrifter

7 § Lotteriinspektionen får meddela föreskrifter för
verkställigheten av 4 § första meningen samt 5 och 6 §§.
Förordning (2012:592).

Övergångsbestämmelser

2009:1218

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och
tillämpas endast i fråga om ärenden som har inletts hos
Lotteriinspektionen efter ikraftträdandet.

2012:592

1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

2. I fråga om ansökningar som har kommit in till
Lotteriinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.