Förordning (2004:1169) om vägtransportledare

SFS nr
2004:1169
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1275

Regeringen föreskriver följande.

Allmän bestämmelse

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter i de avseenden som
anges i lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

Förordnande av vägtransportledare

2 § En ansökan om att bli förordnad som vägtransportledare
ska göras skriftligen. Ansökan ska innehålla följande
uppgifter:

1. Sökandens namn, personnummer och hemortsadress.

2. Intyg om genomgången utbildning för vägtransportledare.

3. De övriga omständigheter sökanden önskar åberopa för att
visa att han eller hon uppfyller de krav som anges i 5 §
lagen (2004:1167) om vägtransportledare.

Ansökan ska ges in till Polismyndigheten.
Förordning (2014:1275).

3 § Den som avser att genomgå utbildning för
vägtransportledare får begära förhandsbesked hos
Polismyndigheten i fråga om det finns hinder enligt 5 §
första stycket 2 lagen (2004:1167) om vägtransportledare mot
att han eller hon förordnas som vägtransportledare.
Förordning (2014:1275).

Anvisningar för trafiken

4 § I 7 kap. 1 och 2 §§ vägmärkesförordningen (2007:90) finns
bestämmelser om de tecken en vägtransportledare får använda för
att ge anvisningar för trafiken.

För att ge anvisningar för trafiken får en vägtransportledare
använda varningsmärke A40 och anordningarna X1-X3 i
vägmärkesförordningen. Förordning (2007:96).

Utbildning

5 § Utbildningen för vägtransportledare sker genom
grundutbildning och fortbildning.

6 § Grundutbildningen skall utformas så att eleverna ges de
kunskaper och färdigheter som krävs för tjänstgöringen.
Grundutbildningen skall omfatta minst 30 timmar.

7 § Fortbildningen skall utformas så att vägtransportledarna
upprätthåller de kunskaper och färdigheter som krävs för
tjänstgöringen. En vägtransportledare skall genomgå
fortbildning senast fem år efter förordnandet.

8 § Grundutbildning och fortbildning får bedrivas av
Transportstyrelsen eller av den som har fått tillstånd av
Transportstyrelsen att bedriva sådan utbildning.

Ett sådant tillstånd får ges endast till den som har
tillräcklig kompetens och lämplig organisation för att kunna
genomföra utbildningen på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.
Förordning (2008:1291).

9 § Har upphävts genom förordning (2008:474).

10 § Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd att bedriva
grundutbildning eller fortbildning om förutsättningarna för
tillståndet inte längre föreligger eller om det annars finns
särskilda skäl. Förordning (2008:1291).

11 § För sådan utbildning av vägtransportledare som genomförs
av Transportstyrelsen får styelsen ta ut en avgift.
Transportstyrelsen bestämmer avgiftens storlek. Avgiften skall
motsvara kostnaden för att genomföra utbildningen.
Förordning (2008:1146).

Vägtransportledares klädsel

12 § En vägtransportledare skall bära klädsel eller
tjänstetecken som gör att det klart framgår att han eller hon
tjänstgör som vägtransportledare utan att det uppstår risk för
förväxling med polisman.

Avgifter

13 § Polismyndigheten får ta ut avgift för prövning av
ansökan enligt 2 §. För ansökningsavgiftens storlek m.m.
gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.
Förordning (2014:1275).

Bemyndiganden

14 § Transportstyrelsen får efter att ha hört
Polismyndigheten meddela

1. ytterligare föreskrifter om grundutbildning och
fortbildning av vägtransportledare,

2. ytterligare föreskrifter om vägtransportledares klädsel,

3. föreskrifter om vägtransportledares utrustning,

4. föreskrifter om utrustning och utmärkning av
vägtransportledares fordon, och

5. föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1167) om
vägtransportledare samt denna förordning.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgifter
för prövning av tillstånd enligt 8 §. Förordning (2014:1275).

Överklagande

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.