Lag (2004:1172) om tidpunkt för vissa företags tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder

SFS nr
2004:1172
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2004-12-02

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder och som
endast har skuldebrev noterade på en börs, en auktoriserad
marknadsplats eller någon annan reglerad marknad behöver inte
tillämpa förordningen förrän för räkenskapsår som inleds
närmast efter den 31 december 2006.