Förordning (2004:1198) om program för energieffektivisering

SFS nr
2004:1198
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:688
Upphävd
2013-01-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen
av lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.

2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 19 §
lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.

3 § En ansökan om godkännande enligt 3 §, en redovisning enligt
11 och 14 §§, en ansökan enligt 13 § samt en anmälan enligt
17 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering
skall göras skriftligen.

Statens energimyndighet får

1. meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas och
vilka övriga handlingar som skall ges in till myndigheten vid
en sådan ansökan, redovisning och anmälan som avses i första
stycket, och

2. fastställa blanketter för en sådan ansökan, redovisning och
anmälan.

4 § En ansökan om godkännande enligt 3 §, en redovisning enligt
11 och 14 §§ samt en anmälan enligt 17 § lagen (2004:1196) om
program för energieffektivisering och därtill hörande
handlingar får överföras elektroniskt på det sätt som Statens
energimyndighet föreskriver.

5 § Statens energimyndighet skall tillställa Skatteverket
följande beslut enligt lagen (2004:1196) om program för
energieffektivisering:

1. beslut i frågor om godkännande enligt 3 §,

2. beslut om återkallelser av godkännanden enligt 12, 17 och
18 §§,

3. beslut med anledning av en redovisning enligt 14 §, och

4. beslut enligt 15 § om att ett företag inte fullgjort sina
åtaganden.

6 § Bestämmelser om statligt stöd till näringslivet finns i
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

7 § Statens energimyndighet får meddela ytterligare
föreskrifter för verkställigheten av lagen (2004:1196) om
program för energieffektivisering.

Övergångsbestämmelser

2012:688

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
företag som före utgången av 2012 har godkänts att delta i ett
program för energieffektivisering enligt 3 § lagen (2004:1196)
om program för energieffektivisering.