Förordning (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

SFS nr
2004:1222
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2004-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1403

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning avser utökade
möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt
och länsrätt.

2 § Försöksverksamheten får bedrivas vid Uppsala tingsrätt och
Länsrätten i Uppsala län.

3 § Domstolsverket får, även om kravet på gemensam lagman i
domstolarna i 2 § andra stycket notarieförordningen (1990:469)
inte är uppfyllt, besluta om anställning av tingsnotarie med
tjänstgöringsskyldighet även vid länsrätt på samma ort som
tingrätten, eller av länsrättsnotarie med
tjänstgöringsskyldighet även vid tingsrätt på samma ort som
länsrätten.

4 § Lagmännen i tingsrätten och länsrätten skall kontinuerligt
samråda i frågor som rör notariens tjänstgöring.

5 § I övrigt tillämpas föreskrifterna i notarieförordningen
(1990:469).

Övergångsbestämmelser

2004:1222

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och
upphör att gälla den 31 december 2006.

2. För de tingsnotarier och länsrättsnotarier som anställts
enligt denna förordning skall förordningen tillämpas även efter
utgången av år 2007. Förordning (2006:1356).