Lag (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift

SFS nr
2004:1237
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-12-09
Författningen har upphävts genom
2006:1428
Upphävd
2007-01-01

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om en särskild
sjukförsäkringsavgift för medfinansiering av kostnaderna för
sjukpenning enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

arbetsgivare: den som enligt lagen (1991:1047) om sjuklön är
skyldig att utge sjuklön till arbetstagare,

arbetstagare: den som hos arbetsgivaren har rätt till sjuklön
enligt lagen om sjuklön,

avgiftsår: det kalenderår under vilket avgift skall betalas.

Avgiftsskyldighet

3 § En arbetsgivare skall, med den begränsning som anges i 8 §,
betala en särskild sjukförsäkringsavgift när hel sjukpenning
enligt 3 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har
utgetts till arbetstagare hos arbetsgivaren.

Avgiftsunderlag

4 § Underlaget för beräkningen av den särskilda
sjukförsäkringsavgiften är summan av hel sjukpenning enligt 3
kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring som har utgetts
till arbetstagare hos arbetsgivaren under en kalendermånad, om
inte annat sägs i 5 och 6 §§.

Har sådan sjukpenning som legat till grund för beräkning enligt
första stycket utgetts med för högt belopp skall underlaget
sänkas så att det motsvarar vad som borde ha utgetts.

5 § I underlaget för beräkning enligt 4 § skall endast ingå så
stor del av varje arbetstagares sjukpenning som svarar mot den
inkomst av anställning enligt 3 kap. 2 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring som arbetstagaren har hos arbetsgivaren.

6 § Om Försäkringskassan har beviljat särskilt högriskskydd för
en arbetstagare enligt 13 § första stycket 2 eller andra
stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, skall arbetstagarens
sjukpenning, för den tid beslutet om högriskskydd gäller, inte
medräknas i underlaget beräknat enligt 4 §.

Avgiften

7 § Den särskilda sjukförsäkringsavgiften utgör 15 procent av
avgiftsunderlaget beräknat enligt 4 §.

Avgiftsbegränsning

8 § Betalningsskyldighet för den särskilda
sjukförsäkringsavgiften inträder för avgifter som under ett
avgiftsår överstiger 12 000 kronor.

Betalningsskyldighet föreligger inte för avgifter i den
utsträckning de under avgiftsåret överstiger ett belopp som
motsvarar fyra procent av arbetsgivarens sammanlagda
lönekostnader för det året. I de sammanlagda avgifterna
inräknas även avgifter för vilka betalningsskyldighet enligt
första stycket inte föreligger. Med sammanlagda lönekostnader
avses sådana avgiftspliktiga ersättningar som anges i 2 kap.
24 § socialavgiftslagen (2000:980), beräknade för avgiftsåret.

Beslut om avgift, m.m.

9 § Försäkringskassan fastställer underlaget för den särskilda
sjukförsäkringsavgiften för varje kalendermånad samt fattar
beslut om avgiftens storlek och om betalningsskyldighet. I
beslutet skall förfallodag anges. Bestämmelser om förfallodag
finns i 16 kap. 7 b § skattebetalningslagen (1997:483).

Beslut enligt första stycket skall fattas under första
kalendermånaden efter det att sjukpenningen har utgetts. Om
särskilda skäl föreligger får beslut fattas senare.

10 § Försäkringskassan får under avgiftsåret besluta att den
särskilda sjukförsäkringsavgiften inte skall betalas tills
vidare om det finns förutsättningar att anta att avgift redan
har tagits ut med ett belopp som kan komma att överstiga det
högsta beloppet som skall betalas enligt 8 §.

11 § Försäkringskassan skall året efter avgiftsåret genom
avstämning kontrollera om särskild sjukförsäkringsavgift har
tagits ut med för högt eller för lågt belopp. Om summan av
beslutade avgifter avviker från det belopp som arbetsgivaren
högst skall betala enligt 8 § skall avgiftsbeloppet justeras i
motsvarande mån. Ett särskilt beslut om sådan justering skall
fattas senast den 30 juni året efter avgiftsåret.

Om ett för högt belopp har tagits ut skall mellanskillnaden
krediteras arbetsgivarens skattekonto per den 1 januari året
efter avgiftsåret. Om ett för lågt belopp har tagit ut skall
det resterande beloppet debiteras arbetsgivarens skattekonto
senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30
dagar har gått från beslutsdagen.

12 § Föreskrifter om betalning och återbetalning av den
särskilda sjukförsäkringsavgiften finns i övrigt i
skattebetalningslagen (1997:483).

Uppgiftslämnande mellan myndigheter

13 § Skatteverket skall på begäran av Försäkringskassan lämna
ut det underlag som anges i 2 kap. 24 § socialavgiftslagen
(2000:980) och som behövs för att Försäkringskassan skall kunna
beräkna de sammanlagda lönekostnaderna enligt 8 § för de
arbetsgivare som påförts särskild sjukförsäkringsavgift.
Underlaget skall avse summan av de avgiftspliktiga ersättningar
som varje arbetsgivare har utgett under ett avgiftsår.

14 § Försäkringskassan skall till Skatteverket lämna uppgift om
den särskilda sjukförsäkringsavgiften och de övriga uppgifter
som behövs för betalning och återbetalning av avgiften.

Anstånd

15 § Försäkringskassan får, helt eller delvis, bevilja anstånd
med betalning av den särskilda sjukförsäkringsavgiften om
arbetsgivaren har begärt omprövning av eller överklagat ett
beslut om avgiften och det är tveksamt om arbetsgivaren kommer
att bli skyldig att betala avgiften.

Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den
dag då beslut fattades med anledning av begäran om omprövning
eller med anledning av överklagandet.

Omprövning

Beslut som kan omprövas

16 § Försäkringskassan skall, utom i fall som avses i 17 §,
ompröva ett beslut i fråga om underlaget för, storleken av
eller betalningsskyldigheten för den särskilda
sjukförsäkringsavgiften, om arbetsgivaren begär det eller det
finns andra skäl.

Försäkringskassan får avstå från att på eget initiativ ompröva
ett beslut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre
belopp.

17 § Om en fråga som avses i 16 § har avgjorts av en allmän
förvaltningsdomstol, får Försäkringskassan inte ompröva
beslutet såvitt gäller denna fråga.

Trots bestämmelsen i första stycket får en fråga som har
avgjorts av en länsrätt eller en kammarrätt genom beslut som
fått laga kraft omprövas, om beslutet avviker från
rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som har
meddelats efter beslutet.

Omprövning på initiativ av arbetsgivaren

18 § En arbetsgivare som vill begära omprövning skall göra det
skriftligt. Begäran skall, om inte annat följer av 19 §, ha
kommit in till Försäkringskassan senast sjätte året efter
utgången av avgiftsåret.

Även efter den tid som anges i första stycket får omprövning
begäras av ett beslut som är till arbetsgivarens nackdel, om
arbetsgivaren gör sannolikt att han eller hon inte inom två
månader före utgången av denna tid fått kännedom om beslutet
eller en annan handling med uppgift om vad som skall betalas.
Begäran skall ha kommit in inom två månader från den dag
arbetsgivaren fick sådan kännedom.

19 § En begäran om omprövning av ett beslut som gäller anstånd
med betalning av avgift skall ha kommit in till
Försäkringskassan inom två månader från den dag då sökanden
fick del av beslutet.

20 § En begäran om omprövning skall vara egenhändigt
undertecknad av arbetsgivaren eller arbetsgivarens ombud. Är
den inte det, får Försäkringskassan utfärda ett föreläggande om
att den skall undertecknas. Föreläggandet skall innehålla en
upplysning om att omprövning inte görs om begäran inte
undertecknas.

Omprövning på initiativ av Försäkringskassan

21 § Om Försäkringskassan självmant omprövar ett beslut, får
omprövningsbeslut som är till arbetsgivarens fördel meddelas
senast sjätte året efter utgången av avgiftsåret.

Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter denna tid,
om det av annat beslut av Försäkringskassan eller
förvaltningsdomstol framgår att ett beslut är felaktigt.

22 § Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för
arbetsgivaren får inte meddelas senare än under andra året
efter utgången av avgiftsåret, utom i de fall som avses i 23 §.

23 § Försäkringskassan får meddela ett omprövningsbeslut som är
till nackdel för arbetsgivaren efter utgången av den tid som
anges i 22 §,

1. om beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat
sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet, eller

2. om en ändring föranleds av Försäkringskassans beslut eller
en allmän förvaltningsdomstols beslut i ett mål som gäller
fråga om underlaget för eller storleken av avgiften för en
annan kalendermånad än den som ändringen gäller.

Omprövning enligt punkten 1 får endast ske om ändringen avser
belopp av någon betydelse. En ändring enligt denna paragraf får
inte ske om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle
framstå som uppenbart oskäligt eller om Försäkringskassan
tidigare fattat beslut enligt denna paragraf som avser samma
fråga.

En fråga om ändring enligt denna paragraf får meddelas senast
sjätte året efter utgången av avgiftsåret. Ändring enligt
första stycket 2 får dock ske även efter utgången av denna tid,
men senast sex månader efter det beslut som föranleder
ändringen.

Överklagande m.m.

Överklagande av Försäkringskassans beslut

24 § Försäkringskassans beslut får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol av arbetsgivaren. Försäkringskassans beslut
får också överklagas av det allmänna ombudet hos
Försäkringskassan.

25 § Beslut som gäller särskild sjukförsäkringsavgift
överklagas till länsrätt i enlighet med bestämmelserna i 22
kap. 1 a och 1 b §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Arbetsgivarens överklagande

26 § Arbetsgivarens överklagande skall, om inte annat följer av
27 §, ha kommit in senast sjätte året efter utgången av
avgiftsåret.

27 § Ett överklagande skall ha kommit in inom två månader från
den dag då klaganden fick del av beslutet om det gäller anstånd
med betalning av avgiften.

Förfarandet vid överklagande

28 § Bestämmelserna i 6 kap. 5-7 §§ taxeringslagen (1990:324)
gäller när en arbetsgivare har överklagat Försäkringskassans
beslut. Vad som sägs där om Skatteverket respektive den
skattskyldige gäller då i stället Försäkringskassan och
arbetsgivaren.

Det allmänna ombudets överklagande

29 § Det allmänna ombudets överklagande skall ha kommit in inom
den tidsfrist som enligt 21-23 §§ gäller för beslut om
omprövning på initiativ av Försäkringskassan eller efter sådan
tid men inom två månader från den dag då det överklagade
beslutet meddelades.

Överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut

30 § Överklagande av beslut av länsrätten i fråga om anstånd
med betalning av avgift, får prövas av kammarrätten endast om
den har meddelat prövningstillstånd.

31 § Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14, 17-19 och 21-23 §§
taxeringslagen (1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål
enligt denna lag. Vad som sägs där om Skatteverket, allmänna
ombudet hos Skatteverket och den skattskyldige gäller då i
stället Försäkringskassan, det allmänna ombudet hos
Försäkringskassan respektive arbetsgivaren.

Tystnadsplikt

32 § Den som i en arbetsgivares administrativa verksamhet
befattar sig med uppgift som har lämnats till arbetsgivaren på
grund av denna lag och därigenom fått kännedom om enskilds
hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt får inte
obehörigen röja vad han eller hon sålunda fått veta.

Föreskriften i första stycket medför inte någon inskränkning i
den skyldighet att lämna uppgifter som följer av lag eller
förordning.

Om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten finns
föreskrifter i brottsbalken.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället föreskrifterna i
sekretesslagen (1980:100).

Verkställighet

33 § Beslut om den särskilda sjukförsäkringsavgiften gäller
omedelbart.

34 § I fråga om den särskilda sjukförsäkringsavgiften gäller
vad som föreskrivs om skatt i lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Övriga bestämmelser

35 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

36 § Belopp som avser underlaget för den särskilda
sjukförsäkringsavgiften beräknas med två decimaler och avrundas
till närmast lägre hela krontal. Belopp som avser avgiften
avrundas till närmast lägre hela krontal.

37 § Försäkringskassan skall på begäran av arbetsgivare lämna
ut de uppgifter som har legat till grund för beslut enligt 9 §
under förutsättning att uppgifterna behövs för att kontrollera
att beslutet om avgiftens storlek är riktigt.

Övergångsbestämmelser

2004:1237

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Sjukpenning som betalas ut efter ikraftträdandet men avser
tid före ikraftträdandet skall inte medräknas i
avgiftsunderlaget.

3. Beslut enligt 9 § avseende månaderna januari-mars 2005 får
fattas senast under april månad 2005.

2006:1428

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2004:1237) om
särskild sjukförsäkringsavgift skall upphöra att gälla vid
utgången av år 2006. Särskild sjukförsäkringsavgift skall inte
tas ut för sjukpenning som har utgetts till arbetstagare hos
arbetsgivaren efter den 31 oktober 2006. Den upphävda lagen
skall dock fortfarande tillämpas beträffande avgifter och
justeringar av avgifter som avser sjukpenning som har utgetts
före den 1 november 2006.