Förordning (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten

SFS nr
2004:1266
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2004-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:971
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1411

Uppgifter

1 § Åklagarmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för
åklagarväsendet. Till åklagarväsendet hör även
Ekobrottsmyndigheten. Närmare bestämmelser om
Ekobrottsmyndigheten finns i förordningen (1997:898) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten.

2 § Åklagarmyndigheten skall verka för samordning och
effektivitet inom åklagarväsendet. Ekobrottsmyndigheten har
enligt 1 § förordningen (1997:898) med instruktion för
Ekobrottsmyndigheten ett eget ansvar för frågor om samordning
och andra åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten.
Riksåklagaren skall, som högste åklagare under regeringen,
verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid
åklagarnas rättstillämpning.

Föreskrifter

3 § Åklagarmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs
för att uppnå samordning, effektivitet, enhetlighet och
följdriktighet i åklagarverksamheten. Riksåklagaren ansvarar
för att Åklagarmyndigheten meddelar de föreskrifter, allmänna
råd och övriga riktlinjer och anvisningar som behövs för att
uppnå enhetlighet och följdriktighet vid åklagarnas
rättstillämpning.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2, 4, 5, 10-14, 17, 18, 19-22, 24,
25 och 31-35 §§. Bestämmelsen i 31 § verksförordningen
tillämpas dock i administrativa ärenden.
Förordning (2006:1411).

Myndighetens ledning

5 § Chef för myndigheten är riksåklagaren. Vice riksåklagaren
är ställföreträdande chef för myndigheten.

Hos riksåklagaren skall det finnas ett kansli som biträder
riksåklagaren i dennes uppgifter.

Organisation

6 § Åklagarmyndigheten beslutar om sin egen organisation i de
delar som inte är reglerade i denna instruktion.

7 § Vid Åklagarmyndigheten skall det finnas utvecklingscenter
som inom särskilda ansvarsområden ansvarar för kontroll, analys
och utveckling av åklagarverksamheten.

8 § Vid Åklagarmyndigheten finns det antal åklagarkammare som
myndigheten beslutar. Beslut om inrättande, upphörande och
lokalisering av en åklagarkammare fattas efter samråd med
Rikspolisstyrelsen och Domstolsverket.

Rådgivande nämnden

9 § Vid Åklagarmyndigheten finns det en rådgivande nämnd som
består av en ordförande och högst sex andra ledamöter.

I ärenden som är av större vikt eller av principiell betydelse
skall nämndens mening inhämtas. Riksåklagaren skall också
fortlöpande hålla nämnden informerad om verksamheten inom
åklagarväsendet.

Ärenden där det är fråga om att utföra en åklagaruppgift eller
att pröva ett enskilt fall får inte tas upp i nämnden.

10 § Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter är
närvarande. Riksåklagaren eller vice riksåklagaren skall vara
närvarande vid nämndens sammanträde.

Tjänsteförslagsnämnden

11 § Vid Åklagarmyndigheten finns det en tjänsteförslagsnämnd.
Nämnden skall ge råd i ärenden om anställning av åklagare där
Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med
undantag för anställningsärenden enligt 20 §
åklagarförordningen (2004:1265).

Nämnden består av en ordförande och högst nio ledamöter. En av
ledamöterna är vice ordförande. För varje annan ledamot än
ordföranden finns det en ersättare.

12 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. När ärenden av principiell natur eller
annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara
närvarande.

Förordnande av ledamöter

13 § Ordförande och ledamöter i rådgivande nämnden utses av
regeringen för en bestämd tid.

14 § Ordförande, vice ordförande och ledamöterna i
tjänsteförslagsnämnden och deras ersättare utses av regeringen
för en tid av högst tre år.

Övergångsbestämmelser

2004:1266

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005, då
förordningen (1989:847) med instruktion för Riksåklagaren
upphör att gälla.

2. En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter
kvarstår som ledamot i Rådgivande nämnden respektive
Tjänsteförslagsnämnden under den tid som han eller hon har
utsetts för.

3. Föreskrifter som meddelats av Riksåklagaren gäller efter
ikraftträdandet av denna förordning, dock längst till och med
den 31 december 2005.