Förordning (2004:13) om EG-gödselmedel

SFS nr
2004:13
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2004-01-22

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 2003 om
gödselmedel1 och lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel.

2 § Statens jordbruksverk får

1. meddela de ytterligare föreskrifter som behövs som
komplettering av förordning (EG) nr 2003/2003,

2. meddela föreskrifter om anmälningsskyldighet för den som
marknadsför gödselmedel, och

3. meddela föreskrifter om avgifter för kontroll som utövas
enligt förordning (EG) nr 2003/2003, enligt lagen (1992:1684)
om EG-gödselmedel eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen.