Förordning (2004:14) om ersättning för kostnader för sjuklön

SFS nr
2004:14
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-01-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1302
Upphävd
2005-01-01

Ansökan m.m.

1 § Ansökan om ersättning för sjuklönekostnader enligt 17 §
lagen (1991:1047) om sjuklön skall göras hos den allmänna
försäkringskassa som anges i 25 § samma lag. Ansökan skall
göras på blankett som fastställs av Riksförsäkringsverket.

2 § Ersättning för kostnader för sjuklön utges årligen året
efter det kalenderår då kostnaderna har uppstått.

Ansökan om ersättning skall göras senast den 30 juni 2004 när
det gäller kostnader för år 2003 och i övrigt senast den 31
mars året efter det år ersättningen avser.

Förskott

3 § En arbetsgivare som redan före ett kalenderårs utgång
uppfyller villkoren för rätt till ersättning enligt 17 a §
lagen (1991:1047) om sjuklön kan efter ansökan få ersättning i
förskott. Försäkringskassan får vid bedömningen av om villkoren
för ersättning i förskott är uppfyllda uppskatta arbetsgivarens
årliga lönekostnad. Om ersättning har utgetts i förskott får
arbetsgivaren göra en ny ansökan om förskott tidigast tre
månader efter den förra ansökan.

4 § Om ersättning har utgetts i förskott skall
försäkringskassan göra en slutavräkning efter det år förskottet
avser. Om ersättning utgetts med för högt belopp skall
arbetsgivaren återbetala vad som utgetts för mycket.

Övriga bestämmelser

5 § Den genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden enligt 17 a §
lagen (1991:1047) om sjuklön utgör kvoten av arbetsgivarnas
totala sjuklönesumma för kalenderåret och arbetsgivarnas totala
lönesumma för samma år.

Riksförsäkringsverket beräknar och fastställer den
genomsnittliga årliga sjuklönekostnaden.

6 § Riksförsäkringsverket får meddela de närmare föreskrifter
som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2004:1302

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:14) om ersättning
för kostnader för sjuklön skall upphöra att gälla vid utgången
av år 2004. Den upphävda förordningen gäller fortfarande
beträffande sjuklönekostnader som uppstått före utgången av år
2004. Därvid tillämpas bestämmelserna i 17, 17 a och 17 b §§
lagen (1991:1047) om sjuklön i deras lydelse före utgången av
år 2004.