Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS nr
2004:16
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-01-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:868

1 § I denna förordning finns föreskrifter om utlämnande av
personuppgifter som avses i 15 a § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

2 § En kommun skall lämna personuppgifter till Socialstyrelsen
om vilka personer kommunen beslutat om och verkställt insatser
för enligt respektive punkt i 9 § 2-10 lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Sådana uppgifter får
endast avse

– personnummer,

– personkretstillhörighet enligt 1 § lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade,

– enligt vilken punkt i 9 § 2-10 lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade som en insats beslutats och
verkställts,

– nummer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR-
nummer) för utföraren av insatsen,

– omfattning av insatsen räknad i tid, samt

– vilken form av boende enligt punkterna 8 och 9 som insatsen
avser och i vilken kommun boendet finns. Förordning (2006:96).

3 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet
enligt denna förordning. Förordning (2007:868).